:: พุทธานุพุทธประวัติ 60 ::

 1. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ 30 ทัศ ในคราวเสวยพระชาติใด
  1. มหาชนก
  2. วิฑูรบัณฑิต
  3. มโหสถ
  4. เวสสันดร
 2. พระมหาบุรุณเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด
  1. ประสูติ
  2. ตรัสรู้
  3. ปฐมเทศนา
  4. ปรินิพพาน
 3. พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วไปบังเกิด ณ สวรรค์ชั้นใด
  1. ดาวดึงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมมานรดี
 4. พระมหาบุรุษ ได้สดับคำกล่าวถึงความดับทุกข์จากใคร
  1. พิมพา
  2. ปชาบดี
  3. กีสาโคตมี
  4. ปมิตา
 5. สิทธัตถราชกุมารมีจิตน้อมไปในการบรรพชา เพราะเห็นเทวฑูตใด
  1. คนแก่
  2. คนเจ็บ
  3. คนตาย
  4. สมณะ
 6. สิทธัตถกุมาร ดำริถึงอุบายเพื่อออกจากทุกข์ด้วยวิธีใด
  1. บูชายัญ
  2. ออกบวช
  3. ทรมานตน
  4. ชำระบาป
 7. ผู้ใด ตามเสด็จในคราวออกผนวชของสิทธัตถราชกุมาร
  1. กาฬุทายี
  2. อนุรุทธะ
  3. อานนท์
  4. ฉันนะ
 8. ใครคืออาจารย์คนแรก หลังจากพระมหาบุรุษออกผนวช
  1. อสิตดาบส
  2. วิศวามิตร
  3. อาฬารดาบส
  4. อุทกดาบส
 9. สถานที่ตรัสรู้ ปัจจุบันเรียกว่าอะไร
  1. สารนารถ
  2. พุทธคยา
  3. ลุมพืนี
  4. ปาวาลเจดีย์
 10. การทรมานร่างกายให้ลำบาก เรียกว่าอะไร
  1. บุพพกิริยา
  2. กาลกิริยา
  3. ทุกรกิริยา
  4. บุญกิริยา
 11. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้
  1. พิมพา
  2. สุชาดา
  3. ปชาบดี
  4. ปมิตา
 12. พระมหาบุรุษรับข้าวมธุปายาสแล้วเสด็จไปประทับริมฝั่งแม่น้้ำใด ?
  1. คงคา
  2. ยมุนา
  3. เนรัญชรา
  4. อจิรวดี
 13. พระมหาบุรุษตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ลุกขึ้นถ้ายังไม่ตรัสรู้ ณ ที่ใด ?
  1. ใต้ต้นโพธิ์
  2. ใต้ต้นไทร
  3. ใต้ต้นสาละ
  4. ใต้ต้นจิก
 14. ผู้ใด ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
  1. ท้าวสุชัมบดี
  2. ฆฏิการพรหม
  3. มหาพรหม
  4. สหัมบดีพรหม
 15. บุคคลผู้สามารถรู้ธรรมพิเศษได้อย่างเร็วพลัน ตรงกับข้อใด ?
  1. อุคฆติตัญญู
  2. วิปจิตัญญู
  3. เนยยะ
  4. ปทปรมะ
 16. ข้อใด เป็นชนกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ?
  1. ภัททวัคคีย์
  2. ฉัพพัคคีย์
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 17. สังฆรัตนะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อทรงประทานอุปสมบทแก่ใคร ?
  1. โกณฑัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ภัททิยะ
  4. มหานามะ
 18. หลักธรรมใด ปรากฏในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ?
  1. ปธาน ๔
  2. มรรค ๔
  3. ผล ๔
  4. อริยสัจ ๔
 19.  ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร?
  1. ยสะ
  2. อุปติสสะ
  3. กลิตะ
  4. ปิปผลิ
 20. พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป ?
  1. ๕ รูป
  2. ๓๐ รูป
  3. ๔๕ รูป
  4. ๖๐ รูป
 21. กษัตริย์พระองค์ใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเป็นพระองค์แรก ?
  1. สุทโธทนะ
  2. พิมพิสาร
  3. ปเสนทิโกศล
  4. จัณฑปัชโชติ
 22. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในแคว้นใด ?
  1. มคธ
  2. โกศล
  3. วัชชี
  4. กาสี
 23. สาวกรูปใด ที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิด ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระนันทะ
  3. พระวัปปะ
  4. พระอานนท์
 24.  ภิกษุรูปใด จัดแจงการฌาปนกิจสรีระพระสารีบุตรเถระ ?
  1. พระฉันนะ
  2. พระจุนทะ
  3. พระนันทะ
  4. พระยสะ
 25. พระพุทธเจ้าทรงให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิธาตุพระสารีบุตรที่เมืองใด ?
