:: พุทธประวัติ ปี 46 ::

 1. ประเทศใด ไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1.  เนปาล
  2. ศรีลังกา
  3. อินเดีย
  4. ปากีสถาน
 2. ชนเผ่าใด เป็นชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป ?
  1. มิลักขะ
  2. อริยกะ
  3. อารยัน
  4. อินเดียแดง
 3. ชนเหล่าใดในสังคมอินเดีย ถูกเหยียดหยามมากที่สุด ?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. ศูทร
  4. จัณฑาล
 4. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?
  1. พระเจ้าสีหหนุ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าสุปปพุทธะ
 5. ค าว่า “ สัิทธ่ตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. ผู้มีโภคะ
  2. ผู้มีความต้องการส าเร็จ
  3. ผู้มีความรู้
  4. ผู้มีความประพฤติดี
 6. หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๗ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
  1. ขนานพระนาม
  2. พระมารดาสิ้นพระชนม์
  3. อสิตดาบสมาเยี่ยม
  4. ท านายพระลักษณะ
 7. ดาบสที่ท านายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะเป็น ๒ อย่างชื่อว่าอะไร ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อุทกดาบส
  4. กบิลดาบส
 8. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็น ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 9. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตที่ใด ?
  1. ริ่มฝั่งแม่น ้าเนรัชชรา
  2. ริ่มฝั่งแม่น ้าคงคา
  3. ริ่มฝั่งแม่น ้ายมุนา
  4. ริ่มฝั่งแม่น ้าอโนมา
 10. ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. พระอินทร์
  3. ฆฏิการพรหม
  4. นายฉันนะ
 11. พระมหาบุรุษทรงเลิกบ าเพ็ชทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
  1. ทรงท้อพระทัย
  2. ทรงเบื่อหน่าย
  3. ทรงคลายความเพียร 
  4. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
 12. การที่ทรงบ าเพ็ชทุกรกิริยา จัดเข้าในข้อใด ?
  1. กามสุขัลลิกานุโยค 
  2. อัตตกิลมถานุโยค
  3. มัชฌิมาปฏิปทา
  4. เนกขัมมปฏิปทา
 13. ขณะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาอะไร ?
  1. พระสูตร
  2. พระอภิธรรม
  3. พระวินัย
  4. ปฏิจจสมุปบาท
 14. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันอะไร ?
  1. วันเพ็ชเดือน ๓
  2. วันเพ็ชเดือน ๖
  3. วันเพ็ชเดือน ๘
  4. วันเพ็ชเดือน ๑๒
 15. รุ่งเช้าของวันตรัสรู้ ใครถวายพระกระยาหารแด่พระพุทธเจ้า ?
  1. นางวิสาขา
  2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  3. นางสุชาดา
  4. ปัชจวัคคีย์
 16. บุคคลที่เข้าถึงรัตนะ ๒ เป็นคู่แรก คือใคร ?
  1. นางวิสาขา – อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  2. พระเจ้าพิมพิสาร – พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. ตปุสสะ – ภัลลิกะ
  4. มารดาและบิดาของพระยสะ
 17. บุคคลประเภท “ ปทปรมะ ” คือบุคคลประเภทใด ?
  1. มีปัญญาเฉียบแหลม
  2. มีปัญญาระดับปานกลาง
  3. มีปัญญาพอแนะน าได้
  4. ด้อยปัญญา
 18. เมื่อพระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมแล้ว ทรงคิดถึงใครเป็นคนแรก ?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. กบิลดาบส
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
 19. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่วัน ?
  1. ๒๙ วัน
  2. ๓๙ วัน
  3. ๔๙ วัน
  4. ๕๙ วัน
 20. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาแรกที่ใด ?
  1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  2. วัดเวฬุวัน
  3. วัดเชตวัน
  4. ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม
 21. พระโกณฑัชชะ ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 22. ในชฎิล ๓ พี่น้อง คนที่ ๒ มีชื่อว่าอะไร ?
  1. อุรุเวลกัสสปะ
  2. คยากัสสปะ
  3. นทีกัสสปะ
  4. กุมารกัสสปะ
 23. พระพุทธเจ้าทรงได้ยินเสียงอุทานของยสกุลบุตรในเวลาใด ?
  1. เที่ยงคืน
  2. จวนใกล้รุ่ง
  3. ขณะบิณฑบาต
  4. ก าลังเสวยพระกระยาหาร
 24. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
  1. นางวิสาขา
  2. พระนางมัลลิกา
  3. มารดาของพระยสะ
  4. พระนางพิมพา
 25. ขณะประทับอยู่ที่ต้นพหุปุตตนิโครธ พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาท ๓ ข้อแก่ใคร ?
