:: ปี 59 ::

 1. สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจน วรรณะที่ทำหน้าที่สั่งสอนวิทยากรต่างๆ และทำพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่สังคมได้แก่ข้อใด
  1. พราหมณ์
  2. กษัตริย์
  3. แพศย์
  4. ศุทธ
  5. จัณฑาล
 2. ความพยายามระวังมิให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิต พยามยามละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป พยายามสร้างความดีที่ยังไม่มีให้มี และพยายามรักษาความดีที่มีอยู่แล้ว จัดเข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อใด
  1. สัมมากัมมันตะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัมมาวายามะ
  4. สัมมาทิฏฐิ
  5. สัมมาสติ
 3. นิพนธ์เป็นคนมีสัจจะ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน หมั่นฝึกฝนช่มจิตรักษาใจเพื่อลดละกิเลส อีกทั้งมีความอดทนต่อคำพูดของผู้อื่น และเสียสละ ข้อความี้แสดงว่านิพนธ์ประพฤติตามหลักธรรมข้อใด
  1. อคติ ๔
  2. ปธาน ๔
  3. อิทธิบาท ๔
  4. พรหมวิหาร ๔
  5. ฆราวาสธรรม ๔
 4. ในบรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอานนท์ว่ามีความเป็นเลิศหลายด้าน ข้อใดไม่ใช่ความเป็นเลิศของพระอานนท์
  1. เป็นผุ้มีความเพียรอย่างยิ่ง
  2. เป็นพระธรรมกถึกที่ยอดเยี่ยม
  3. เป็นพหูสูต ผู้คงแก่เรียน ใฝ่รู้ใฝ่สดับ
  4. เป็นผู้มีสติ ความระลึกได้และตื่นตัวตลอด
  5. เป็นผู้จดจำพระพุทธวจนได้เป็นอย่างดี
 5. พระไตรปิฏกเป็นคัมภีร์ชั้นต้นที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า ๓ หมวดใหญ่ๆ คือ พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก และพระอภิธรรมปิฏก ถ้าต้องการศึกษาพระสูตร ซึ่งประมวลหรือรวมคำสอนประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่ เราควรศึกษาจากหมวดใด
  1. สังยุตตนิยกาย พระสุตตันตปิฏก
  2. อังคุตตรนิกาย พระสุตตันตปิฏก
  3. ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฏก
  4. มัชฌิมนิกาย พระสุตตันตปิฏก
  5. ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฏก
 6. คัมภีร์สำคัญในศาสนาพราหมณ์ที่เรียกว่า เป็นศรุติ หมายถึงข้อใด
  1. คัมภีร์ที่นักวิชาการแต่งขึ้นภายหลังเพื่ออธิบายขยายความคัมภีร์เก่าๆ
  2. คัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่ที่สืบทอดกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ
  3. คัมภีร์ที่เหล่าฤษีได้ยินเสียงทิพย์จากพระผู้เป็นเจ้าแล้วนำมาแต่งเป็นคัมภีร์
  4. คัมภีร์ที่พระผุ้เป็นเจ้ามีโองการให้พราหมณ์และกษัตริย์ต้องประพฤติตาม
  5. คัมภีร์ที่พวกพราหมณ์เขียนขึ้นเองแล้วนำไปเผยแพร่ให้คนทั้งหลายได้รับรู้
 7. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการที่กษัตริย์ลิจฉวีแคว้นวัชชียึดถือปฏิบัติ
  1. เคารพบูชาเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ประจำชาติ
  2. หมั่นประชุม มีความพร้อมเพรียงกัน ไม่ขัดต่อหลักการเดิม
  3. จัดการคุ้มครองอารักขาพระอรหันต์ทั้งหลายภายในแคว้นวัชชี
  4. แต่งตั้งรัชทายาทให้คอยสอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
  5. ให้ความคุ้มครองเหล่ากุลสตรีทั้งหลายไม่ให้ถูกรังแก และเคารพนับถือผู้ใหญ่
 8. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ซึ่งเป็นหลักะรรมสำคับดำรงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง
  1. สุดาสงเคราะห์ช่วยเหลือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านอยู่เสมอ
  2. นิชารู้จักประมาณในการใช้จ่าย เมื่อสิ่งของจำเป็นในบ้านชำรุดก็ทำการซ่อมแซมให้ดี
  3. ประพจน์แบ่งทรัพย์ที่หามาได้เพื่อเลั้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว ใช้ประกอบอาชีพและเก็บออม
