:: หมวดทุกข์ ::

  1. นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา. ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ ไม่มี.
  2.  สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา. สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.
  3.  ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา. เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้.
  4.  ทฬิทฺทิยํ ทุกขํ โลเก. ความจนเป็นทุกข์ในโลก .
  5.  อิณาทานํ ทุกขํ โลเก. การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก.
  6. ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ. คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์.
  7. ทุกขํ เสติ ปราชิโต. ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.
  8.  อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา. ทุกข์ ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล.
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s