:: เพชรยอดมงกุฏ พุทธฯ ช่วงชั้น 2 ปี 46 ::

 1. ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดในการนับถือศาสนา
  1. นับถือตามอย่างบิดามารดา
  2. นับถือตามหลักการและเหตุผล
  3. นับถือตามความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม
  4. นับถือตามจารีตประเพณี
 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำให้พุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของขาวพุทธ
  1. หลักธรรม
  2. พิธีกรรม
  3. ผลของการปฏิบัติธรรม
  4. ความเชื่อในปาฏิหารย์
 3. สิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองเรียกว่าอะไร
  1. กิเลส
  2. ทุกข์
  3. สมุทัย
  4. นิโรธ
 4. กษัตริย์ผู้อุปภัมถ์พระพุทธศาสนาพระองค์แรกคือใคร
  1. พระเจ้าอโศกมหาราช
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าพรหมทัต
 5. ข้อใดคือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  1. วัดเวฬุวัน
  2. วัดราชคฤห์
  3. วัดเชตวัน
  4. วัดพุทธคยา
 6. ข้อใดแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
  1. การบำเพ็ญเพียรภาวนาของพระพุทธองค์
  2. การตรัสรู้ของพระพุทธองค์
  3. การเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนให้แก่คนทุกชนชั้นของพระพุทธองค์
  4. การส่งพระอรหันต์สาวกไปประกาศพระพุทธศาสนา
 7. พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามีความสามารถเป็นเยี่ยมในด้านใด
  1. การประกาศธรรม
  2. การฝึกพระภิกษุบวชใหม่
  3. การมีอิทธิฤทธิ์
  4. การสร้างบารมี
 8. หัวใจของพระพุทธศาสนาคือข้อใด
  1. ไตรสรณคมน์
  2. โอวาทปาติโมกข์
  3. พระรัตนตรัย
  4. อริยสัจ ๔
 9. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารในวันใด
  1. แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๖
  2. แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๘
  3. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
  4. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. ความเพียร
  2. ความเมตตากรุณา
  3. ความไม่ประมาท
  4. ความสามัคคี
 11. พระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดชฏิล ๓ พี่น้อง พร้อมบริวาณ ๑๐๐๐ รูป ชฏิลหมายถึงใคร
  1. ฤาษีผู้จำศีลในป่า
  2. นักพรตที่บูชาไฟ
  3. นักบวชในศาสนาพราหมณ์
  4. ดาบสผู้บำเพ็ญเพียร
 12. ข้อใดจัดอยู่ในหลักธรรมที่เรียกว่าไตรสิกขา
  1. ภาวนา
  2. วิปัสสนา
  3. สมาธิ
  4. ฉันทะ
 13. หลักธรรมในข้อใดกล่าวถึงข้อควรละเว้นคู่กับข้อควรปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมเบี้องต้นที่ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  1. ทาน ปิยวาจา
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. มุทิตา อุเบกขา
  4. เบญจศีล เบญจธรรม
 14. การกระทำของใครถือว่าเป็นมโนทุจริต
  1. นกเอื้องชอบแย่งของเพื่อน
  2. หนูแดงคิดแก้แค้นคนที่พูดล้อเลียนเขา
  3. แมวเหมียวพูดโกหกพ่อแม่บ่อยๆ
  4. มดแดงคิดเลขผิดเกือบทุกข้อ
 15. หลักธรรมข้อใดช่วยไม่ให้อิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจเรา
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. ขันติ
 16. ต่อไปนี้คือผลของการทำความดีให้ถึงพร้อม ยกเว้นข้อใด
  1. หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
  2. มีสุขภาพจิตดี
  3. วางตัวได้เหมาะสม
  4. มีความสุขสำเร็จในชีวิต
 17. นิทานเรื่องกากับเหยือกน้ำที่กาจิกก้อนกรวดไลลงไปในเหยือกจนมันสามารถกินน้ำได้นั้นเกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
  1. ปัญญา
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. สมาธิ
 18. ผู้ทีเสพของมึนเมาจัดเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประมาท เพราะเหตุใด
  1. ของมึนเมาทำให้เสียทรัพย์
  2. ของมึนเมาทำให้เสียสุขภาพ
  3. ของมึนเมาทำให้ขาดสติ
  4. ของมึนเมาทำให้ขาดวินัย
 19. นามเดิมของพระโมคคัลลานะ คืออะไร
  1. โกลิตะ
  2. อุปติสสะ
  3. กัสสปะ
  4. กัลลวามุตตะ
 20. อัญญานุเบกขา มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. การวางใจเป็นกลางไม่โอนเอียง
  2. การนิ่งเงียบบไว้ไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัว
  3. การวางเฉยแบบไม่รู้อะรจึงเงียบเฉยไว้
  4. การวางเฉยไม่ลุ่มหลงในลาภยศ สรรเสริญ