  4. สมรักษ์บำรุงภรรยาโดยยกย่อง ไม่ดูหมิ่น มอบหน้าที่ในครัวเรือนและจัดหาเครื่องแต่งกายให้
  5. สุนัยเลี้ยงดูบิดามารดา ช่วยทำงานของท่าน และเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้
 9. พิธีปวารณาที่พระสงฆ์กระทำในเทศกาลวันออกพรรษามีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่ออะไร
  1. ให้พระสงฆ์รู้จักปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องจากข้อเสนอแนะของผู้อิน
  2. ให้ชาวพุทธระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในคราวเดียวกัน
  3. ประกาศว่าพระสงฆ์สามารถไปค้างแรมในที่ต่างๆ ได้โดยไม่ผิดวินัย
  4. ให้ประชาชนได้สร้างสมบุญด้วยการถวายทานแด่พระสงฆ์
  5. แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
 10. การละเว้นความชั่ว การสร้างแดคุณงามความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนในวันใด
  1. อาสาฬหบูชา
  2. เทโวโรหณะ
  3. อัฏฐมีบูชา
  4. วิสาขบูชา
  5. มาฆบูชา
 11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ
  1. ต้องมีประชากรจำนวนหนึ่ง
  2. ต้องมีดินแดนอันแน่นอนของรัฐ
  3. ต้องมีอำนาจอธิปไตย
  4. ต้องมีกองกำลังทหาร
  5. ต้องมีรัฐบาล
 12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม
  1. การที่ครูต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์
  2. การมีค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สิน
  3. การปฏิบัติตามกฏจราจรเพราะก่อให้เกิดความปลอดภัย
  4. สตรีไม่ควรแตะต้องพระภิกษุสงฆ์
  5. การเข้าแถวเพื่อรับบริการ
 13. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองของไทยในปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘
  1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภาและรัฐสภา
  2. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวแต่ก็มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถิ่น
  3. สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่คู่ขนานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการออกกฏหมาย
  4. กรุงเทพมหานครเป้นการปกครองระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
  5. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากบุคคลต่างๆ ดังนี้คือ ประะานกรรมาะการสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 14. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า การจำนำ คือการที่ผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนำเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ ทรัพย์ใดที่ไม่สามารถนำมาจำนำได้
  1. เรือยนต์
  2. บ้านและที่ดิน
  3. วัวนม
  4. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
  5. รถแทรกเตอร์
 15. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุดของ คดีอุทลุม
  1. พี่น้องจะฟ้องร้องกันเป็นคดีอาญาไม่ได้
  2. หลานจะฟ้องยายเป็นคดีแพ่งไม่ได้
  3. ผู้สืบสันดานจะฟ้องบุพการีไม่ว่าคดีแพ่ง หรือคดีอาญามิได้
  4. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่งไม่ได้
  5. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่ง หรือคดีอาญาไม่ได้
 16. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคแรก บัญญัติวาการกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยทมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บัคับคดีหาได้ไม่ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง
  1. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องทำเป็นสัญญาจึงจะฟ้องร้องได้
  2. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท แม้ไม่ได้ทำสัญญาหากผู้กู้มีจดหมายแจ้งขอผ่อนผันการชำระเงินดังกล่าวผู้ให้กู้ฟ้องร้องได้
