วินัย ปี 58

 1. คุณธรรมใดทำให้กายวาจาเป็นปกติเรียบร้อย ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 2. ศีล แปลว่าอะไร ?
  1. แบ่งปัน
  2. ปกติ
  3. ตั้งใจ
  4. รอบรู้
 3. คนที่มุ่งร้ายทำลายชีวิตผู้อื่น เพราะขาดศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๑
  2. ข้อที่ ๒
  3. ข้อที่ ๓
  4. ข้อที่ ๔
 4. ศีลประเภทใด เป็นพื้นฐานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ?
  1. ศีล ๕
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 5. ข้อใด มิใช่วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ?
  1. ปรองดอง
  2. สามัคค
  3. สันติสุข
  4. แตกแยก
 6. ธรรมใด เป็นเหตุให้ศีลมั่นคง ?
  1. สติ สัมปชัญญะ
  2. หิริ โอตตัปปะ
  3. ขันติ โสรัจจะ
  4. กตัญญูกตเวที
 7. ศีลข้อที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณธรรมใด ?
  1. เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. สติ
 8. การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ตรงกับข้อใด ?
  1. ให้ตาย
  2. ให้ลำบาก
  3. ให้เจ็บ
  4. ให้พิการ
 9. การทำร้ายผู้อื่นให้สูญเสียสิ่งใด จัดเป็นอนุโลมปาณาติบาต ?
  1. เสียโฉม
  2. เสียทรัพย์
  3. เสียสัตย์
  4. เสียสติ
 10. ศีลข้อที่ ๑ ห้ามกระทำในเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. คบชู้
  4. โกหก
 11. นำสัตว์มาเลี้ยงแล้วปล่อยให้อดอยาก จัดเป็นทรกรรมใด ?
  1. ใช้การ
  2. กักขัง
  3. เล่นสนุก
  4. ผจญสัตว์
 12. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพสุจริต ?
  1. ข้อที่ ๑
  2. ข้อที่ ๒
  3. ข้อที่ ๓
  4. ข้อที่ ๔
 13. การถือเอาทรัพย์ในเวลาที่เจ้าของเผลอ จัดเป็นโจรกรรมใด ?
  1. ลัก
  2. ฉก
  3. ฉ้อ
  4. ตู่
 14. การกระทำใด ผิดศีลข้อที่ ๒ ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. โกหก
  4. ดื่มสุรา
 15. ศีลข้อที่ ๒ ป้องกันปัญหาสังคมในเรื่องใด ?
  1. ท าร้ายกัน
  2. คดโกง
  3. มั่วทางเพศ
  4. ทะเลาะวิวาท
 16. การพูดปดเพื่อเอาทรัพย์คนอื่น จัดเป็นโจรกรรมใด ?
  1. ตู่
  2. ฉ้อ
  3. หลอก
  4. ลวง
 17. การลอบทำลายทรัพย์สินผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?
  1. ปล้น
  2. สมโจร
  3. ปอกลอก
  4. ผลาญ
 18. การถือเอาทรัพย์ผู้อื่นโดยอาการเป็นโจร ตรงกับข้อใด ?
  1. กรรโชก
  2. ผลาญ
  3. รับสินบน
  4. หยิบฉวย
 19. ความพยายามใด จัดเป็นองค์แห่งศีลข้อที่ ๒ ?
  1. ฆ่า
  2. ลัก
  3. เสพ
  4. พูด
 20. ศีลข้อที่ ๒ ให้ผลดีแก่ผู้รักษาอย่างไร ?
  1. อายุยืน
  2. ไม่ขัดสน
  3. ไว้ใจกัน
  4. น่าเชื่อถือ
 21. ศีลข้อที่ ๒ ให้งดเว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
  1. ชีวิต
  2. ทรัพย์สิน
  3. คู่ครอง
  4. ค าพูด
 22. การใช้อำนาจหน้าที่ถือเอาทรัพย์โดยทุจริต เป็นโจรกรรมใด ?
  1. เบียดบัง
  2. สับเปลี่ยน
  3. ลักลอบ
  4. ยักยอก
 23.  ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คู่ครองไว้วางใจกัน ?
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๓
  3. ข้อที่ ๔
  4. ข้อที่ ๕
 24. การล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ เกิดขึ้นในทางใด ?
  1. ทางกาย
  2. ทางวาจา
  3. ทางใจ
  4. ถูกทุกข้อ
 25. สุภาษิตข้อใด ส่งเสริมไม่ให้ประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ ?