  1. ปิปผลิมาณพ
  2. อุปติสสมาณพ
  3. โกลิตมาณพ
  4. อชิตมาณพ
 26. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
  1. ๕๐ องค์
  2. ๖๐ องค์
  3. ๗๐ องค์
  4. ๑,๒๕๐ องค์
 27. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
  1. เวฬุวัน
  2. เชตวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อัมพวัน
 28. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าเชตุ
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. นางวิสาขา
 29. อุบายส าหรับแก้ความง่วง พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 30. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
  1. ๗ วัน
  2. ๑๒ วัน
  3. ๑๕ วัน
  4. ๒๐ วัน
 31. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. อนุปุพพีกถา
  3. อริยธรรม
  4.  เวทนาปริคคหสูตร
 32. ภรรยาของปิปผลิมาณพมีนามว่าอย่างไร ?
  1. ยโสธรา
  2. ปชาบดี
  3. กีสาโคตมี
  4. ภัททกาปิลานี
 33. ใครเป็นผู้ถวายปิณฑบาตครั้งสุดท้าย แด่พระพุทธเจ้า ?
  1. วิสาขามหาอุบาสิกา
  2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  3. นางสุชาดา
  4. นายจุนทะ
 34. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารที่หมู่บ้านอะไร ?
  1. เวฬุวคาม
  2. กัลลวาลมุตตคาม
  3. ภัณฑุคาม
  4. นาลันทา
 35. ในคราวเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๖๐ ปี
  2. ๗๐ ปี
  3. ๘๐ ปี
  4. ๙๐ ปี
 36. ปัจฉิมโอวาท พระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับอะไร ?
  1. ความไม่ประมาท
  2. ความเพียร
  3. ความทุกข์
  4. ความสามัคคี
 37. ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้าย ?
  1. อุปกาชีวก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
  4. สุภัททปริพาชก
 38. สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือที่ใด ?
  1. บริโภคเจดีย์
  2. มกุฏพันธนเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 39. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. โทณพราหมณ์
  4. วัสสการพราหมณ์
 40. ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 41. แบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  1. ศาสนพิธี
  2. กุศลพิธี
  3. ทานพิธี
  4. บุญพิธี
 42. บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือข้อใด ?
  1. ศีล สมาธิ ปัชชา
  2. ทาน ศีล ภาวนา
  3. ทาน ศีล สมาธิ
  4. ทาน ศีล ปัชชา
 43. ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นความหมายของข้อใด ?
  1. อุบาสิกา
  2. อุบาสก
  3. พุทธมามกะ
  4. สาวก
 44. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้ง
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. ข้อ ข. ข้อ ค. ถูก
 45. ข้อใด ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?
  1. วันวิสาขบูชา
  2.  วันอัฏฐมีบูชา
  3.  วันอาสาฬหบูชา
  4. วันมาฆบูชา
 46. ค าว่า “ มย ภนฺเต วิสัุ วิสัุ รกฺขณตฺถําย…” เป็นค าอะไร ?
  1. คำอาราธนาพระปริตร
  2. คำอาราธนาธรรม
  3. คำอาราธนาศีล
  4. คำอาราธนาพระสงฆ์
 47. ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ?
  1. นายพานพบทำบุญอุทิศให้นางแสนเสน่ห์
  2. นางชวนชมท าบุชอายุครบ ๖๐ ปี
  3. กำนันช้างท าบุชขึ้นบ้านใหม่
  4. ผู้ใหญ่ลีทำบุญครบรอบวันแต่งงาน
 48. ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ?
  1. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
  2. อิท เม าตีน โหตุ สุขิตา โหนฺตุ าตโย
  3. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร ฯ
  4. อิมินา ปุญฺ กมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา ฯ
 49. การทอดกฐินกำหนดให้ท าในช่วงเวลาใด ?
  1. ก่อนเข้าพรรษา ๑ เดือน
  2. หลังเข้าพรรษา ๑ เดือน
  3. ก่อนออกพรรษา ๑ เดือน
  4. หลังออกพรรษา ๑ เดือน
 50. ข้อใด เป็นวิธีประเคนของพระที่ถูกต้อง ?
  1. พระสิงห์รับถาดอาหารจากมือโยมแม่
  2. เด็กหชิงอ้อยกับเพื่อนช่วยกันยกโต๊ะอาหารถวายพระ
  3. เด็กชายนิดถวายอาหารในเวลาบ่าย
  4. นางสาวจินวางปิ่นโตอาหารลงบนผ้ากราบของพระกริสนัย
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s