:: วินัย 58 ::

 1. คุณธรรมใด ใช้ควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 2. อุโบสถศีล หมายถึงศีลประเภทใด ?
  1. ศีล ๕
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 3. บุคคลที่อยู่ในวัยใด ควรรักษาอุโบสถศีล ?
  1. วัยเด็ก
  2. วัยท างาน
  3. วัยชรา
  4. ทุกวัย
 4. ค าว่า ธมฺม สรณ คจฺฉามิ ใครกล่าวครั้งแรก ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอานนท์
  4. พระอัสสชิ
 5. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมเรียกว่าอะไร ?
  1. ไตรรัตน์
  2. ไตรสิกขา
  3. ตรลักษณ์
  4. ไตรภูมิ
 6. ผู้ประสงค์เข้าสู่พระพุทธศาสนา ต้องเข้าถึงทางใด ?
  1. สิกขา ๓
  2. รัตนะ ๓
  3. ทวาร ๓
  4. ภูมิ ๓
 7.  ค าว่า พุทธะ แปลว่าอะไร ?
  1. ผู้ไปดี
  2. ผู้รู้แจ้งโลก
  3. ผู้รู้
  4. ผู้แจกธรรม
 8. รัตนะใด รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในอบาย ?
  1. พุทธรัตนะ
  2. ธรรมรัตนะ
  3. สังฆรัตนะ
  4. ถูกทุกข้อ
 9. พระสงฆ์ มีความเสมอกันด้วยคุณธรรมใด ?
  1. ศรัทธา – ปัญญา
  2. ขันติ – โสรัจจะ
  3. ทิฏฐิ – ศีล
  4. หิริ – โอตตัปปะ
 10. สรณะมีความหมายว่าท าลาย ได้แก่ท าลายสิ่งใด ?
  1. สุข
  2. ทุกข์
  3. ศัตรู
  4. โรค
 11. บุคคลผู้ถึงสรณคมน์ มีกี่ประเภท ?
  1. ๑ ประเภท
  2. ๒ ประเภท
  3. ๓ ประเภท
  4. ๔ ประเภท
 12. การขาดสรณคมน์ ย่อมมีในบุคคลประเภทใด ?
  1. ปุถุชน
  2. พระโสดาบัน
  3. พระสกทาคามี
  4. พระอนาคามี
 13. สรณคมน์ของบุคคลใด มั่นคงที่สุด ?
  1.  ปุถุชน
  2. สามัญชน
  3. กัลยาณชน
  4. อริยชน
 14. พระเทวทัตขาดสรณคมน์เพราะเหตุใด ?
  1. ตาย
  2. ท าร้ายพระศาสดา
  3. ถือศาสดาอื่น
  4. ถูกทุกข้อ
 15. สรณคมน์เศร้าหมองเพราะไม่เชื่อเรื่องบุญบาปตรงกับข้อใด ?
  1. ไม่รู้
  2. รู้ผิด
  3. สงสัย
  4. ไม่เอื้อเฟื้ อ
 16. ผู้เข้าจ าอุโบสถศีล พึงงดเว้นเรื่องใด ?
  1. งานบ้าน
  2. สวดมนต์
  3. ฟังเทศน์
  4. นั่งสมาธิ
 17. จุดประสงค์การเข้าจ าอุโบสถศีล เพื่อขัดเกลาอะไร ?
  1.  วัฏฏะ
  2. กิเลส
  3. กรรม
  4. วิบาก
 18. ปฏิชาครอุโบสถ ก าหนดให้รักษาคราวละกี่วัน ?
  1. ๑ วัน
  2. ๓ วัน
  3. ๓ เดือน
  4. ๔ เดือน
 19. วันจาตุททสี ในค าประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค ่า ?
  1. ๗ ค ่า
  2. ๘ ค ่า
  3. ๑๔ ค ่า
  4. ๑๕ ค ่า
 20.  อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
  1. การเข้าจ า
  2. การอดอาหาร
  3. การปฏิบัติธรรม
  4. การจ าพรรษา
 21. ผู้เข้าจ าอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนเช่นใด ?
  1. พูดมาก
  2. นอนมาก
  3. กินมาก
  4. นั่งสมาธิมาก
 22.  ค าสั่งใด เป็นการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?
  1. สั่งให้ฆ่า
  2. สั่งให้ลัก
  3.  สั่งให้ปด
  4. สั่งให้ร า
 23. องค์ที่ท าให้อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาดตรงกับข้อใด ?
  1. สัตว์ตาย
  2. ลักมาได้
  3. มีความยินดี
  4. ดื่มล่วงล าคอ
 24. อวิญญาณกทรัพย์ได้แก่ทรัพย์ประเภทใด ?
  1. ช้างพลาย
  2. ม้าลาย
  3. วัวกระทิง
  4. กบไสไม้
 25. อทินนาทานา เวรมณี หมายถึงเจตนางดเว้นในเรื่องใด ?