  1. รักนวลสงวนตัว
  2. รักดีหามจั่ว
  3. รักชั่วหามเสา
  4. รักยาวให้บั่น
 26. ศีลข้อที่ ๓ สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวในด้านใด ?
  1. อาชีพ
  2. ชีวิตคู่
  3. การงาน
  4. การศึกษา
 27. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?
  1. ชีวิต
  2. ทรัพย์สิน
  3. เพศ
  4. คำพูด
 28. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมในเรื่องใด ?
  1. ตบตีกัน
  2. ลักขโมย
  3. หย่าร้าง
  4. ทะเลาะกัน
 29. ศีลข้อว่า มุสาวาทา เวรมณี ให้งดเว้นเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 30. พูดยุยงให้แตกกัน เรียกว่าอะไร ?
  1. ส่อเสียด
  2. หลอก
  3. กลับค า
  4. ยอ
 31. การพูดให้เข้าใจผิด เช่น เห็นบอกว่าไม่เห็น เรียกว่าอะไร ?
  1. ปด
  2. ทนสาบาน
  3. มารยา
  4. ท าเลศ
 32. การพูดโกหกด้วยความคะนองปาก ตรงกับอนุโลมมุสาข้อใด ?
  1. มารยา
  2. ทำเลศ
  3. เสียดแทง
  4. สับปลับ
 33. การพูดเช่นใด จัดเป็นอนุโลมมุสา ?
  1. ให้เข้าใจผิด
  2. เล่นสำนวน
  3. โกหกซึ่งหน้า
  4. ให้เจ็บใจ
 34. ข้อใด ไม่จัดเป็นปฏิสสวะ ?
  1. อำความ
  2. ผิดสัญญา
  3. เสียสัตย์
  4. คืนค า
 35. คำพูดว่า ท่านประธานที่เคารพ แต่หาเคารพไม่ ตรงกับข้อใด ?
  1. สำคัญผิด
  2. พลั้ง
  3. โวหาร
  4. นิยาย
 36. มุสาวาทที่แสดงออกทางวาจา มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
  1. ให้ฆ่าสัตว์
  2. ให้ลักทรัพย์
  3. ให้การเท็จ
  4. ให้ดื่มสุรา
 37. ศีลข้อที่ ๕ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 38. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการไม่ดื่มน้ำเมา ?
  1. ไม่โหดร้าย
  2. ไม่มือไว
  3. ไม่มักมาก
  4. ไม่เกิดโรค
 39. กิริยาใด ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเลิกดื่มสุรา ?
  1. การลด
  2. การละ
  3. การเลิก
  4. การลวง
 40. สัมปัตตวิรัติ มีลักษณะงดเว้นอย่างไร ?
  1. เฉพาะหน้า
  2. เฉพาะข้อ
  3. เด็ดขาด
  4. ชั่วคราว
 41. ธรรมอันเป็นเครื่องอุดหนุนศีลให้มั่นคง ตรงกับข้อใด ?
  1. เบญจศีล
  2. เบญจธรรม
  3. เบญจพล
  4. เบญจขันธ์
 42. คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เพราะมีกัลยาณธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 43. กัลยาณธรรมใด สนับสนุนศีลข้อที่ ๒ ให้มั่นคง ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. ความมีสัตย์
 44. ข้อใด ไม่จัดเป็นสัมมาอาชีวะ ?
  1. ขายกัญชา
  2. ขายกาแฟ
  3. ขายน้ำดื่ม
  4. ขายข้าวต้ม
 45. กัลยาณธรรมใด ช่วยระมัดระวังไม่ให้ประพฤติผิดในกาม ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. ความมีสัตย์
 46. ปติวัตร เป็นคุณธรรมที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อใคร ?
  1. คู่นอน
  2. คู่คิด
  3. คู่ครอง
  4. คู่ใจ
 47. ความประพฤติตนเป็นคนตรง เป็นกัลยาณธรรมข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. ความมีสัตย์
 48.  รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว จัดเป็นความมีสัตย์ในข้อใด ?
  1. เที่ยงธรรม
  2. ซื่อตรง
  3. สวามิภักด์ิ
  4. กตัญญู
 49. กัลยาธรรมใด ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. สติรอบคอบ
 50. บุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ย่อมได้รับอานิสงส์เช่นใด ?
  1. โภคสมบัติ
  2. สวรรค์สมบัติ
  3. นิพพานสมบัติ
  4. ถูกทุกข้อ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s