  3. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องได้ไม่เกินสองพันบาท
  4. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมษะ
  5. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆียะ
 17. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับ ทายาทโดยธรรม ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  1. ผู้สืบสันดาน/บิดา มารดา/ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน/ ปู่ ย่า ตา ยาย/ พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ลุงป้า น้า อา
  2. ผู้สืบสันดาน/ บิดา มารดา / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน /พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ปู่ ย่า ตา ยาย/ ลุง ป้า น้า อา
  3. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา / ปู้ ย่า ตา ยาย / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ลุง ป้า น้า อา
  4. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา / คู่สมรส / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ปู่ ย่า ตา ยาย
  5. ผู้สืบสันดาน / คู่สมรส / บิดา มารดา / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ปู่ ยา ตา ยาย
 18. จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๘ ที่ตำรวจ สน.ตลาดพลูและเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการสกัดจับเด็กแว้นกวนเมืองบริเวณสะพานราชพฤกษ์..ในนี้เป็นเยาวชนอายุ ๑๕- ๑๘ ปีจำนวน ๑๐๘ คน ซึ่งศาลได้พิจารณาให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเข้ารับการอบรมพฤติกรรมโดยสถานพินิจฯ ก่อนเข้ากระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่าและสูงกว่ากลุ่มอายุของเยาวชนดังกล่าว ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้องตามประมวลกฏหมายอาญา
  1. ผู้กระทำผิดอายุ ๑๕-๑๘ ปีมีความผิดทางอาญาเหมือนกรณีผู้ทีอายุมากกว่านั้น
  2. ผู้กระทำผิดอายุ ๑๕-๑๘ ปีไม่มีความรับผิดทางอาญาแต่ต้องเข้าสถานพินิจฯ เพื่ออบรม
  3. ผู้กระทำผิดอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี กฏหมายกเว้นโทษให้
  4. ผู้กระทำผิดอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี กฏหมายยกเว้นความผิดให้
  5. ผู้กระทำผิดอายุต่ำกว่ ๑๐ ปีไม่มีความรับผิดทางอาญาก็จริง แต่ต้องเข้าสถานพินิจฯ เพื่ออบรม
 19. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องสำหรับระบบกฏหมายไทย
  1. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เพราะใช้กฏหมายตราสามดวง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
  2. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอย์เพราะใช้พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฏหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
  3. กฏหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ คือ ประมวลกฏหมายฉบับแรกของไทย
  4. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เพราะประกาศใช้ประมวลกฏหมายอาญา
  5. กรมหลวงราชบุรีฯ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ทรงเป็นผู้เลือกให้ใช้ระบบประมวลกฏหมายในประเทศไทย
 20. ข้อใดอธิบายลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
  1. กลไกตลาดทำงานอย่างเสรี
  2. รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลาง
  3. คนในสังคมมีสิทธิเลือกงานทำอย่างเสรี
  4. ประชาชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
  5. ผู้แทนราษฏรเป็นผู้ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในสังคม
