:: หมวดทาน ::

 1. ทานญฺจ ยุทฺธญฺจ สมานมาหุ. ท่านว่า ทานและการรบ เสมอกัน.
 2.  นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา. เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี.
 3. วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ. การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ.
 4. พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ. คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน.
 5. ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ. ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้.
 6. ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู. ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา.
 7.  ททมาโน ปิโย โหติ. ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก.
 8. สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ. ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข.
 9. มนาปทายี ลภเต มนาปํ. ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ.
 10. เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ. ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ.
 11. อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ. ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก.
 12. ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ. เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น.
 13.  ทเทยฺย ปุริโส ทานํ. คนควรให้ของที่ควรให้.
 14. อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ. เมื่อให้ท่านในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ วรรณะ ยศเกียรติ สุข และกำลังอันเลิศ ก็เจริญ.
 15. อคฺคทายี วรทายี เสฏฺฐทายี จ โย นโร ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ. ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งดี ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในภพที่ตนเกิด.
 16. นีหเรเถว ทาเนน ทินฺนํ โหติ สุนิพฺภตํ ทินฺนํ สุขผลํ โหติ นาทินฺนํ โหติ ตํ ตถา. พึงนำ ( สมบัติ) ออกด้วยการให้, วัตถุที่ให้แล้วย่อมเป็นอัน นำออกดีแล้ว , วัตถุทีให้แล้วย่อมมีสุขเป็นผล, ส่วนวัตถุที่ยังไม่ได้ให้ก็ไม่เป็นอย่างนั้น.
 17. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ. ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสาครให้เต็มได้ฉันใด, ทานที่ให้แต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จแก่ผู้ละไปแล้วฉันนั้น.
 18. โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ อมตนฺทโท จ โส โหติ โย ธมฺมมนุสาสติ.ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง, ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ.
 19. อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ อธิคจฺฉติ. ผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ ย่อมให้ในคนที่ควรให้. ผู้นั้นประสบความเสื่อมเพราะอันตราย ย่อมได้สหาย.
 20.  อเทยฺเยสุ ททํ ทานํ เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ นาธิคจฺฉติ. ผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนที่ควรให้. ผู้นั้นถึงความเสื่อมเพราะอันตราย ย่อมไม่ได้สหาย.
 21. อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท.ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ.
 22. ปนาปทายี ลภเต มนาปํ อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติฐานํ. ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ.
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s