Daily Archives: 06/10/2017

:: ชั้นเอกปี 56 ::

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ชั้นเอกปี 57 ::

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: วิชาธรรมปี 58 ::

 1. ความหน่ายในทุกข์ ตรงกับข้อใด ?
  1. วิราคะ
  2. นิพพิทา
  3. วิมุตติ
  4. วิสุทธิ
 2. สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ ค าว่าโลกหมายถึงอะไร ?
  1. หมู่สัตว์
  2. แผ่นดิน
  3. น ้า
  4. อากาศ
 3. คนเขลา ในค าว่า พวกคนเขลาหมกอยู่หมายถึงใคร ?
  1. คนเห็นผิด
  2. คนดื้อ
  3. คนเสียสติ
  4. คนไร้ความสามารถ
 4. ผู้รู้ ในค าว่า ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่หมายถึงรู้อะไร ?
  1. ข่าวสาร
  2. สถานการณ์
  3. จักรวาล
  4. โลกตามเป็นจริง
 5. ผู้ใดระวังจิต ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร ค าว่ามารได้แก่อะไร ?
  1. กิเลสกาม
  2. วัตถุกาม
  3. รูปเสียง
  4. กลิ่นรส
 6. วัตถุกาม ได้ชื่อว่าเป็นบ่วงแห่งมารเพราะเหตุใด ?
  1. ผูกใจให้หลงติด
  2. ให้ร้อนใจ
  3. ให้หมองใจ
  4. ให้เศร้าใจ
 7. ปฏิบัติอย่างไร จึงจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. ฟังธรรม
  4. ส ารวมจิต
 8. อารมณ์ที่มากระทบทางกาย เรียกว่าอะไร ?
  1. รูป
  2. เสียง
  3. รส
  4. โผฏฐัพพะ
 9. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าอะไร ?
  1. อินทรีย์ ๕
  2. กามคุณ ๕
  3. ขันธ์ ๕
  4. พละ ๕
 10. ความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและดับไปในที่สุดเป็นลักษณะของอะไร ?
  1. อนิจฺจตา
  2. ทุกขตา
  3. อนัตตตา
  4. สุญญตา
 11. ความทนได้ยาก เป็นลักษณะของอะไร ?
  1. อนิจฺจตา
  2. ทุกขตา
  3. อนัตตตา
  4. สุญญตา
 12. ความเกิดแก่ตาย จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?
  1. สภาวทุกข์
  2. ปกิณณกทุกข์
  3. นิพัทธทุกข์
  4. พยาธิทุกข์
 13. หิวข้าวหิวน ้า จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  1. นิพัทธทุกข์
  2. พยาธิทุกข์
  3. สันตาปทุกข์
  4. วิปากทุกข์
 14. กระวนกระวายใจเพราะถูกไฟกิเลสแผดเผา จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  1. นิพัทธทุกข์
  2. พยาธิทุกข์
  3. สันตาปทุกข์
  4. วิปากทุกข์
 15. ข้อใด จัดเป็นสหคตทุกข์?
  1. ถูกจองจ า
  2. หิวกระหาย
  3. เสื่อมยศ
  4. เจ็บป่วย
 16. การสู้คดีความเพราะทะเลาะกัน จัดเข้าในทุกข์ใด ?
  1. สันตาปทุกข์
  2. วิปากทุกข์
  3. สหคตทุกข์
  4. วิวาทมูลกทุกข์
 17. ความไม่อยู่ในอ านาจ เป็นอาการของอะไร ?
  1. อนิจจตา
  2. ทุกขตา
  3. อนัตตตา
  4. ถูกทุกข้อ
 18. ความหน่ายในขันธ์ ๕ ที่เกิดด้วยปัญญาจัดเป็นอะไร ?
  1. นิพพิทาญาณ
  2. วิราคะ
  3. วิมุตติ
  4. วิสุทธิ
 19. ธรรมเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง ได้แก่ข้อใด ?
  1. วิราคะ
  2. วิมุตติ
  3. วิสุทธิ
  4. สันติ
 20. ความน าเสียซึ่งความระหาย ตรงกับไวพจน์ของวิราคะข้อใด ?
  1. มทนิมมทโน
  2. ปิปาสวินโยค
  3. วฏัฏูปจัเฉโท
  4. ตัณหักขโย
 21. การตัดขาดกิเลสกรรมวิบากตรงกับไวพจน์ของวิราคะข้อใด ?
  1. มทนิมมทโน
  2. ปิปาสวินโยค
  3. อาลยสมุคฆาโต
  4. วฏัฏฺปจัเฉโท
 22.  การอ้อนวอนบวงสรวง สงเคราะห์เข้าในอาสวะใด ?
  1. กามาสวะ
  2. ภวาสวะ
  3. ทิฏฐาสว
  4. อวิชชาสวะ
 23. การระงับอกุศลเจตสิกได้เป็นครั้งคราว จัดเป็นวิมุตติใด ?
  1. ตทังควิมุตติ
  2. สมุจเฉทวิมุตติ
  3. วิกขัมภนวิมุตติ
  4. นิสสรณวิมุตติ
 24. ความหลุดพ้นเพราะข่มไว้ด้วยก าลังฌาน จัดเป็นวิมุตติใด ?
  1. ตทังควิมุตติ
  2. สมุจเฉทวิมุตติ
  3. วิกขัมภนวิมุตติ
  4. นิสสรณวิมุตติ
 25. ความหลุดพ้นด้วยความสงบราบ จัดเป็นวิมุตติใด ?
  1. ตทังควิมุตติ
  2. สมุจเฉทวิมุตติ
  3. วิกขัมภนวิมุตติ
  4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