 21. เมื่อราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลและเอกชนคิดโครงการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสำเร็จรูป หลากหลายชนิด ทำให้เกิดผลต่อเส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานข้าวอย่างไร
  1. เส้นอุปทานเคลื่อนไปทางซ้าย
  2. เส้นอุปทานเคลื่อนไปทางขวา
  3. เส้นอุปสงค์เคลื่อนไปทางซ้าย
  4. เส้นอุปสงค์เคลื่อนไปทางขวา
  5. ไม่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน
 22. ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐๐ บาท ขณะเดียวกัน ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกินค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ สหภาพแรงงานจึงเรียกร้องขอให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น ๓๖๐ บาท จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมอย่งไร
  1.  ทำให้ราคาสินค้าต่ำลง
  2. ไม่มีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ
  3. ทำให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายกลับไป
  4. ทำให้สินค้าส่งออกมีราคาต่ำจนแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
  5. อาจทำให้การลงทุนต่างประเทศพิจารณาย้ายการผลิตไปยังประเทศค่าแรงยังถูกกว่า
 23. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จคือข้อใด
  1. ตลาดทุนมีจำกัด
  2. ตลาดมีหลายขนาด
  3. สหกรณ์มีขนาดใหญ่เกินไป
  4. พืชผลเกษตรกรรมไม่เหมาะที่จะจัดการด้วยระบบสหกรณ์
  5. สมาชิกและผู้บริหารขาดวินัยไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
 24. หลักปรัชญาที่สำคัญที่สุดที่อยุ่เบื้องหลังของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
  1. ผลิตสินค้าชนิดเดียวให้เกิดความชำนาญเพื่อลดต้นทุนการผลิต
  2. ควรมีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่า
  3. กระจายความเสี่ยงโดยผลิตสินค้าบริการหลายชนิด
  4. ผลิตสินค้าชนิดเดียวแต่ให้มีปริมาณมากพอ
  5. ผลิตสินค้าที่หายากในท้องถิ่นนั้น
 25. การสร้างความสมดุลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งใดมากที่สุด
  1. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  2. อุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
  3. สินค้าในประเทศกับสินค้าต่างประเทศ
  4. ความเจริญทางเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทย
  5. ความสมดุลของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 26. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนฉบับที่ผ่านๆ มาก่อให้เกิดผลประการใดบ้าง
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้น
  2. ภาคเกษตรกรรมขยายตัวมากกว่าภาคอุตสาหกรรม
  3. การกระจายรายได้เป็นธรรมมากขึ้น
  4. ชาวไทยมีอัตราการออมสูงขึ้น
  5. เศรษฐกิจพึงพาตนเองได้
 27. ข้อใดไม่ใช่หนี้สาธารณะ
  1. รัฐบาลขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
  2. รัฐบาลประกาศขายตั๋วเงินคลัง
  3. รัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์กู้ยืมเงินจากต่างประเทศ
  5. ธนาคารแห่งประเทศไทยจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
 28. การกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้โดยการใช้งบประมาณภาครัฐแบบใด
  1. งบประมาณสมดุล
  2. งบประมาณเกินดุล
  3. งบประมาณขาดดุล
  4. งบประมาณได้ดุล
  5. งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา
 29. สถานการณ์ข้อใดเป็นมาตรการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ
  1. การยกเลิกพิกัดภาษีศุลกากร
  2. การกำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกและนำเข้า
  3. การไม่กำหนดโควต้าสินต้าส่งออกและนำเข้า
  4. การไม่กำหนดจำนวนเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  5. การไม่กำหนดสิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม
