ธรรมวิภาค

 1. ข้อใดเป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก
  1. ให้อดทน
  2. ให้รอบคอบ
  3. ให้ฉลาด
  4. ให้ซื่อสัตย์
 2. ธรรมคุ้มครองสังคมให้อยู่เป็นสุข ตรงกับข้อใด
  1. ธรรมเป็นโลกบาล
  2. ธรรมมีอุปการะมาก
  3. ธรรมอันทำให้งาม
  4. ธรรมเป็นเครื่องเจาิญ
 3. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา
  1. เสื้อผ้าอาภรณ์
  2. หน้าตา
  3. มรรยาท
  4. คุณธรรม
 4. ความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ตรงกับข้อใด
  1. บูชา
  2. เสน่ห์า
  3. เอ็นดู
  4. เสมอชีวิต
 5. เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธ ตรงกับข้อใด
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระพรหม
  3. พญานาค
  4. พระพิฆเนศ
 6. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณสมบัติของผู้ใด
  1. พระโฑธิสัตว์
  2. พระอภริยสาวก
  3. พระอรหันต์
  4. พระพุทธเจ้า
 7. ข้อใดเป็นคุณธรรมของพระธรรม
  1. แนะนำดี
  2. ชี้ทางสวรรค์
  3. ป้องกันอบาย
  4. ให้หายยากจน
 8. ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์
  1. ให้ร่ำรวย
  2. ให้ทำดี
  3. ให้มีความรู้
  4. ทำพิธีกรรม
 9. โอวาทของพระพุทธเจ้า เน้นการกระทำด้านใด
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. กาย วาจา ใจ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s