:: ม.3/4 ::

  • พุทธประวัติ 60 สอบผ่าน 40 คะแนน
  • หลักธรรม ภพ ภูมิ 25 คะแนน
  • หิริ โอตัปปะ 17 คะแนน
    นร.ที่ปรับคะแนนแล้วจะมีเครื่องหมาย *
    หากมีข้อผิดพลาดให้พิมพ์ที่ช่องความเห็นข้างล่าง 

ที่

ชื่อ-สกุล

1

2

 3

 

 

 

 

60

 25

 17

 

 

 

 

1

เด็กชายกฤตภาส

เทพจันทร์

 

* 22

 

 

 

 

 

2

เด็กชายจิรกิตติ์

กู้เมือง

*40

 *15

 15

 

 

 

 

5

เด็กชายธรรมรัตน์

โปติ้น

32

 15

 12

 

 

 

 

7

เด็กชายปิยเชษฐ์

ลอยทอง

38

 25

* 17

 

 

 

 

8

เด็กชายพงษ์นเรศวร์

ไชยเชษฐ์

 

* 25

 13

 

 

 

 

11

เด็กชายมกรธวัช

อาชาวงศ์

*40

* 25

 15

 

 

 

 

12

เด็กชายวิทยากร

คงช่วย

*40

* 25

 15

 

 

 

 

13

เด็กชายศุภกร

แสนพิทักษ์

 

* 25

 14

 

 

 

 

14

เด็กชายสุขุมพงศ์

เทพขุน

25

 *25

 12

 

 

 

 

15

เด็กหญิงกัญญณัช

นครมณี

*40

 *25

 16

 

 

 

 

16

เด็กหญิงเกวรินทร์

คงระมัด

27

 *25

 17

 

 

 

 

17

เด็กหญิงชญาดา

นวลแก้ว

41

 25

 16

 

 

 

 

21

เด็กหญิงน้ำทิพย์

แก้วแกมทอง

22

 24

 16

 

 

 

 

24

เด็กหญิงปฐมาวดี

อินทร์จันทร์

42

 25

 15

 

 

 

 

25

เด็กหญิงปณิดา

จันสีสุก

38

* 25

 17

 

 

 

 

26

เด็กหญิงปุณยภา

พรหมโลก

40

* 25

 14

 

 

 

 

27

เด็กหญิงพรรษชล

ขวัญแดง

43

 25

 17

 

 

 

 

28

เด็กหญิงพัฑฒิดา

ศิลาพัฒน์

43

 24

 17

 

 

 

 

29

เด็กหญิงพิชญธิดา

ทองรักษ์

*40

 *25

 15

 

 

 

 

30

เด็กหญิงภัคจิรา

รัตนน้อย

16

* 25

 10

 

 

 

 

31

เด็กหญิงยุพาภรณ์

ภาภักดี

32*

 *25

 13

 

 

 

 

32

เด็กหญิงรัตนาวรรณ์

ดำนิล

*40

* 25

 12

 

 

 

 

33

เด็กหญิงศศิกานต์

ขุนแสง

35

 23

 14

 

 

 

 

34

เด็กหญิงศิรภัสสร

กัลยาภิรักษ์

39

 21

 14

 

 

 

 

35

เด็กหญิงอพินญา

คงคาเพชร

40

 24

 17

 

 

 

 

36

เด็กหญิงอรุณี

ละอองจิตร

40

 *25

 16

 

 

 

 

37

เด็กหญิงอัญมณี

นิลมณี

54

 22

 17

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s