 30. พัฒนาการในข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ในยุคโลหะ
  1. การจัดระเบียบการปกครอง
  2. การสร้างภาษาเขียนขึ้นใช้
  3. การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
  4. การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเมือง
  5. การนำโลหะต่างชนิดมาผสมกันเพื่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้
 31. ประมวลกฏหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีที่มีบทลงโทษซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ือ ตาต่อตาฟันต่อฟัน เป็นกฏหมายของชนชาติใด
  1. ฮีบรู
  2. กรีก
  3. อาหรับ
  4. โรมัน
  5. อะมอไรต์
 32. ชนชาติใดเป็นผุ้คิดค้นระบบทศนิยมซึ่งเป็นที่ใช้แพร่หลายอยู่ในโลกจนถึงปัจจุบัน
  1. อาหรับ
  2. โรมัน
  3. อินเดีย
  4. กรีก
  5. ฮีบรู
 33. สงครามใดที่เป็นการสู้รบกันระหว่างชนชาติต่างๆ ในตะวันออก กับชนชาติต่างๆ ในตะวันตก
  1. สงครามครูเสด
  2. สงครามร้อยปี
  3. สงครามฝิ่น
  4. สงครามทรอย
  5. สงครามพิวนิค
 34. นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิวัติแนวคิดทางดาราศาสตร์ กล่วคือ เขามีความคิดว่าดวงอาทิตย์เป็ฯศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งตรงข้ามกับแนวควมคิดเดิมที่มีมาแต่โบราณ
  1. กาลิเลโอ กาลิเลอิ
  2. ปโตเลมี
  3. โยฮัน เคปเลอร์
  4. นิโคลัส คอเปอรร์นิคัส
  5. ไอแซค นิวตัน
 35. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในยุโรป ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่สำคัญที่สุดในข้อใด
  1. ยุโรปมีระบบการผลิตเกษตรกรรมใหม่
  2. ยุโรปกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม
  3. จำนวนประชากรของยุโรปเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว
  4. ประเทศในยุโรปแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
  5. ยุโรปกลายเป้นมหาอำนาจ
 36. อะไรไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. การแบ่งค่ายของประเทศมหาอำนาจ
  2. การสะสมกำลังอาวุธของประเทศมหาอำนาจ
  3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมอาวุธสงคราม
  4. สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นสมาชิกสันนิบาตชาติ
  5. เยอรมันและญี่ปุ่นเข้ายึดครองดินแดนในหลายประเทศ
 37. ที่เรียกว่า กึ่งพุทธกาล หรือ พ.ศ.๒๕๐๖ ตรงกับ ร.ศ.หรือรัตนโกสินทรศกใด
  1. ร.ศ.๑๗๕
  2. ร.ศ.๑๗๖
  3. ร.ศ.๑๗๗
  4. ร.ศ.๑๗๘
  5. ร.ศ.๑๗๙
 38. จุดประสงค์สำคัญที่สุดของขบวนการเสรีไทย คืออะไร
  1. เชิดชูและเผยแพร่ลัทธิไทยนิยม
  2. ฝึกกองกำลังให้รู้จักใช้อาวุธสงคราม
  3. สร้างความน่าเชื่อถือให้ประเทศไทยในตะวันตก
  4. แสวงหาความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามของอักษะ
  5. ต่อต้านญี่ปุ่นและขับไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศไทย
 39. ข้อใดไม่ใช่ประกาศของทางราชการในสมัยรัชกาลที่ ๔
  1. ห้ามราษฏรรับจ้างชาวตะวันตกทำงาน
  2. ให้เสรีภาพประชาชนในการรับถือศาสนา
  3. ห้ามเอาคนในบังคับต่างประเทศมาเป็นทาส
  4. ให้นางในลาออกจากพระบรมมหาราชวังได้
  5. ห้ามบังคับสตรีให้แต่งงาน หากสตรีผู้นั้นไม่เต็มใจ
 40. สาเหตุสำคัญที่ยอดเขาคิลีมันจาโรในทวีปแอฟริกาซึ่งมีความสูง ๕๘๙๕ เมตรมีหิมะปกคลุมตลอดปีคือข้อใด
  1. ได้รับอิทธิพลกระแสน้ำเย็นที่มาจากทางขั่วโลกไหลผ่าน
  2. อิทธิพลความผกผันอุณหภูมิติดลบช่วงกลางคืนของทะเลทรายซาฮารา
  3. กระแสอากาศเย็นเบื้องสูงที่พัดจากขั่วโลกใต้เป็นลมประจำถิ่น
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของอุณหภูมิกับความต่างระดับความสูงในภูมิประเทศ