 26. ความบรสิุทธ์ิหมดจดจากกิเลสโดยส้นิเชงิ ย่อมมไีดด้ว้ยอะไร ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 27. สุทฺธิอสุทฺธิปจฺจตฺต มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ดีชั่วอยู่ที่ตัวท า
  2. บุญบาปไม่มี
  3. เทพบันดาล
  4. พรหมลิขิต
 28. พิจารณาเห็นสังขารว่าไม่เที่ยง จัดเป็นญาณใด ?
  1. อุทยัพพยญาณ
  2. ภังคญาณ
  3. อาทีนวญาณ
  4. นิพพิทาญาณ
 29. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นภังคญาณ ?
  1. เห็นว่าไม่เที่ยง
  2. เห็นว่าย่อยยับ
  3. เห็นว่าเกิดดับ
  4. เห็นว่าน่ากลัว
 30. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอาทีนวญาณ ?
  1. เห็นว่าเป็นทุกข์
  2. เห็นว่าย่อยยับ
  3. เห็นว่าเกิดดับ
  4. เห็นว่าน่ากลัว
 31. สัมมาสติ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ จัดเข้าในวิสุทธิใด ?
  1. สีลวิสุทธิ
  2. จิตตวิสุทธิ
  3. ทิฏฐิวิสุทธิ
  4. ญาณทัสสนวิสุทธิ
 32. เห็นว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว จัดเข้าในอริยมรรคข้อใด ?
  1. สัมมาทิฏฐิ
  2. สัมมาสังกัปปะ
  3. สัมมาสติ
  4. สัมมาสมาธิ
 33. ทาง ในค าว่า จงพูนทางแห่งสันติ หมายถึงอะไร ?
  1. ทวาร ๓
  2. วิชชา ๓
  3. สุจริต ๓
  4. กุศลมูล ๓
 34. ผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิสเสีย โลกามิสได้แก่อะไร ?
  1. กามคุณ
  2. ตัณหา
  3. กิเลสกาม
  4. นิวรณ์
 35. ข้อใด เป็นวิธีปฏิบัติท าให้เกิดสันติภายใน ?
  1. เว้นกายทุจริต
  2. เว้นวจีทุจริต
  3. เจริญภาวนา
  4. รักษาศีล
 36. ค าว่า พึงรีบรัดช าระทางไปนิพพาน อะไรจัดเป็นทาง ?
  1. โพชฌงค์ ๗
  2. อริยทรัพย์๗
  3. อริยมรรค ๘
  4. สมาบัติ ๘
 37. ข้อใด กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?
  1. สิ้นกิเลส
  2. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต
  3. สิ้นกิเลสมีชีวิต
  4. มีกิเลสมีชีวิต
 38. การท าจิตให้สงบจากนิวรณ์ตรงกับกัมมัฏฐานใด ?
  1. สมถกัมมัฏฐาน
  2. วิปัสสนา
  3. กายานุปัสสนา
  4. จิตตานุปัสสนา
 39. จิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้ว เป็นพื้นฐานของกัมมัฏฐานใด ?
  1. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  2. กสิณ
  3. อสุภะ
  4. กายคตาสติ
 40. การเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน เพื่อใช้แก้นิวรณ์ใด ?
  1. กามฉันท์
  2. พยาบาท
  3. ถีนมิทธะ
  4. วิจิกิจฉา
 41. กายคตาสติกัมมัฏฐานมีอะไรเป็นอารมณ์ ?
  1. ธาตุ ๔
  2. อาการ ๓๒
  3. ซากศพ
  4. ลมหายใจ
 42. คนคิดลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?
  1. กายคตาสติ
  2. พุทธานุสสติ
  3. กสิณ
  4. จตุธาตุววัตถาน
 43. คนคิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดง่าย ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?
  1. กายคตาสติ
  2. เมตตา
  3. พุทธานุสสติ
  4. กสิณ
 44. ข้อใด เป็นลักษณะของคนโทสจริต ?
  1. โกรธง่าย
  2. หลงลืม
  3. เจ้าระเบียบ
  4. เชื่อง่าย
 45. คนโทสจริตควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?
  1. อสุภะ
  2. อนุสสติ
  3. พรหมวิหาร
  4. มรณัสสติ
 46. ข้อใด เป็นลักษณะของคนโมหจริต ?
  1. หลงลืมง่าย
  2. เชื่อง่าย
  3. ลังเลสงสัย
  4. โกรธง่าย
 47. ค าว่า วิปัสสนา มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. จิตสงบ
  2. จิตแน่วแน่
  3. จิตเป็นสมาธิ
  4. ปัญญาเห็นแจ้ง
 48. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อประโยชน์อะไร ?
  1. สงบกาย
  2. สงบใจ
  3. ถอนความถือมั่น
  4. ระงับนิวรณ์
 49. ความก าจัดโมหะ เป็นอะไรของวิปัสสนา ?
  1. ลักษณะ
  2. กิจ
  3. ผล
  4. เหตุ
 50. การเห็นสังขารตามความเป็นจริง เป็นอะไรของวิปัสสนา ?
  1. ลักษณะ
  2. กิจ
  3. ผล
  4. เหตุ

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::