:: อนุพุทธประวัติ ปี 60 ::

 1. โกฑัญญะ ทำนายลักษณะมหาบุรุษแล้ว ตั้งใจว่าอย่างไร
  1. ตามบวช
  2. ตามอุปัฏฐาก
  3. เป็นโหรหลวง
  4. เป็นเจ้าลัทธิ
 2. โกณฑัญญะฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ได้บรรลุอะไร
  1. ธรรมจักขุ
  2. ทิพพจักขุ
  3. ทิพพโสต
  4. ทิพมนต์
 3. พระอุรุเวลกัสสปะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน
  1. นิครนถ์
  2. ดาบส
  3. ชฏิล
  4. ปริพาชก
 4. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด
  1. รู้ราตรีนาน
  2. มีบริวารมาก
  3. มีศรัทธามาก
  4. มีปัญญามาก
 5. อุปติสสะปริพาชกเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร
  1. พระวัปปะ
  2. พระภัททิยะ
  3. พระมหานามะ
  4. พระอัสสชิ
 6. พระเถระรูปใด บวชให้ราธพราหมณ์
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระอุุบาลี
  4. พระอานนท์
 7. พระโมคคัลลานะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน
  1. นิครนถ์
  2. ปริพาชก
  3. ชฏิล
  4. ดาบส
 8. วัดใดที่พระโมคคัลลานะดูแลการก่อสร้าง
  1. บุพพาราม
  2. นิโครธาราม
  3. เวฬุวนาราม
  4. เชตวนาราม
 9. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่ปิปผลิมาณพ ด้วยวิธีใด
  1. เอหิภิกขุ
  2. รับโอวาท 3
  3. รับสรณะ 3
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 10. ความมักน้อยสันโดษ เป็นปฏิปทาของพระเถระรูปใด
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอุบาลี
  3. พระสีวลี
  4. พระอานนท์
 11. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าอธิบายความย่อให้พิสดาร
  1. พระอุบาลี
  2. พระสีวลี
  3. พระอานนท์
  4. พระมหากัจจายนะ
 12. ก่อนบวชพระมหากัจจายนะ เคยทำงานในหน้าที่ใด
  1. ปุโรหิต
  2. ภูษามาลา
  3. อำมาตย์
  4. องครักษ์
 13. พระอานนท์บรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด
  1. พระสีวลี
  2. พระนันทะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระปุณณมันตานีบุตร
 14. พระเถระรูปใด บรรลุเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถทั้งสี่
  1. พระสีวลี
  2. พระอุบาลี
  3. พระอานนท์
  4. พระนันทะ
 15. เจ้าศากยะทั้ง 5 ทูลขอให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดละสิ่งใด
  1. ความถือตัว
  2. ความตระหนี่
  3. ความโอ้อวด
  4. ความหัวดื้อ
 16. พระเถระรูปใด ชักชวนให้สีวลีกุมารออกบวช
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี
  4. พระอัสสชิ
 17. พระราหุล เป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์พระองค์ใด
  1. สุทโธทนะ
  2. พิมพิสาร
  3. ปเสนทิโกศล
  4. พรหมฑัต
 18. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอะไร
  1. ราหุล
  2. สังกิจจะ
  3. บัณฑิต
  4. สุมนะ
 19. พระเถรีรูปใด อุปสมบทด้วยครุธรรม 8 เป็นรูปแรก
  1. เขมา
  2. อุบลวรรณา
  3. ปชาบดี
  4. กีสาโคตมี
 20. พระเถรีรูปใด ได้รับการยกย่องในตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องซ้าย
  1. เขมา
  2. อุบลวรรณา
  3. ปชาบดี
  4. กีสาโคตมี
 21. พระเถรีรูปใด ได้รับการยกย่องในตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องขวา
  1. เขมา
  2. อุบลวรรณา
  3. ปชาบดี
  4. กีสาโคตมี
 22. นางปฏาจาราเถรี เกิดในวรรณะใด
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 23. พระเถรีรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้ทรงผ้าจีวรเศร้าหมอง
  1. เขมา
  2. ยโสธรา
  3. ปชาบดี
  4. กีสาโคตมี
 24. สามเณรบัณฑิตบรรพชาในขณะมีอายุกี่ปี
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 25. สามเณรบัณฑิต เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระรูปใด
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระสีวลี
  4. พระอานนท์
 26. ขณะแพ้ท้อง มารดาของสามเณรบัณฑิตปรารถนาทำสิ่งใด
  1. ถวายทาน
  2. รักษาศีล
  3. นั่งสมาธิ
  4. ฟังเทศน์
 27. สามเณรใด พูดกับโจรว่า ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์
  1. บัณฑิต
  2. สังกิจจะ
  3. สุขะ
  4. สุมนะ
 28. สามเณรสุขะบรรพชาในสำนักของพระเถระรูปใด
  1. พระสารีบุตร
  2. พระสิวลี
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 29. สถานี่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลก เป็นคำพูดของสามเณรรูปใด
  1. บัณฑิต
  2. สังกิจจะ
  3. ติสสะ
  4. สุมนะ
 30. สามเณรสุมนะได้รับอุปสมบทในขณะมีอายุกี่ปี
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 31. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด
  1. โสดาบัน
  2. สกทาคามี
  3. อนาคามี
  4. อรหันต์
 32. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้รับเอตทัคคะในด้านใด
  1. ถวายทาน
  2. แสดงธรรม
  3. บริวารมาก
  4. ปัญญามาก
 33. จิตตคฤหบดีบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด
  1. พระวัปปะ
  2. พระภัททิยะ
  3. พระมหานามะ
  4. พระอัสสชิ
 34. จิตตคฤหบดีได้รับเอตทัคคะในด้านใด
  1. ถวายทาน
  2. แสดงธรรม
  3. บริวารมาก
  4. ปัญญามาก
 35. ก่อนตาย ธัมมิกอุบาสกได้ฟังพระสงฆ์สาธยายพระสูตรใด
  1. สติปัฏฐานสูตร
  2. มงคลสูตร
  3. รตนสูตร
  4. ธชัคคสูตร
 36. ธรรมิกอุบาสก เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด
  1. ดาวดึงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมานรดี
 37. สตรีใด ผู้มีความงามครบ 5 อย่าง
  1. นางมัลลิกา
  2. นางสุปปวาสา
  3. นางวิสาขา
  4. นางสิริมา
 38. ก่อนนางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลสามี ได้รับโอวาทจากบิดากี่ข้อ
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 39. วัดที่นางวิสาขาสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา
  1. บุพพาราม
  2. นิโครธาราม
  3. เชตวนาราม
  4. อัมพวนาราม
 40. สตรีได้ ได้ถวายอสทิสทานในพระพุทธศาสนา
  1. พระนางมัลลิกา
  2. นางสุปวาสา
  3. นางวิสาขา
  4. นางสิริมา
 41. การไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในข้อใด
  1. ศาสนพิธี
  2. ศาสนธรรม
  3. ศาสนวัตถุ
  4. ศาสนบุคคล
 42. พระภิกษอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เรียกว่าอะไร
  1. จำนำพรรษา
  2. จำพรรษา
  3. จำศีล
  4. จำวัด
 43. ภายในพรรษา พระภิกษุไปค้างคืนที่อื่นได้คราวละไม่เกินกี่วัน
  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
 44. วันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด
  1. ดาวดิงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมานรดี
 45. หนึ่งเดือนมีวันธรรมสวณะกี่ครั้ง
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 46. พระเถระรูปใดเป็นแบบอย่างการประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  1. พระสีวลี
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี
  4. พระนันทะ
 47. พิธีมงคลสมรส ได้แก่งานอะไร
  1. โกนจุก
  2. บวชนาค
  3. ทำบุญอายุ
  4. งานแต่ง
 48. การทำบุญ 100 วัน อุทิศให้ผู้ตายเรียกว่าอะไร
  1. สัตตมวาร
  2. ปัณณวสมวาร
  3. ปัญญาสมวาร
  4. สตมวาร
 49. ทายกทายิกาทำบุญทอดกฐินในวัดหนึ่งได้ปีละกี่ครั้ง
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 50. เหล่ากอของสมณะ เรียกว่าอะไร
  1. ภิกษุ
  2. ภิกษุรี
  3. สามเณร
  4. สิกขมานา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s