:: ธรรม 58 ::

 1. สมถกรรมฐาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. สงบใจ
  2. สงบกาย
  3. สงบวาจา
  4. สงบภัย
 2. การพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ?
  1. สมถะ
  2. วิปัสสนา
  3. อสุภะ
  4. เมตตา
 3. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?
  1. รูป
  2. เสียง
  3. กลิ่น
  4. ราคะ
 4. การละความชั่วท าความดี จัดเป็นบูชาประเภทใด ?
  1. อามิสบูชา
  2. ปฏิบัติบูชา
  3. พุทธบูชา
  4. สังฆบูชา
 5. การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนด้วยน ้าดื่ม จัดเข้าในข้อใด ?
  1. อามิสบูชา
  2. ปฏิบัติบูชา
  3. อามิสปฏิสันถาร
  4. ธัมมปฏิสันถาร
 6. ความคิดเช่นไร จัดเป็นพยาบาทวิตก ?
  1. คิดดื่มสุรา
  2. คิดเล่นการพนัน
  3. คิดชิงทรัพย์
  4. คิดจองเวร
 7. พยาบาทวิตกมีอะไรเป็นมูล ?
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. โลภะ
 8. เมตตาต่อผู้อื่น จัดเป็นวิตกใด ?
  1. เนกขัมมวิตก
  2. อพยาบาทวิตก
  3. อวิหิงสาวิตก
  4. พยาบาทวิตก
 9. ผู้มีอวิหิงสาวิตก มักมีความคิดเช่นใด ?
  1. ไม่รักสัตว์
  2. ไม่เลี้ยงสัตว์
  3. ไม่ขโมยสัตว์
  4. ไม่ทรมานสัตว์
 10. มัวเมาในกามคุณ เพราะถูกแผดเผาด้วยไฟอะไร ?
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ถูกทุกข้อ
 11. ผู้ถูกไฟคือโมหะแผดเผา มีอาการเช่นใด ?
  1. เครียด
  2. เร่าร้อน
  3. กลัว
  4. ลุ่มหลง
 12. ผู้มีธัมมาธิปเตยยะมีลักษณะเช่นไร ?
  1. ถือตัวตน
  2. ถือพวกพ้อง
  3. ถือความถูกต้อง
  4. ถือเสียงส่วนใหญ่
 13. การปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่จัดเข้าในข้อใด ?
  1. อัตตาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. ธัมมาธิปไตย
  4. อนาธิปไตย
 14. ปัญญาหยั่งรู้ในอริยสัจมีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ฌาน
  2. ญาณ
  3. สมาบัติ
  4. สมาธิ
 15. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เพราะเหตุใด ?
  1. ท าให้สวย
  2. ท าให้รวย
  3. ท าให้ฉลาด
  4. ท าให้พ้นทุกข์
 16. บรรดาปิฎก ๓ พระวินัยปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  1. ข้อบัญญัติ
  2. นิทานชาดก
  3. ต านาน
  4. ปรมัตถธรรม
 17. พุทธกิจที่ทรงบ าเพ็ญในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า ตรงกับจริยาใด ?
  1. โลกัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. พุทธัตถจริยา
  4. ถูกทุกข้อ
 18.  พระพุทธรูปปางห้ามญาติ แสดงถึงจริยาใด ?
  1. โลกัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. พุทธัตถจริยา
  4. ถูกทุกข้อ
 19. วัฏฏะ วนหรือหมุน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. เวียนว่ายตายเกิด
  2. แก่เจ็บตาย
  3. โลกหมุน
  4. เปลี่ยนฤดู
 20. อานิสงส์สูงสุดของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ตรงกับข้อใด ?
  1. ก าจัดภัย
  2. ก าจัดโศก
  3. ก าจัดโรค
  4. ก าจัดกิเลส
 21. อปัสเสนธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. เป็นที่พึ่งพิง
  2. เป็นที่เจริญ
  3. เป็นที่ส าเร็จ
  4. เป็นที่หลุดพ้น
 22. อปัสเสนธรรม ข้อพิจารณาแล้วบรรเทา ได้แก่บรรเทาอะไร ?
  1. อกุศลมูล
  2. อกุศลกรรม
  3. อกุศลวิตก
  4. อกุศลธรรม
 23. ถูกผิดว่าไปตามความเป็นจริง จัดเป็นอัปปมัญญาข้อใด ?
  1.  เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 24. แผ่เมตตาอย่างไร จัดเป็นอัปปมัญญา ?
  1. เจาะจงบุคคล
  2. จ ากัดบุคคล
  3. ไม่จ ากัดบุคคล
  4. ถูกทุกข้อ
 25. ผู้ถึงกระแสนิพพาน หมายถึงใคร ?
