:: หมวดพระราชา ::

  1.  ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ. พระราชา เป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น.
  2. ราชา มุขํ มนุสฺสานํ. พระราชา เป็นประมุขของประชาชน.
  3. สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก. ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข.
  4. กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต. พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา.
  5. สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ. พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบ ย่อมสง่า.
  6. ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน. พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุล
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s