:: วินัย 56 ::

 1. พื้นฐานของศีลคืออะไร?
  1. สติ-สัมปชัญญะ
  2. หิริ-โอตตัปปะ
  3. ขันติ-โสรัจจะ
  4. เจตนา
 2. เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกายวาจา เรียกว่าอะไร?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 3. วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีลคืออะไร?
  1. ทำใจให้สงบ
  2. ละกิเลส
  3. ฝึกกายวาจา
  4. ดับทุกข์
 4. บุคคลควรมีสิ่งใดเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ภาวนา
 5. หลกัปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดีไดแ้ก่ขอ้ใด?
  1. รักษาศีล
  2. เจริญสมาธิ
  3. อบรมปัญญา
  4. เจริญภาวนา
 6. การงดเว้นสิ่งใดจัดเป็นการรักษาศีล?
  1. ข้อห้าม
  2. กฎเกณฑ์
  3. ระเบียบ
  4. ข้อบังคับ
 7. ศีลข้อ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีคุณธรรมใด?
  1. เมตตา-กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. สติ
 8. ข้อใดเป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๑ ?
  1. ทำแท้ง
  2. ลักทรัพย์
  3. เสพยาบ้า
  4. พูดโกหก
 9. คำว่าทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงทำใหเ้ป็นอย่างไร?
  1. บาดเจ็บ
  2. พิการ
  3. ลำบาก
  4. ตาย
 10. รับฝากสิ่งของแลว้ไม่ยอมคืน เป็นโจรกรรมประเภทใด?
  1. ลักลอบ
  2. เบียดบัง
  3. ยักยอก
  4. ฉ้อโกง
 11. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่า อะไร ?
  1. กรรโชก
  2. สับเปลี่ยน
  3. .เบียดบัง
  4. ตระบัด
 12. การขายสิ่งของไม่แท้ว่าเป็นของแท้เป็นโจรกรรมประเภทใด?
  1. ปลอม
  2. ลวง
  3. หลอก
  4. ตู่
 13. คดในข้องอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๓
  4. ข้อ ๔
 14. การประพฤติผิดประเวณีถือว่าล่วงละเมิดศีลขอ้ใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๓
  4. ข้อ ๔
 15. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมประดับใคร ?
  1. สามี
  2. ภรรยา
  3. ยา่
  4. ยาย
 16. ภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามีเรียกว่ามีคุณธรรมใด?
  1. สทารสันโดษ
  2. ปติวัตร
  3. คิหิปฏิบัติ
  4. วัตรปฏิบัติ
 17. มุสาวาท เกิดขึ้นได้ทางใดบ้าง ?
  1. กายกับวาจา
  2. .กายกบัใจ
  3. วาจากบัใจ
  4. กายวาจาใจ
 18. รู้แต่สั่นศีรษะวา่ ไม่รู้เป็นความเทจ็เกิดข้ึนทางใด?
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. ถูกทุกข้อ
 19. ค าพดู เช่นใด ท าให้แตกความสามัคคี?
  1. ส่อเสียด
  2. หลอก
  3. สับปลับ
  4. กลับค า
 20. มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. พดู ใหแ้ตกกนั
  2. พูดกลับค า
  3. พดู เกินจริง
  4. พดู เล่นส านวน
 21. ผมู้ีปกติไม่พดู มุสายอ่ มไดร้ับผลเช่นใด?
  1. น่าเชื่อถือ
  2. อายุยืน
  3. สุขภาพดี
  4. ไม่หลงลืม
 22. ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ยาเสพติด
 23. ข้อใดเป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?
  1. อายสุ ้ัน
  2. ยากจน
  3. เสียสัตย์
  4. เสียสติ
 24. กิริยางดเวน้จากขอ้หา้ม เรียกวา่ อะไร ?
  1. วิรัติ
  2. สัมปัตตวิรัติ
  3. สมาทานวิรัติ
  4. สมุจเฉทวิรัติ
 25. สมุจเฉทวิรัติเกิดข้ึนแก่บุคคลใด?
  1. สามัญชน
  2. ปุถุชน
  3. อริยบุคคล
  4. กลัยาณชน
 26. การรับศีลจากพระสงฆ์จัดเป็นวิรัติใด?
  1. สมาทานวิรัติ
  2. สัมปัตตวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 27. ศีลขอ้ไม่ลกัทรัพย์คู่กบักลัยาณธรรมใด?
  1. ความสัตย์
  2. เมตตา
  3. อาชีพสุจริต
  4. สติรอบคอบ
 28. การช่วยเหลือคนบาดเจบ็จดัเป็นกลัยาณธรรมใด?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. สัมมาชีพ
  4. สติรอบคอบ
 29. ไม่ฆ่าสัตว์แต่ปราศจากกรุณา ตรงกบัขอ้ใด?
