:: ม.2/1 ::

สอบครั้งที่ ๑ พุทธประวัติ ๖๐ คะแนน ผ่าน ๔๐ คะแนน
สอบครั้งที่ ๒ หลักธรรม ภพ ภูมิ 25 คะแนน
สอบครั้งที่ ๓ หิริ โอตัปปะ ๑๗ คะแนน

 ที่

ชื่อ สกุล

1

2

3

4

5

60

 25

 17

 

 

1

เด็กชายชยธร  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์

48

 19

 14

 

 

4

เด็กชายธนากร กูลณรงค์

49

 19

 16

 

 

5

เด็กชายพฤกษ์ พรหมดำ

50

22 

 13

 

 

8

เด็กชายวรากร เรืองยังมี

37

*22 

 13

 

 

10

เด็กชายศิลาดล ทะประสิทธิ์จิต

42

17 

 13

 

 

13

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประถม

52

 24

 17

 

 

14

เด็กหญิงฉัตรชนก สังขพันธ์

47

24 

 17

 

 

15

เด็กหญิงชฎาสันต์ รัฐโชติชัยภัทร์  39

48

25 

 17

 

 

16

เด็กหญิงชนนิกานต์ รักษ์เชื้อ

59

21 

 17

 

 

17

เด็กหญิงชาลิสา มากหนู

48

 20

 16

 

 

18

เด็กหญิงณัฐกฤตา ณ นคร

58

 25

 17

 

 

19

เด็กหญิงธัญชนก เขียวเข้ม

55

 25

 17

 

 

20

เด็กหญิงนราทร ดวงสอดศรี

56

 23

 17

 

 

24

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชุมน้อย

57

 25

 17

 

 

25

เด็กหญิงแพรวา ทองเกื้อ

53

 21

 17

 

 

26

เด็กหญิงภวิษย์พร พรหมเจริญ

58

 25

 17

 

 

27

เด็กหญิงมนัสวี โอฬารศิริ

58

 *23

 16

 

 

29

เด็กหญิงวราญา คงเมือง

54

20 

 17

 

 

30

เด็กหญิงศารัทวดี ทองช่วย

54

 25

 17

 

 

31

เด็กหญิงสิริรัตน์ เบญจม์ภัทร

59

 25

 17

 

 

32

เด็กหญิงสุชานันท์ พรหมยา

56

25 

 17

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s