  1. สาวัตถี
  2. ราชคฤห์
  3. เวสาลี
  4. โกสัมพี
 26. พระโมคัลลานะนิพพาน ณ สถานที่ใด ?
  1. ถ้ำปิปผลิ
  2. ถ้ำสัตตบรรณ
  3. ถ้ำสุกรขาตา
  4. ถ้ำกาฬศิลา
 27. พราหมณ์ใด ส่งศิษย์ ๑๖ คน ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ?
  1. พาวรี
  2. โทณะ
  3. โสตถิยะ
  4. โตเทยยะ
 28. พระเถระรูปใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระราหุล
  3. พระฉันนะ
  4. พระราธะ
 29. พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเวสสันดรชาดกที่วัดใด ?
  1. บุพพาราม
  2. นิโครธาราม
  3. เชตวัน
  4. เวฬุวัน
 30. พระเถระรูปใด บวชให้ราหุลกุมาร ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระอุบาลี
 31. เจ้าศากยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดกิเลสใด ?
  1. มานะ
  2. โลภะ
  3. โทสะ
  4. โมหะ
 32. พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?
  1.  มีปัญญา
  2. มีฤทธิ์
  3. ถือธุดงค์
  4. ทรงวินัย
 33. ผู้ใด ยุยงให้อชาตศัตรูกุมารทำปิตุฆาต ?
  1. สุปปพุทธะ
  2. โกกาลิกะ
  3. สุภัททะ
  4. เทวทัต
 34. พระเถระรูปใด ได้รับคัดเลือกให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?
  1. พระจุนทะ
  2. พระอานนท์
  3. พระกิมพิละ
  4. พระเมฆิยะ
 35. พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว จ าพรรษาสวรรค์ชั้นใด ?
  1. ดาวดึงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมมานรดี
 36. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นใด ?
  1. ดาวดึงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมมานรดี
 37. ภิกษุรูปใด ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจักเป็นพระศรีอริยเมตไตย ?
  1. พระอชิตะ
  2. พระเทวทัต
  3. พระโสณะ
  4. พระสุภัททะ
 38. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าผู้ปรารภความเพียร ?
  1. พระรัฐบาล
  2. พระโสณะ
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระอุปวาณะ
 39. พระรัฐบาลแสดงธรรมุเทศ ๔ แก่กษัตริย์พระองค์ใด ?
  1. พิมพิสาร
  2. ปเสนทิโกศล
  3. สุทโธทนะ
  4. โกรัพยะ
 40. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าบวชด้วยศรัทธา ?
  1. พระนันทะ
  2. พระฉันนะ
  3. พระราหุล
  4. พระรัฐบาล
 41. ผ้าชนิดใด ที่ปุกกุสบุตรมัลลกษัตริย์ถวายแก่พระพุทธเจ้า ?
  1. สิงคิวรรณ
  2. กัมพละ
  3. กัปปาสิกะ
  4. โกเสยยะ
 42. พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษาสุดท้าย ณ ที่ใด ?
  1. อัมพคาม
  2. ภัณฑุคาม
  3. เวฬุวคาม
  4. ชัมพุคาม
 43. พระเถระรูปใด เป็นปัจฉิมสาวก ?
  1. พระโสณะ
  2. พระราธะ
  3. พระอุปวาณะ
  4. พระสุภัททะ
 44. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์ทั้ง ๗ เมือง ?
  1. พราหมณ์พาวรี
  2. โทณพราหมณ์
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 45. สิ่งใด ที่ผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุขอไว้สักการะบูชา ?
  1. เกสาธาตุ
  2. พระเขี้ยวแก้ว
  3. สรีรังคาร
  4. ทะนานทอง
 46. กษัตริย์เมืองใด ได้อัญเชิญพระพุทธสรีรังคารไปเพื่อสักการบูชา ?
  1. โมริยะ 
  2. เทวทหะ
  3. กบิลพัสดุ์
  4. ปาวา
 47. พระเถระรูปใด ทูลขอโอกาสให้สตรีบวชเป็นภิกษุณี ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระสีวลี
  4. พระนันทะ
 48. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่พระนางปชาบดี ด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. รับสรณะ ๓
  3. รับโอวาท ๓
  4. รับครุธรรม ๘
 49.  พระนางพิมพา ได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุณี ณ ที่ใด ?
  1. บุพพาราม
  2. นิโครธาราม
  3. เชตวนาราม
  4. เวฬุวนาราม
 50. พระนางพิมพาเสด็จออกบวช ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?
  1. โสดาบัน
  2. สกทาคามี
  3. อนาคามี
  4. อรหันต์
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s