:: หมวดชนะ ::

 1. ชยํ เวรํ ปสวติ. ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร.
 2. สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.
 3. สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ. รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง.
 4.  สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ. ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง.
 5. ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ. ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกทั้งปวง.
 6. น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ. ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี.
 7. ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ. ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี.
 8. อกฺโกเธน ชิเน โกธํ. พึงชนะคนโกรธ ด้วยการไม่โกรธ
 9. อสาธุํ สาธุนา ชิเน. พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี .
 10.  ชิเน กทริยํ ทาเนน. พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ .
 11. สจฺเจนาลิกวาทินํ. พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง.
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s