  1. พระโสดาบัน  
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 26.  ผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว หมายถึงใคร ?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 27. กิเลสที่เป็นดุจกระแสน ้าท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
  1. โอฆะ
  2. อาสวะ
  3. มานะ
  4. ทิฏฐิ
 28. ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ เพราะถูกครอบง าด้วยโอฆะใด ?
  1. กาโมฆะ
  2. ภโวฆะ
  3. ทิฏโฐฆะ
  4. อวิชโชฆะ
 29. ปหานะ เป็นกิจของอริยสัจ ข้อใด ?
  1. ทุกขสัจ
  2. สมุทัยสัจ
  3. นิโรธสัจ
  4. มรรคสัจ
 30.  ผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย หมายถึงใคร ?
  1. ภิกษุ
  2. ภิกษุณี
  3. สามเณร
  4. อุบาสก
 31. ผู้ฟังค าสอนแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. อุคฆติตัญญู
  2. วิปจิตัญญู
  3. เนยยะ
  4. ปทปรมะ
 32. พระอริยบุคคลชั้นใด ท าราคะโทสะโมหะให้เบาบาง ?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 33. คนที่มีจิตใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?
  1. ทานกถา
  2. สีลกถา
  3. สัคคกถา
  4. กามาทีนวกถา
 34. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดเข้าในอนุปุพพีกถาข้อใด ?
  1. ทานกถา
  2. สีลกถา
  3. สัคคกถา
  4. กามาทีนวกถา
 35. ไม่ยอมให้สกุลอื่นเข้ามาเกี่ยวดองด้วย จัดว่ามีมัจฉริยะใด ?
  1. อาวาสมัจฉริยะ
  2. กุลมัจฉริยะ
  3. ลาภมัจฉริยะ
  4. วัณณมัจฉริยะ
 36. ความเจ็บไข้ได้ป่วย จัดเป็นมารชนิดใด ?
  1. ขันธมาร
  2. กิเลสมาร
  3. มัจจุมาร
  4. เทวปุตตมาร
 37. ดีใจได้รับทุนการศึกษา จัดว่ามีเวทนาใด ?
  1. สุขเวทนา
  2. โสมนัสเวทนา
  3. โทมนัสเวทนา
  4. อุเบกขาเวทนา
 38. ผู้มีปกติโกรธง่าย พึงแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
  1. เมตตา
  2. อสุภะ
  3. อนุสสติ
  4. อานาปานสติ
 39. ผู้มีปกติฟุ้งซ่าน พึงแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
  1. พรหมวิหาร
  2. อสุภะ
  3. อนุสสติ
  4. อานาปานสติ
 40. โอปนยิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ควรเรียกให้มาดู
  2. ควรน้อมเข้ามา
  3. ไม่จ ากัดกาล
  4. พึงรู้เฉพาะตน
 41. ธรรมคุณข้อว่า อกาลิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ล ้าสมัย
  2. ล้าสมัย
  3. ทันสมัย
  4. ตามสมัย
 42. การรกัษาศีลของตนใหบ้รสิุทธ์ิตรงกบัวสิุทธขิอ้ใด ?
  1.  สีลวิสุทธิ
  2. จิตตวิสุทธิ
  3. ทิฏฐิวิสุทธิ
  4. ญาณทัสสนวิสุทธิ
 43.  ผู้ไม่ท าบาปแม้ในที่ลับ ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
  1. อรห
  2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  3. สุคโต
  4. โลกวิทู
 44. ผู้เสด็จไปท าประโยชน์ให้เกิดแก่มหาชน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
  1. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  2. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
  3. สุคโต
  4. โลกวิทู
 45. พุทฺโธ เป็นผู้ตื่นแล้ว หมายถึงตื่นจากอะไร ?
  1. กิเลส
  2. โมหะ
  3. ทิฏฐิ
  4. มานะ
 46. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตรงต่ออะไร ?
  1. ระเบียบ
  2. ประเพณี
  3. ตำรา
  4. ธรรมวินัย
 47.  เมื่อกล่าวว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต…หมายถึงระลึกถึงอะไร ?
  1. พระพุทธคุณ
  2. พระธรรมคุณ
  3. พระสังฆคุณ
  4. พระรัตนตรัย
 48. ค าว่า สู้ต่อไปตราบเท่าที่ลมหายใจยังอยู่ แสดงว่าบ าเพ็ญบารมีใด ?
  1. ขันติบารมี
  2. วิริยบารมี
  3. สัจจบารมี
  4. อธิษฐานบารมี
 49. กรรมใด แต่งให้ไปเกิด ?
  1. อโหสิกรรม
  2. ชนกกรรม
  3. ครุกรรม
  4. อุปัตถัมภกกรรม
 50. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในภพใด ?
  1. ภพนี้
  2. ภพหน้า
  3. ภพต่อไป
  4. ทุกภพ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s