:: ธรรม 60 ::

 1. ข้อใดเป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก
  1. ให้อดทน
  2. ให้รอบคอบ
  3. ให้ฉลาด
  4. ให้ซื่อสัตย์
 2. ธรรมคุ้มครองสังคมให้อยู่เป็นสุข ตรงกับข้อใด
  1. ธรรมเป็นโลกบาล
  2. ธรรมมีอุปการะมาก
  3. ธรรมอันทำให้งาม
  4. ธรรมเป็นเครื่องเจาิญ
 3. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา
  1. เสื้อผ้าอาภรณ์
  2. หน้าตา
  3. มรรยาท
  4. คุณธรรม
 4. ความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ตรงกับข้อใด
  1. บูชา
  2. เสน่ห์า
  3. เอ็นดู
  4. เสมอชีวิต
 5. เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธ ตรงกับข้อใด
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระพรหม
  3. พญานาค
  4. พระพิฆเนศ
 6. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณสมบัติของผู้ใด
  1. พระโพธิสัตว์
  2. พระอภริยสาวก
  3. พระอรหันต์
  4. พระพุทธเจ้า
 7. ข้อใดเป็นคุณธรรมของพระธรรม
  1. แนะนำดี
  2. ชี้ทางสวรรค์
  3. ป้องกันอบาย
  4. ให้หายยากจน
 8. ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์
  1. ให้ร่ำรวย
  2. ให้ทำดี
  3. ให้มีความรู้
  4. ทำพิธีกรรม
 9. โอวาทของพระพุทธเจ้า เน้นการกระทำด้านใด
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. กาย วาจา ใจ
 10. ครอบครัวแตกแยก เพราะกายทุจริตข้อใด ?
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. กาเมสุ มิจฉาจาร
  4. มุสาวาท
 11. ข้อใด เป็นผลของการพูดคำหยาบ ?
  1. แตกสามัคคี
  2. ทำให้เจ็บใจ
  3. ขาดคนเชื่อถือ
  4. ขาดคนรักใคร่
 12.  สถาบันครอบครัวจะมั่นคง เพราะเว้นจากกายทุจริตข้อใด ?
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. กาเมสุ มิจฉาจาร
  4. ดื่มน้ าเมา
 13. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้สังคมเกิดความปรองดอง ?
  1. ไม่พูดเท็จ
  2. ไม่พูดคำหยาบ
  3. ไม่พูดส่อเสียด
  4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 14. อกุศลมูล หมายถึงอะไร ?
  1. มูลเหตุความชั่ว
  2. การทำความชั่ว
  3. คิดทำความชั่ว
  4. ผลของความชั่ว
 15. การทะเลาะวิวาททำร้ายกัน เกิดจากอกุศลมูลใด ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. มานะ
 16. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ?
  1. คนมีโลภะ
  2. คนมีโทสะ
  3. คนมีโมหะ
  4. คนมีราคะ
 17. กุศลมูล คืออะไร ?
  1. มูลเหตุความดี
  2. การทำความดี
  3. คิดทำความดี
  4. ผลของความดี
 18. ข้อใดเป็นมูลเหตุให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต ?
  1. อโลภะ
  2. อโทสะ
  3. อโมหะ
  4. อโกธะ
 19. การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย ตรงกับข้อใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. เวยยาวัจจมัย
 20. การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย ตรงกับข้อใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. เวยยาวัจจมัย
 21. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ธัมมเทสนามัย
 22. คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ตรงข้อใด ?
  1. วุฑฒิธรรม
  2. จักรธรรม
  3. อธิษฐานธรรม
  4. พรหมวิหารธรรม
 23. คบคนเช่นไร ชื่อว่าคบสัตบุรุษ ?
  1.  คนมีความรู้
  2. คนขยัน
  3.  คนมีคุณธรรม
  4. คนฉลาด
 24. โยนิโสมนสิการ ตรงกับข้อใด ?
  1. คิดถูกวิธี
  2. คิดจินตนาการ
  3. คิดตามความเชื่อ
  4. คิดตามกระแส
 25. ธรรมที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ตรงกับข้อใด ?
  1. อิทธิบาท
  2. จักรธรรม
  3. อธิษฐานธรรม
  4. พรหมวิหารธรรม
 26. เมื่ออคติเกิดขึ้น ย่อมทำลายอะไร ?
  1. ความยุติธรรม
  2. ความสำเร็จ
  3. ความพึงพอใจ
  4. ความนับถือ
 27. ปธานธรรม ตรงกับข้อใด ?