  1. การฆ่า
  2. การลัก
  3. การพูดเท็จ
  4. การดื่มสุรา
 26. องค์ที่ท าให้อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ขาด ตรงกับข้อใด ?
  1. สัตว์ตาย
  2. ลักมาได้
  3. มีความยินดี
  4. ดื่มล่วงล าคอ
 27. การลักลอบตัดไม้ในป่าสงวน ชื่อว่าล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๑
  2. ข้อที่ ๒
  3. ข้อที่ ๓
  4. ข้อที่ ๔
 28. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของหวงแหน เป็นกิริยาของคนเช่นใด ?
  1. คนโหดร้าย
  2. คนหัวขโมย
  3. คนเจ้าชู้
  4. คนขี้เมา
 29. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๓ พึงงดเว้นเรื่องใด ?
  1. เสพเมถุน
  2. พูดเท็จ
  3. ดื่มสุรา
  4. ฟ้อนร า
 30. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ มุ่งขัดเกลาสิ่งใด ?
  1. ราคะ
  2. โลภะ
  3. โทสะ
  4. โมหะ
 31. ข้อใด จัดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ?
  1. คิดจะฆ่า
  2. คิดจะลัก
  3. คิดจะเสพ
  4. คิดจะดื่ม
 32. อุโบสถศีลข้อว่า มุสาวาทา เวรมณี ให้เว้นจากค าพูดเช่นใด ?
  1.  ค าเท็จ
  2. ค าสัตย์
  3. ค าไพเราะ
  4. ค าสุภาพ
 33.  ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๔ พึงส ารวมระวังเรื่องใด ?
  1. สิ่งที่ท า
  2. ค าที่พูด
  3. เรื่องที่คิด
  4. จิตก าหนัด
 34. ข้อใด เป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๔ ?
  1. สัตว์มีชีวิต
  2. จิตคิดจะลัก
  3. เรื่องไม่จริง
  4. สิ่งท าให้เมา
 35. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ พึงเว้นเครื่องดื่มประเภทใด ?
  1. โซดา
  2. กาแฟ
  3. น ้าชา
  4. เบียร์
 36. อุโบสถศีลข้อใด ท าให้ผู้รักษามีสติรอบคอบ ?
  1. ข้อที่ ๔
  2. ข้อที่ ๕
  3. ข้อที่ ๖
  4. ข้อที่ ๗
 37.  วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ได้แก่อะไร ?
  1. น ้าเมา
  2. น ้าข้าว
  3. น ้าผึ้ง
  4. น ้าอ้อย
 38. อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ให้ประโยชน์แก่ผู้รักษาอย่างไร ?
  1. อายุยืน
  2. มีทรัพย์
  3. น่าเชื่อถือ
  4. สุขภาพดี
 39. สิ่งเป็นปฏิปักข์ต่ออุโบสถศีลข้อ ๕ คืออะไร ?
  1. น ้าหอม
  2. ดอกไม้
  3. สุราเมรัย
  4. ที่นอนสูง
 40. ค าว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อที่ ๖ หมายถึงเวลาใด ?
  1. เช้า
  2. สาย
  3. ก่อนเที่ยง
  4. บ่าย
 41. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ บัญญัติไว้เพื่อให้ตัดความกังวลเรื่องใด ?
  1. การพูด
  2. การกิน
  3. การแต่งตัว
  4. การนอน
 42.  ความพยายามใด เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ?
  1. ลัก
  2. พูด
  3. ดื่ม
  4. กลืน
 43. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามท าเรื่องใด ?
  1. อาบน ้า
  2. แปรงฟัน
  3.  ทายากันยุง
  4. ทาน ้าหอม
 44.  ค าว่า คีตะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ได้แก่กิริยาใด ?
  1. ร้องทุกข์
  2. ร้องเรียน
  3. ร้องเพลง
  4. ร้องไห้
 45.  ค าว่า มัณฑนะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ได้แก่กิริยาใด ?
  1. ฟ้อนร า
  2. ร้องเพลง
  3.  ตีกลอง
  4. แต่งตัว
 46.  ค าว่า คันธะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ หมายถึงสิ่งใด ?
  1. ของหอม
  2. ของคาว
  3. ของหวาน
  4. ของเคี้ยว
 47. กิริยาใด ไม่เป็นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?
  1. ฟ้อนร า
  2. ขับร้อง
  3. ประโคม
  4. ฟังเทศน์
 48. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลในเรื่องใด ?
  1. ที่นั่งนอน
  2. ที่ดื่มกิน
  3. ที่พักผ่อน
  4. ที่พักแรม
 49.  ผู้เข้าจ าอุโบสถศีล ควรสนทนากันในเรื่องใด ?
  1. ครอบครัว
  2. การงาน
  3. เศรษฐกิจ
  4. ศีลธรรม
 50. อานิสงส์ของศีลที่เป็นโลกิยสมบัติ ตรงกับข้อใด ?
  1. เป็นมนุษย์
  2. เป็นโสดาบัน
  3. เป็นสกทาคามี
  4. เป็นอนาคามี
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s