 21. ข้อใดคือตัวอย่างของความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน
  1. นักเรียนเดินแถวขึ้นห้องเรียนพร้อมกัน
  2. ชาวบ้านร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันเข้าพรรษา
  3. ผู้คนเดินทางไปทำงานพร้อมกันในตอนเช้า
  4. เด็กๆ เตรียมตัวพร้อมที่จะไปโรงเรียน
 22. ผู้ทีพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงแสดงอุบายแก้ง่วงให้ฟังคือใคร
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระโมคคคัลลานะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระอานนท์
 23. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรดชฏิลอุรุเวลกัสสปะด้วยพระองค์เอง
  1. เพราะเป็นหัวหน้าของชฏิล ๕๐๐ คน
  2. ต้องการติดตามการเผยแผ่พระศาสนาของพุทธสาวก
  3. อุรุเวลกัสสปะเป็นคนถือดี แต่ฉลาดสามารถบรรลุธรรมได้
  4. ทรงหวังให้อุรุเวลกัสสปะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 24. คติธรรมที่ได้จากมหาอุกกุสชาดก คือข้อใด
  1. การถ่อมตนเป็นมงคลอันอุดม
  2. การผูกมิตรกับคนดีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
  3. การตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอันอุดม
  4. การสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นมงคลอันอุดม
 25. เรื่องของอุบาสกคนใดที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภในมหาอุกกุสชาดก
  1. เสนกะ
  2. อนาถบิณฑิกะ
  3. จักกนะ
  4. มิตตคัณฐกะ
 26. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นกขมิ้นสอนลิงพาล
  1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  2. เข็ญครกขึ้นภูเขา
  3. อย่าหวังที่จะสอนคนพาลได้สำเร็จ
  4. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
 27. ข้อใดไม่ใช่อานิสงส์ของการสวดมนต์
  1. สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
  2. ทำให้จิตใจสงบ เกิดสมาธิ
  3. เป็นการฝึกวินัยตนเอง
  4. ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณความดี
 28. ผู้มีอายุเท่าใดไม่สามารถแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
  1. ๖ ปี
  2. ๗ ปี
  3. ๑๐ ปี
  4. ๑๒ ปี
 29. ข้อใดคือการทำความดีระดับประเทศ
  1. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
  2. ปฏิบัติตนตามกฏหมายบ้านเมือง
  3. ปฏิบัติตามกฏของชุมชน
  4. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน
 30. สมเด็จพระบรมราชชนกทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดใด
  1. วัดราชบพิธ
  2. วัดราชประดิษฐ์
  3. วัดบวรนิเวศ
  4. วัดเบญจมบพิตร
 31. สมเด็จพระบรมราชชนกทรงเป็นตัวอย่างชาวพุทธที่ดี เพราะทรงมีพระจริยวัตรตรงกับหลักธรรมข้อใด
  1. ฆราวาสธรรม ๔
  2. พรหมวิหาร ๔
  3. อิทธิบาท ๔
  4. สังคหวัตถุ ๔
 32. การที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ทรงสอนพระโอรสธิดาไว้ให้วางอำนาจเหนือผู้อื่น เพราะพระองค์ทรงมีคุณธรรมในข้อใด
  1. ความยุติธรรม
  2. ความอดทน
  3. ความข่มใจ
  4. ความกรุณา
 33. หน่วยงานใดจัดตั้งขึ้นเพราะพระเมตตากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ที่มีต่อประชาชน
  1. โรงพยาบาลศิริราช
  2. มูลนิธีชัยพัฒนา
  3. มูลนิธีสายใจไทย
  4. มูลนิธิแพทย์อาสา
 34. ข้อใดเป็นพระนามที่ชาวไทยภูเขาถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
  1. เจ้าฟ้าหลวง
  2. ย่าของแผ่นดิน
  3. แม่ฟ้าหลวง
  4. แม่ย่าหลวง
 35. การนั่งต่อหน้าพระสงฆ์ที่ถูกต้องคือข้อใด
  1. นั่งในท่าเทพบุตรหรือเทพธิดา
  2. นั่งบนอาสนะเสมอท่าน
  3. นั่งโดยการสำรวมกิริยา
  4. นั่งขัดสมาธิ
 36. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องต่อพระสงฆ์
  1. สมจิตถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร
  2. สมใจประเคนของโดยส่งถึงมือท่าน
  3. สมชายสนทนากับพระสงฆ์โดยใช้คำแทนตัวท่านว่าหลวงพ่อ
  4. สมปองเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าเมื่อยื่นต่อหน้าท่าน
 37. ผู้ที่สามารถนำหลักอริยสัจ ๔ มาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้ดี แสดงว่ามีสิ่งใด
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. สติ
  4. ปัญญา
 38. การมีสมาธิ มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. มีความสงบแน่วแน่
