:: วิชาธรรม ปี 60 ::

 1. สมถกัมมักฐาน เป็นอุบายให้สงบอะไร
  1. สงบกาย
  2. สงบวาจา
  3. สงบใจ
  4. เรืองปัญญา
 2. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร
  1. ทำให้จิตสงบ
  2. ทำให้รู้แจ้ง
  3. ทำให้จิตผ่องใส
  4. ทำให้เบื่อหน่าย
 3. ผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งอันน่าใคร่ เพราะถูกอะไรครอบงำ
  1. กิเลสกาม
  2. วัตถุกาม
  3. กามาสวะ
  4. กามวิตก
 4. ปฏิบัติบูชามีประโยชน์สูงสุดอย่างไร
  1. ทำให้พ้นทุกข์
  2. ทำให้มีบริวาร
  3. ทำให้จิตสงบ
  4. ทำให้คนนับถือ
 5. ต้อนรับแบบใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร
  1. เลี้ยงอาหาร
  2. สนทนาธรรม
  3. ให้สิ่งของ
  4. ให้หนังสือ
 6. อะไรเป็นเจตสิกสุข คือ สุขทางใจ
  1. มีทรัพย์ใช้จ่าย
  2. ไม่มีโรค
  3. สุขภาพจิตดี
  4. พลานามัยดี
 7. กามวิตก เป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้อใด
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. กาเมสุุ มิจฉาจาร
  4. มุสาวาท
 8. วิหิงสาวิตก มีอะไรเป็นมูลเหตุ
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ราคะ
 9. คิดอย่างไร จัดเป็นอพยาบาทวิตก
  1. ออกจากกาม
  2. ไม่คิดปองร้าย
  3. ไม่ลุ่มหลง
  4. ไม่เบียดเบียน
 10. ราคะ โทสะ โมะ เผาอะไรให้เร่าร้อน
  1. โลก
  2. กิเลส
  3. จิตใจ
  4. ร่างกาย
 11. คนหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธง่าย เพราะถูกไฟใดแผดเผา
  1. ไฟคือราคะ
  2. ไฟคือโทสะ
  3. ไฟคือโมหะ
  4. ไฟคือตัณหา
 12. อัตตาธิปเตยยะ ถืออะไรเป็นใหญ่
  1. ตนเอง
  2. สังคม
  3. พวกพ้อง
  4. ความถูกต้อง
 13. คนถือธรรมเป็นใหญ่ มีลักษณะอย่างไร
  1. เห็นแก่พวก
  2. เห็นความถูกต้อง
  3. เห็นประโยชน์ตน
  4. เห็นความถูกใจ
 14. ปัญญาหยั่งรู้เหตุและผลตามความเป็นจริง เรียกว่าอะไร
  1. ฌาน
  2. ญาณ
  3. สมาธิ
  4. วิมุตติ
 15. ความอยากในข้อใด ไม่จัดเป็นกามตัณหา
  1. อยากพ้นทุกข์
  2. อยากได้คำชม
  3. อยากเห็นคนสวย
  4. อยากรวยทรัพท์
 16. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา
  1. อยากเป็นใหญ่
  2. อยากได้คำชม
  3. อยากได้ของฝาก
  4. อยากรวยทรัพย์
 17. ข้อบัญญัติเรื่องศีล จัดอยู่ในปิฏกใด
  1. พระวินัย
  2. พระสุตตันตะ
  3. พระอภิธรรม
  4. ถูกทุกข้อ
 18. ข้อใดจัดเป็นโลกัตถจริยา
  1. โปรดสัตว์โลก
  2. สงเคราะห์พระญาติ
  3. ประกาศพระศาสนา
  4. บัญญัติสิกขาบท
 19. ข้อใด จัดเป็นกรรมในวัฏฏะ
  1. เกิดกิเลส
  2. ทำกรรม
  3. รับผลกรรม
  4. เวียนว่ายตายเกิด
 20. เพราะเหตุใด มนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิด
  1. ทำกรรมชั่ว
  2. มีโลกนี้โลกหน้า
  3. รับผลกรรม
  4. มีกิเลสกรรมวิบาก
 21. อธิสีลสิกขา ตรงกับข้อใด
  1. ฝึกกาย วาจา
  2. รักษาจิต
  3. อบรมปัญญา
  4. อบรมจิต
 22. ขอ้ใดเป็นลักษณะของอนิจจตา
  1. คงทนถาวร
  2. ไม่เที่ยงแท้
  3. ทนได้ยาก
  4. ไม่มีตัวตน
 23. พิจารณาแล้วอดกลั้น ควรใช้เมื่อถูกอะไรครอบงำ
  1. ทุกขเวทนา
  2. กิเลส
  3. อกุศลวิตก
  4. พยาบาท
 24. พิจารณาแล้วบรรเทา หมายถึงบรรเทาอะไร
  1. ความหิว
  2. ทุกขเวทนา
  3. สิ่งเสพติด
  4. อกุศลวิตก
 25. อัปปมัญญา มีอาการแผ่ไปอย่างไร
  1. เจาะจง
  2. มีขอบเขต
  3. ไม่มีประมาณ
  4. ไม่แน่นอน
 26. ทำจิตอย่างไร จึงจะไม่เกิดความริษยา
  1. ให้อภัย
  2. เห็นอกเห็นใจ
  3. พลอยยินดี
  4. วางเฉย
 27. ผู้กลับมาเกิดอีกชาติเดียว หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 28. การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ไม่มีโทษ จัดเป็นสัมปทาใด
