:: พุทธานุพุทธประวัติ 60 ::

 1. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ 30 ทัศ ในคราวเสวยพระชาติใด
  1. มหาชนก
  2. วิฑูรบัณฑิต
  3. มโหสถ
  4. เวสสันดร
 2. พระมหาบุรุณเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด
  1. ประสูติ
  2. ตรัสรู้
  3. ปฐมเทศนา
  4. ปรินิพพาน
 3. พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วไปบังเกิด ณ สวรรค์ชั้นใด
  1. ดาวดึงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมมานรดี
 4. พระมหาบุรุษ ได้สดับคำกล่าวถึงความดับทุกข์จากใคร
  1. พิมพา
  2. ปชาบดี
  3. กีสาโคตมี
  4. ปมิตา
 5. สิทธัตถราชกุมารมีจิตน้อมไปในการบรรพชา เพราะเห็นเทวฑูตใด
  1. คนแก่
  2. คนเจ็บ
  3. คนตาย
  4. สมณะ
 6. สิทธัตถกุมาร ดำริถึงอุบายเพื่อออกจากทุกข์ด้วยวิธีใด
  1. บูชายัญ
  2. ออกบวช
  3. ทรมานตน
  4. ชำระบาป
 7. ผู้ใด ตามเสด็จในคราวออกผนวชของสิทธัตถราชกุมาร
  1. กาฬุทายี
  2. อนุรุทธะ
  3. อานนท์
  4. ฉันนะ
 8. ใครคืออาจารย์คนแรก หลังจากพระมหาบุรุษออกผนวช
  1. อสิตดาบส
  2. วิศวามิตร
  3. อาฬารดาบส
  4. อุทกดาบส
 9. สถานที่ตรัสรู้ ปัจจุบันเรียกว่าอะไร
  1. สารนารถ
  2. พุทธคยา
  3. ลุมพืนี
  4. ปาวาลเจดีย์
 10. การทรมานร่างกายให้ลำบาก เรียกว่าอะไร
  1. บุพพกิริยา
  2. กาลกิริยา
  3. ทุกรกิริยา
  4. บุญกิริยา
 11. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้
  1. พิมพา
  2. สุชาดา
  3. ปชาบดี
  4. ปมิตา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s