  2. มีสมองปลอดโปร่งแจ่มใส
  3. มีความจำดี แม่นยำ
  4. มีอารมณ์มั่นคง
 39. ก่อนนั่งบำเพ็ญสมาธิ ต้องทำสิ่งใดเป้นอันดับแรก
  1. กำหนดลมหายใจเข้า ออก
  2. กล่าวคำแผ่เมตตา
  3. อาราธนาศีล
  4. สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 40. วันพระสงฆ์ คือข้อใด
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันมาฆบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 41. หน่วยงานใดที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก
  1. องค์การศาสนาเพื่อสันติ
  2. องค์การสหประชาชาติ
  3. องค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลก
  4. องค์การพระพุทธศาสนาสากล
 42. เมื่อนักเรียนช่วยกันจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงว่าถึงวันสำคัญทาง
  1. พระพุทธศาสนาวันใด
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันตักบาตรเทโว
  5. วันธรรมสวนะ
 43. ในเดือนหนึ่งจะมีวันธรรมสวนะกี่ครั้ง
 44. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องรวมความรู้สึกนึกคิดของคนเข้ามาสู่จุดเดียวกัน จุดนั้นหมายถึงข้อใด
  1. พระธรรม
  2. พระพุทธ
  3. พระสงฆ์
  4. พระพุทธคุณ
 45. การอาราธนาศีล หมายถึงข้อใด
  1. การขอศีล
  2. การสมาทานศีล
  3. การรักษาศีล
  4. การบูชาศีล
 46. วันโกน หมายถึงวันใด
  1. ก่อนออกพรรษา ๑ วัน
  2. ก่อนวันบวช ๑ วัน
  3. หลังวันพระ ๑ วัน
  4. ก่อนวันพระ ๑ วัน
 47. การอาราธนาธรรมจะกระทำหลังขั้นตอนใด
  1. หลังอาราธนาศีล ๕
  2. หลังจากพระสงฆ์ให้ศีล ๕ แล้ว
  3. หลังพระสงฆ์ฉํนอาหารแล้ว
  4. หลังตัวแทนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
 48. พระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธเชื่อมันในเหตุและผลยกเว้นข้อใด
  1. เชื่อมั่นว่าคนเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำ
  2. เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม
  3. เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์
  4. เชื่อมั่นในสิ่งที่ฟังต่อต่อกันมา
 49. การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เป็นผลมาจากการกระทำในข้อใด
  1. สมาธิและปัญญา
  2. สมาธิและความเพียร
  3. ปัญญาและความเพียร
  4. ปัญญาและศรัทธา
 50. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทรงรับการถวายอาหารจากผู้ใด
  1. นางสุชาดา
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. กษัตริย์มัลละ
  4. นายจุนทะ
 51. ผู้มีจิตใจโหดร้ายชอบทำร้ายและรังแกผู้อื่นเป็นประจำขาดบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ศีลมัย
  2. ทานมัย
  3. ภาวนามัย
  4. อุปมัย
 52. คำกล่าวที่ว่า เลือกที่รัก มักที่ชัง มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. มโนคติ
  2. อคติ
  3. อุเบกขา
  4. อัญญานุเบกขา
 53. ถ้าต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนหรือการทำงานต้องยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตข้อใด
  1. สังคหวัตถุ ๔
  2. อริยสัจ ๔
  3. อิทธิบาท ๔
  4. พรหมวิหาร ๔
 54. คำแปลที่ถูกต้องของพุทธศาสนสุภาษิตทีว่า วิริเยน ทุกขะมัจเจติ คือข้อใด
  1. ความเพียรทำให้หลุดพ้นจากกิเลส
  2. คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
  3. ความสุขมีได้เฉพาะผู้มีความเพียร
  4. คนจะทุกข์หากปราศจากความเพียร
 55. การบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร
  1. พุทธจริยวัตร
  2. พุทธัตถจริยา
  3. โลกัตถจริยา
  4. ญาตัตถจริยา
 56. การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่จะทำให้เรามีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ มีความคิดที่เป็นระบบ เชื่อมโยงกับเหตุผลและมีประสิทธิภาพ คือขั้นตอนใด
  1. การศึกษาขั้นศีล
  2. การศึกษาขั้นธรรม
  3. การศึกษาขั้นโลกุตรธรรม
  4. การศึกษาขั้นสมาธิ
 57. การไม่อาฆาตเคียดแค้นชิงชัง เป็นแนวทางในการทำความดีวิธีใด
  1. เมตตา
  2. มุทิตา
  3. อภัยทาน
  4. อามิสทาน
 58. ในขณะที่นั่งสมาธิ ถ้าหากจิตฟุ้งซ่าน คิดถึงเรื่องอื่น การเหนี่ยวรั้งจิตต้องใช้สิ่งใด
  1. จิตตะ
  2. ขันติ
  3. วิมังสา
  4. สติ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เพชรมงกุฏพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s