  1. สัทธาสัมปทา
  2. สีลสัมปทา
  3. จาคสัมปทา
  4. ปัญญาสัมปทา
 29. ธรรมที่เป็นเหตุให้มีความสุขในภพหน้า ตรงกับข้อใด
  1. สัมปรายิกัตถะ
  2. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
  3. ปรมัตถะ
  4. อธิษฐานธรรม
 30. มรรคใด ละกามราคะได้เด็ดขาด
  1. โสดาปัตติมรรค
  2. สกทาคามิมรรค
  3. อนาคามิมรรค
  4. อรหัตตมรรค
 31. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพีกถา เพื่อประโยชน์ใด
  1. ทำจิตให้หมดจด
  2. กำจัดกิเลส
  3. ละความตระหนี่
  4. ไม่เห็นแก่ตัว
 32. ก่อนแสดงอริยสัจ 4 แก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัย ทรงใช้ธรรมหมวดใด
  1. อัปปมัญญา
  2. อนุปุพพีถา
  3. อปัสเสนธรรม
  4. บุญกิริยาวัตถุ
 33. ผู้มีจิตใจคับแคบ เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะถูกอะไรครอบงำ
  1. มัจฉิริยะ
  2. มาร
  3. นิวรณ
  4. อกุศล
 34. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นลาภมัจฉริยะ
  1. ที่อยู่
  2. สมบัติ
  3. ตระกูล
  4. ความรู้
 35. สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี ตรงกับข้อใด
  1. มัจฉริยะ
  2. มาร
  3. นิวรณ์
  4. อกุศล
 36. มารใด ตัดโอกาสของบุคคลทีจะก้าวหน้าต่อไปในคุณความดี
  1. ขันธมาร
  2. อภิสังขารมาร
  3. มัจจุมาร
  4. เทวปุตตมาร
 37. กิเลสที่ปิดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี ตรงกับข้อใด
  1. มัจฉริยะ
  2. กิเลสกาม
  3. นิวรณ์
  4. อกุศล
 38. ผู้ที่มีจิตเดือดดาล มีดมัว มองไม่เห็นบุญบาป เพราะถูกกิเลสใดครอบงำ
  1. กามฉันท์
  2. พยาบาท
  3. ถีนมิทธะ
  4. วิจิกิจฉา
 39. สังขารในขันธ์ 5 ตรงกับข้อใด
  1. สิ่งที่ได้เห็น
  2. สิ่งที่มากระทบ
  3. สิ่งที่สัมผัสได้
  4. สิ่งที่ปรุงแต่งจิต
 40. ความรู้แจ้งอารมณ์ ในเวลาที่รูปมากระทบตาเป็นต้น เรียกว่าอะไร
  1. เวทนา
  2. สัญญา
  3. สังขาร
  4. วิญณาณ
 41. โทมนัสในเวทนา 5 หมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์กาย
  2. ทุกข์ใจ
  3. สุขกาย
  4. สุขใจ
 42. คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร
  1. อสุภะ
  2. พรหมวิหาร
  3. อนุสสติ
  4. อานาปานัสสติ
 43. คุณของพระธรรม ข้อว่า เอหิปสฺสิโก ตรงกับข้อใด
  1. เห็นได้ด้วยตนเอง
  2. ไม่จำกัดกาล
  3. ควรเรียกให้มาดู
  4. ควรน้อมเข้ามา
 44. ธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ตรงกับข้อใด
  1. อปัสเสนธรรม
  2. อปริหานิยธรรม
  3. สัปปุริสธรรม
  4. สาราณิยธรรม
 45. ข้อปฏิบัติอันพอดี ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น ตรงกับข้อใด
  1. มัชฌิมาปฏิปทา
  2. บุญกิริยาวัตถุ
  3. ทสบารมี
  4. วิสุทธิ
 46. ผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ตรงกับพุทธคุณข้อใด
  1. อรหํ
  2. สุคโต
  3. พุทโธ
  4. ภควา
 47. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติเช่นไร
  1. ปฏิบัติดี
  2. ปฏิบัติตรง
  3. ปฏิบัติเป็นธรรม
  4. ปฏิบัติสมควร
 48. เป็นผู้ควรของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด
  1. อาหุเนยโย
  2. ปาหุเนยโย
  3. ทกฺขิเนยโย
  4. อญฺชลีกรณีโย
 49. การศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ปัญญาบารมี
  2. วิริยบารมี
  3. ขันติบารมี
  4. สัจจะบารมี
 50. บุญที่เกิดจากการปรับความเห็นให้ตรงและถูกต้องตรงกับขอใด
  1. อปจายนมัย
  2. เวยยาวัจจมัย
  3. ปัตติทานมัย
  4. ทิฏฐุชุกัมม์
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s