:: พุทธประวัติ 45 ::

 1. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  1. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
  2. ความเป็นไปของพระสาวก
  3. ความเป็นไปของนักบวช
  4. ความเป็นไปของพุทธบริษัท ๔
 2. ชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นพวกใดบ้าง ?
  1. กษัตริย์ พราหมณ์
  2. พราหมณ์ ฮินดู
  3. อริยวงศ์ โกลิยวงศ์
  4. อริยกะ มิลักขะ
 3. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?
  1. จัณฑาล
  2. แพศย์
  3. พราหมณ์
  4. ศูทร
 4. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้สร้างเมืองกบิลพัสดุ์ ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช
  3.  พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าสุทโธทนะ
  5. เจ้าชายสิทธัตถะ
 5. ก่อนที่จะจุติมายังโลกนี้ เดิมประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใด ?
  1. จาตุมมหาราช
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. ดาวดึงส์
 6. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าอัญชนะ
  4. พระเจ้าโธโตทนะ
 7. สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?
  1. ศรีลังกา
  2. อินเดีย
  3. เนปาล
  4. ปากีสถาน
 8. วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  2. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  3. วันขึ้น ๘ ค ่า เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  4. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
 9. พระนามว่า ” สิทธัตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. ผู้มีพระรูปงาม
  2. ผู้มีวาสนาบารมี
  3. ผู้มีความต้องการส าเร็จ
  4. ผูม้ศีกัด์ใิหญ่
 10. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ใครเป็นผู้ดูแลพระกุมาร ?
  1. พระนางปชาบดี
  2. พระนางกาญจนา
  3. พระนางรูปนันทา
  4. พระนางอมิตา
 11. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. อสิตดาบส
  2. อุททกดาบส
  3. โกณฑัญญะ
  4. วิศวามิตร
 12. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร ?
  1. พิธีมงคลสมรส
  2. พิธีโสกันต์
  3. พิธีแรกนาขวัญ
  4. พิธีเกี่ยวข้าว
 13. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?
  1. พระนางมัลลิกา
  2. พระนางพิมพา
  3. พระนางโรหิณี
  4. พระนางรูปนันทา
 14. ข้อใด ไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 15. เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๑๖ ปี
  2. ๒๕ ปี
  3. ๒๖ ปี
  4. ๒๙ ปี
 16. การเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ เรียกว่าอะไร ?
  1. มหาภิเนษกรมณ์
  2. มหาอธิษฐาน
  3. มหาบารมี
  4. มหาทาน
 17. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. ไตรสรณคมน์
  3. อธิษฐานเพศ
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 18. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงประทับแรมที่ไหน ?
  1. ป่ามหาวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อนุปิยอัมพวัน
 19. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงเข้าศึกษาในส านักของใคร ?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. ครูวิศวามิตร
  3. อาฬารดาบส
  4. อสิตดาบส
 20. พระมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยาที่ไหน ?
  1. สวนลุมพินี
  2. สวนตาลหนุ่ม
  3. อุรุเวลาเสนานิคม
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 21. ทุกกรกิริยาที่ทรงบ าเพ็ญวาระแรก คืออะไร ?
  1. ทรงอดอาหาร เสวยแต่น้อย
  2. ทรงกดพระทนต์ ด้วยพระทนต์
  3. ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
  4. ทรงท าพระวรกายให้เหี่ยวแห้ง
 22. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไร ?
  1. ปฏิสัมภิทา ๔
  2. มรรค ๘
  3. อริยสัจ ๔
  4. อริยวงศ์ ๔
 23. พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร พร้อมทั้งเสนามาร ด้วยอะไร ?
  1. ศีล
  2. สมาธ
  3. สัจจะ
  4. บารมี
 24. ญาณใด สามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ ?
  1. อาสวักขยญาณ
  2. จุตูปปาตญาณ
  3. อนาคตังสญาณ
  4. บารมีญาณ
 25. ตปุสสะกับภัลลิกะ ๒ พาณิช พบพระพุทธเจ้าที่ใด ?
  1. ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ
  2. ต้นมุจลินท์
  3. ต้นราชายตนะ
  4. ต้นไทร
 26. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎก ตลอด ๗ วัน ที่ไหน ?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนฆรเจดีย์
  3. ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ
  4. รัตนจงกรมเจดีย์
 27. พระปัญจวัคคีย์ได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอะไร ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 28. ธรรมอะไร ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตร เป็นเบื้องต้น ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ไตรลักษณ์
  3. อนุปุพพีกถา
  4. อริยสัจ ๔
 29. พระสูตรใด ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง ?
  1. สักกปัญหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 30. ใครเป็นพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ของพระพุทธเจ้า ?
  1. พระอนุรุทธะ-พระอานนท์
  2. พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
  3. พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ
  4. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร
 31. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าเชตุ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 32. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหากัสสปะ
 33. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?
  1. สุภมาณพ
  2. สิงคาลมาณพ 
  3. นันทมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 34. เมืองใด ที่พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาถึง ๒๕ ปี ?
  1. พาราณสี
  2. เวสาลี
  3. สาวัตถี 
  4. กุสินารา
 35. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
  1. สามเณรราหุล
  2. สามเณรบัณฑิต
  3. สามเณรสังกิจจะ
  4. สามเณรสุมนะ
 36. พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองปาฏลีบุตร
  4. เมืองกุสินารา
 37. พระอานนท์ถามพระเถระรูปใด จึงรู้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระสุภัททะ
 38. พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษา จึงปรินิพพาน ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๔๕ พรรษา
  3. ๖๕ พรรษา
  4. ๘๐ พรรษา
 39. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ?
  1. สถานที่ประสูติ
  2. สถานที่ตรัสรู้
  3. สถานที่ปลงอายุสังขาร
  4. สถานที่ปรินิพพาน
 40. การร้อยกรองพระธรรมวินัย จัดเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคายนา
  2. สังคหะ
  3. สังวัธยาย
  4. สันนิบาต
 41. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?
  1. ช่วยเหลือคนตาบอด
  2. ท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. รักษาอุโบสถศีล
  4. ถวายสังฆทาน
 42. การท าบุญในวันคล้ายวันเกิด จัดเข้าในหมวดพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 43. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 44.  การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
  1. ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจ้าอาวาส
  2. ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รู้จักกัน
  3. ท าบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
  4. ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง
 45. งานอวมงคล คืองานเช่นไร ?
  1. งานโกนจุก
  2. งานมงคลสมรส
  3. งานท าบุญบวชนาค
  4. งานท าบุญฉลองอัฐิ
 46. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ ในงานอวมงคล ?
  1. พระพุทธรูป
  2. ขันน ้ามนต์
  3. สายสิญจน์
  4. ที่กรวดน ้า
 47. การอาราธนาพระปริตร ให้ท าต่อจากอะไร ?
  1. จุดเทียน ธูป
  2. บูชาพระรัตนตรัย
  3. อาราธนาศีล
  4. รับศีล
 48. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องให้ศีล ?
  1. พระรูปที่ ๑ 
  2. พระรูปที่ ๒
  3. พระรูปที่ ๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 49. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องรับ สัพพี ?
  1. พระรูปที่ ๑
  2. พระรูปที่ ๒
  3. พระรูปที่ ๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 50. การกรวดน ้า จะต้องท าในเวลาใด ?
  1. เมื่อพระสงฆ์ว่า ยถา
  2. เมื่อพระสงฆ์รับ สัพพีติโย
  3. เมื่อพระสงฆ์ขัด สัคเค
  4. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s