  5. ตั้งอยุ่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่นและความสูงของยอดเขา
 41. ข้อใดถือว่าเป็นการฟื้นฟูบูรณะดินเค็มที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทอย่างได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด
  1. การออกกฏหมายห้ามการทำนาเกลือสินเธาว์
  2. การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมกระจายดินเค็ม
  3. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และปลูกพืชพันธ์ทนดินเค็ม
  4. การสร้างแหล่งน้ำชะล้างละลายลดความเค็มของดิน
  5. การเวนคืนพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดและแพร่กระจายดินเค็ม9 social
   จากแผนที่ใช้ตอบคำถาม ข้อ ๔๓-๔๕
 42. ความต่างระดับของแต่ละเส้นชั้นความสูงเท่า (Contour Line) มีค่ากี่เมตร
  1. 5
  2. 10
  3. 15
  4. 20
  5. 25
 43. ระยะทางจริงระหว่างยอดเขาสูงสุด (ภูด่านอีป้อง) 1,271 ถึงยอดเขาอีกแห่งหนึ่งสูง 633 เมตร วัดได้ 22.5 กิโลเมตร ถ้าระยะทางในแผนที่วัดได้ 9 เซนติเมตร แผนที่นี้ใช้มาตราส่วนเท่าใด
  1. 1:50,000
  2. 1:22,500
  3. 1:125,000
  4. 1:225,000
  5. 1:250,000
 44. บริเวณยอดดอยภูด่านอีป้อง ที่มีความสูงเกินกว่า ๑๒๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพันธ์ป่าไม้ที่ปกคลุม บริเวณดังกล่าวจะมีลักาณะตรงข้อใดมากทีสุด
  1. ป่าไม้เบญจพรรณสูง
  2. ป่าดงดิบแล้ง
  3. ป่าดิบชื้น
  4. ป่าสนเขา
  5. ป่าดิบเขา
 45. การสร้างบ้านบนที่โล่งแจ้งในภาคกลางของประเทศไทย ได้วางตำแหน่งที่ตั้งบ้านในแนวเดียวกันกับการโคจรของดวงอาทิตย์แต่หน้าบ้านอยู่ทางทิศเหนือ ห้องนอนควรตั้งอยู่ทิศใดจึงจะได้รับลมและอุณหภูมิเหมาะสมอยุ่สบายตามธรรมชาติตลอดปี
  1. ทิศเหนือ
  2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
  3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
  4. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 46. จากลักษณะตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลกของกรุงเทพกับนครเวียงจันร์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. กรุงเทพมีความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืนมากกว่านครเวียงจันทร์
  2. นครเวียงจันทน์มีความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืนมากกว่ากรุงเทพ
  3. นครเวียงจันทน์อยู่ไกลจุดศูนย์กลางของโลกมากกว่ากรุงเทพ
  4. กรุงเทพตังอยู่ไกลเส้นศูนย์สูตรมากกว่านครเวียงจันทน์
  5. กรุงเทพมีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาของนครเวียงจันทน์
 47. การก่อสร้างในกลุ่มจังหวัดใดไม่จำเป็นต้องออกแบบอาคารรองรับความเสี่่ยงจากแผนดินไหว
  1. ตราด สุรินทร์ อุบลราชธานี
  2. แม่ฮ่องสอน ตาก ขอนแก่น
  3. เชียงราย แพึร่ นนทบุรี
  4. จันทบุรี สระแก้ว น่าน
  5. เชียงใหม่ เลย บึงกาฬ9 social
   จากภาพตอบคำถามข้อ ๔๙-๕๐
 48. แผนภูมินี้ใช้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ใดของโลก
  1. ลานิญา
  2. เอลนิโญ
  3. ทอร์นาโด
  4. การเกิดกระแสน้ำอุ่น
  5. พายุหมุนและฝนฟ้าคะนอง
 49. ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านแปซิฟิกตะวันตกและภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากสาเหตุใด
  1. สภาวะอากาศแล้งจมตัวลงและอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น
  2. การจมตัวลงของปริมาณมวลน้ำอุ่นและอากาศแล้ง
  3. กระแสน้ำอุ่นและพายุฝนฟ้าคะนองดึงความเย็นจึงแห้งแล้ง
  4. อุณหภูมิร้อนอบอ้าวเพิ่มเฉลี่ยสูงขึ้น ๑ องศาเซลเซียสทำให้แห้งแล้ง
  5. อากาศแห้งแล้งและความร้อนแฝงจากมวลน้ำจมตัวทำให้เกิดความแห้งแล้ง

Leave a comment

Filed under :: 9 วิชาสามัญ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s