  1. ความเพียร
  2. ความฉลาด
  3. ความสามารถ
  4. ความสำเร็จ
 28. จาคะในอธิษฐาธรรมที่ให้สำเร็จตามประสงค์ ตรงกับข้อใด ?
  1. วุฑฒิธรรม
  2. จักรธรรม
  3. อธิษฐานธรรม
  4. อิทธิบาทธรรม
 29. ธรรมที่ให้สำเร็จตามประสงค์ ตรงกับข้อใด ?
  1. วุฑฒิธรรม
  2. จักรธรรม
  3. อธิษฐานธรรม
  4. อิทธิบาทธรรม
 30. อุเบกขาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ?
  1. เวลาปกติ
  2. เวลาประสบทุกข์
  3. เวลาผู้อื่นได้ดี
  4. เวลาเขารับกรรม
 31. ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวัง จัดเป็นอริยสัจข้อใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 32. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
  1.  อกุศลกรรม
  2. อนันตริยกรรม
  3. อุปถัมภกกรรม
  4. ครุกรรม
 33. ความเชื่อในเรื่องใด จัดเป็นสัทธาพละ ?
  1. กรรม
  2. ปาฏิหาริย์
  3. บวงสรวง
  4. โหราศาสตร์
 34. วิญญาณในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?
  1. ดวงวิญญาณ
  2. สัมภเวสี
  3. ภูตผีปีศาจ
  4. ความรู้อารมณ์
 35. ไม่บิดเบือนหลักธรรมคำสอน ชื่อว่ามีความเคารพในข้อใด ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. การศึกษา
 36. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ชื่อว่าอะไร ?
  1. คารวธรรม
  2. สาราณิยธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ฆราวาสธรรม
 37. อริยทรัพย์มีคุณสมบัติเช่นใด ?
  1. ทำให้คนนับถือ
  2. ทำให้มีทรัพย์มาก
  3. โจรลักไปไม่ได้
  4. ทำให้มีชื่อเสียง
 38. การรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตรงกับข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตตัญญุตา
  3. กาลัญญุตา
  4. ปริสัญญุตา
 39. โลกธรรม ตรงกับข้อใด ?
  1. ธรรมคุ้มครองโลก
  2. ธรรมประจำโลก
  3. ธรรมค้้ำจุนโลก
  4. ธรรมรักษาโลก
 40.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สุจริต ชื่อว่าปฏิบัติตามมรรคใด ?
  1. สัมมากัมมันตะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัมมาวายามะ
  4. สัมมาสติ
 41. กรรมกิเลส เป็นเหตุให้เกิดอะไร ?
  1.  ความเศร้าหมอง
  2. ความทุกข์ใจ
  3.  ความเศร้าใจ
  4. ความเสียใจ
 42.  ผู้ถึงพร้อมด้วยอุฏฐานสัมปทา ตรงกับข้อใด ?
  1.  ขยันเรียน
  2. ขยันเก็บรักษา
  3. ขยันหา
  4. ขยันพูดคิด
 43. มิตรมีอุปการะ มีลักษณะเช่นไร ?
  1.  เป็นที่พึ่งได้
  2. ไม่ทิ้งในยามวิบัติ
  3. บอกทางสวรรค์
  4. ห้ามไม่ให้ทำชั่ว
 44. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ตรงกับหมวดธรรมใด ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 45.  ธรรมสำหรับผู้อยู่ครองเรือน ตรงกับหมวดธรรมใด ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 46. .อุบาสกอุบาสิกา ไม่ควรประกอบอาชีพอะไร ?
  1. รับราชการ
  2. ค้ามนุษย์
  3. เกษตรกรรม
  4. ค้าขาย
 47.  ข้อใด จัดเป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?
  1. มีศีล
  2. ไม่มีศรัทธา
  3. ถือมงคลตื่นข่าว
  4. มีความเห็นผิด
 48.  ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ใคร ?
  1.  มารดาบิดา
  2. ครูอาจารย์
  3.  สามีภรรยา
  4. สมณพราหมณ์
 49. บุตรธิดา มีหน้าที่ตามทิศ ๖ อย่างไร ?
  1.  เลี้ยงพ่อแม่
  2. ตื่นก่อน
  3. นอนทีหลัง
  4. จัดการงานดี
 50. ดื่มน้้ำเมา มีโทษอย่างไร ?
  1. เป็นบ่อเกิดโรค
  2. ถูกใส่ความ
  3. ไม่มีใครเชื่อถือ
  4. ถูกระแวง
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s