  1. มีศีลธรรม
  2. มีศีลขาดธรรม
  3. ขาดศีลมีธรรม
  4. ไม่มีศีลธรรม
 30. กลัยาณธรรมขอ้สนับสนุนการแกป้ัญหาสังคมดา้นใด?
  1. อาชญากรรม
  2. โจรกรรม
  3. ทุจริตคอรัปชนั่
  4. ยาเสพติด
 31. โครงการพระราชดด าริเรื่องใด สนับสนุนศีลข้อ ๒ ?
  1. ฝายแม้ว
  2. แกม้ลิง
  3. แกล้งดิน
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
 32. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต จดัเป็นกลยาณธรรมใด ั ?
  1. สัมมาอาชีวะ
  2. ความมีสัตย์
  3. ความมีสติ
  4. ความมีเมตตา
 33. ลูกจางตรงต่อเวลา ชื่อวา่ ประพฤติเป็นธรรมในขอ้ใด?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 34. ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า ชื่อวา่ ประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. อาชีพ
 35. คุณธรรมที่ส่งเสริมศีลขอ้๓ ใหม้นั่ คงยงิ่ ข้ึน ตรงกบัขอ้ใด?
  1. สติ
  2. ซื่อตรง
  3. ภักดี
  4. ส ารวมในกาม
 36. สามีภรรยาจะซื่อสัตยต์ ่อกนั ตอ้งปฏิบตัิตามกลัยาณธรรมขอ้ใด?
  1. เมตตากรุณา
  2. อาชีพสุจริต
  3. ส ารวมในกาม
  4. กตัญญู
 37. ผปู้ระพฤติตามกลัยาณธรรมขอ้๓ ยอ่ มไดร้ับผลเช่นใด?
  1. มีเมตตา
  2. ไวว้างใจกนั
  3. มีความกตัญญู
  4. มีความภักดี
 38. กลัยาณธรรมขอ้๓ เป็นหลกัปฏิบตัิระหวา่ งใคร?
  1. ลูก-พ่อแม่
  2. ศิษย์-อาจารย์
  3. สามี-ภรรยา
  4. พี่-น้อง
 39. การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด?
  1. สวามิภกัด์ิ
  2. ซื่อตรง
  3. เที่ยงธรรม
  4. กตัญญู
 40. ความเที่ยงธรรมในกลัยาณธรรมขอ้ ๔ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. ตรงต่อหนา้ที่
  2. ตรงต่อมิตร
  3. ภกัดีต่อนาย
  4. รู้คุณท่าน
 41. ความสวามิภกัด์ิในกลัยาณธรรมขอ้ ๔ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. ไม่ฆ่านอ้ง
  2. ไม่ฟ้องนาย
  3. ไม่ขายเพื่อน
  4. ไม่ทรยศนาย
 42.  การประพฤติซื่อตรงต่อมิตร ตรงกบัขอ้ใด?
  1. แนะน าให้ท าดี
  2. ให้ความยุติธรร
  3. ไม่ลบหลู่
  4. ไม่ใหท า ้ชวั่
 43. ความมีสติในการใช้จ่ายจัดเข้าในข้อใด?
  1. การบริโภค
  2. การวางตัว
  3. การท างาน
  4. ไม่ประมาทในธรรม
 44. ความมีสติรอบคอบ สนับสนุนศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 45. การประพฤติเป็นธรรมในกิจการ หมายถึงข้อใด?
  1. ท างานเต็มเวลา
  2. บริการลูกค้า
  3. ขายตามราคา
  4. ขายถูก
 46. ผปู้ระมาทเลินเล่อในการท างาน มีลกัษณะเช่นใด?
  1. ขวนขวาย
  2. ทอดธุระ
  3. รับผิดชอบ
  4. ตรงเวลา
 47. กลัยาณธรรมขอ้ใด ส่งเสริมใหค้นไม่ดื่มสุรา ?
  1. เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สติรอบคอบ
  4. ความมีสัตย์
 48. การบ าเพ็ญสมถวิปัสสนา ชื่อวา่ มีสติในเรื่องใด?
  1. การบริโภค
  2. การวางตน
  3. การท างาน
  4. การประพฤติธรรม
 49. ค าวา่ สีเลน โภคสมฺปทา มีความหมายตรงกบัขอ้ใด?
  1. ศีลท าให้สวย
  2. ศีลท าให้รวย
  3. ศีลท าใหส้ ูงส่ง
  4. ศีลท าให้สงบ
 50. บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยอะไร?
  1. ศีลธรรม
  2. ทรัพย์สมบัติ
  3. พวกพ้อง
  4. หน้าที่การงาน

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s