:: พุทธประวัติ 44 ::

 1. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1. อินเดีย
  2. ปากีสถาน
  3. ไทย 
  4. เนปาล
 2. พวกพลเรือนที่มีอาชีพท านา ค้าขาย จัดอยู่ในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 3. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด ?
  1. ศาสนาพุทธ
  2. ศาสนาพราหมณ์
  3.  ศาสนาเชน
  4. ศาสนาซิกซ์
 4. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าอโศกมหาราช
  3. พระเจ้าชัยเสนะ
  4. พระเจ้าสีหหนุ
 5. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าอัญชนะ
  3. พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าชัยเสนะ
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ที่ไหน ?
  1. สวนเวฬุวัน
  2. สวนลุมพินีวัน
  3.  สวนอัมพวัน
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 7. ลักษณะของพระมหาบุรุษ ใครเป็นผู้ท านายคนแรก ?
  1. อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. โกณฑัญญพราหมณ์
  4. อสิตดาบส
 8. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๑๕ วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน ?
  1. ใต้ต้นโพธิพฤกษ์
  2. ใต้ต้นไทร
  3. ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
  4. ใต้ต้นจิก
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?
  1. ริมฝั่งแม่น ้าอโนมา
  2. ริมฝั่งแม่น ้าเนรัญชรา
  3. ริ่มฝั่งแม่น ้าคงคา
  4. ริมฝั่งแม่น ้าสินธู
 11. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครน าบาตรและจีวรมาถวาย ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. ท้าวสักกเทวราช
  3. ท้าวจาตุมหาราช
  4. ฆฏิการพรหม
 12. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ใจยังยินดีอยู่ในกาม เปรียบได้กับอะไร ?
  1. ไม้สดแช่อยู่ในน ้า
  2. ไม้สดที่อยู่บนบก
  3. ไม้แห้งที่อยู่บนบก
  4. ถูกทุกข้อ
 13. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๓๖ พรรษา
  4. ๔๕ พรรษา
 14. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนจงกรมเจดีย์
  3. ต้นอชปาลนิโครธ
  4. ต้นราชายตนะ
 15. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร ?
  1. ตปุสสะและภัลลิกะ 
  2. โสตถิยพราหมณ์
  3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. บิดาของยสกุลบุตร
 16. ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร ?
  1. พกาพรหม
  2. ฆฏิการพรหม
  3. มหาพรหม
  4. สหัมบดีพรหม
 17. . ” ที่สุด ๒ อยา่ งและทางสายกลาง ” อยู่ในพระสูตรไหน ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 18. พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ?
  1. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓
  2. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖
  3. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘
  4. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๙
 19. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. ปุพพาราม
  4. เวฬุวัน
 20. ” ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร ” ใครกล่าว ?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. ปิปผลิมาณพ
  4. ทีฆนขปริพาชก
 21. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ทีฆนขปริพาชก
  2. สุภัททปริพาชก
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหาโมคคัลลานะ
 22. พระมหาโมคคัลลานะ ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน ?
  1. ถ ้าสุกรขาตา
  2. ถ ้าสัตตบรรณคูหา
  3. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
  4. บ้านนาลันทา
 23. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร ?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. อชิตมาณพ
  4. ปิปผลิมาณพ
 24. ผู้ท าบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว คนแรกคือใคร ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
 25. ” ไม่ชูงวงเข้าไปส่ตู ระกลู ” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล
  2. ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล
  3. ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล
  4. ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูล
 26. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง คือวิธีใด ?
  1. ติสรณคมนูปสัมปทา
  2. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  3. ญัตติจตุตถกรรม
  4. ถูกทุกข้อ
 27. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. เวฬุวัน
  4. อัมพวัน
 28. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้ส าเร็จ ?
  1. กาฬุทายีอ ามาตย์
  2. ฉันนอ ามาตย์
  3. สันตติอ ามาตย์
  4. พระอานนท์
 29. พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
  1. นาลันทา
  2. เวฬุวคาม
  3. เวฬุวัน
  4. กุสินารา
 30. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. อนิมมิสเจดีย์
  3. รัตนฆรเจดีย์
  4. ปาวาลเจดีย์
 31. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. นายจุนทะ
  3. นางวิสาขา
  4. นางสุชาดา
 32. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
  4. สุภัททปริพาชก
 33.  พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองกุสินารา 
  4. เมืองสาวัตถี
 34. สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ?
  1. ที่ประสูติ
  2. ที่ตรัสรู้
  3. ที่ปรินิพพาน
  4. ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 35. สถานที่ใด เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?
  1. มกุฏพันธนเจดีย์
  2. ปาสาณเจดีย์
  3. อนิมมิสเจดีย์
  4. รัตนฆรเจดีย์
 36. ใครท าหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  1. มัลลกษัตริย์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. โทณพราหมณ์
  4. พระอานนท์
 37. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี
  4. พระธรรมวินัย
 38. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  1. ความสันโดษ
  2. ความไม่ประมาท
  3. ความกตัญญู
  4. ถูกทุกข้อ
 39. พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. ธรรมเจดีย์
  3. บริโภคเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 40.  อะไร คือมูลเหตุแห่งการท าสังคายนาครั้งที่ ๑ ?
  1. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา
  2. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
  3. มีผู้ละเมิดพระธรรมวินัย
  4. ถูกทุกข้อ
 41. ค าว่า ” อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ?
  1. การจ าศีล
  2. การรักษาศีล
  3. การถือศีล
  4. การเข้าจ า
 42. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ?
 43. ๓ วัน
 44. ๔ วัน
 45. ๕ วัน
 46. ๖ วัน
 47. การเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. ทานพิธี
  3. บุญพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 48. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันแสดงปฐมเทศนา
  2. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  3. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  4. วันปรินิพพาน
 49. การถวายทานในข้อใด จัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน ?
  1. สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด
  2. หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า
  3. มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ
  4. ตะวันท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้าน
 50. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
  1. วันพระเจ้าเปิดโลก
  2. วันแสดงปฐมเทศนา
  3. วันประสูติ
  4. วันปรินิพพาน
 51. ข้อใด ไม่ใช่พิธีท าบุญงานมงคล ?
  1. งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  2. งานบวช
  3. งานท าบุญอายุ
  4. งานท าบุญอัฐิ
 52.  ” สวดพระพุทธมนต์ ” ใช้ส าหรับงานประเภทใด ?
  1. งานมงคล
  2. งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. งานอวมงคล
  4. งานท าบุญอายุ
 53. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. ก และ ข ถูก
 54. การกรวดน ้ามุ่งประโยชน์อะไร ?
  1. อุทิศส่วนบุญ
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตั้งจิตอธิษฐาน
  4. เพื่อให้เทวดารับรู้
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s