:: พุทธศาสนสุภาษิต ::

หมวดหมู่

 1. อัตตวรรค คือ หมวดตน
 2.  มัจจุวรรค คือ หมวดมฤตยู
 3. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
 4. มิตตวรรค คือ หมวดมิตร
 5. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
 6. ยาจนาวรรค คือ หมวดขอ
 7. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
 8. ราชวรรค คือ หมวดพระราชา
 9. โกธวรรค คือ หมวดโกรธ
 10. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
 11. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
 12. วิริยวรรค คือ หมวดเพียร
 13. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
 14. เวรวรรค คือ หมวดเวร
 15. ชยวรรค คือ หมวดชนะ
 16. สัจจวรรค คือ หมวดความสัตย์
 17. ทานวรรค คือ หมวดทาน
 18. สติวรรค คือ หมวดสติ
 19. ทุกขวรรค คือ หมวดทุกข์
 20. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
 21. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
 22. สันตุฏฐิวรรค คือ หมวดสันโดษ
 23. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
 24. สมณวรรค คือ หมวดสมณะ
 25. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
 26. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
 27. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
 28. สีลวรรค คือ หมวดศีล
 29. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
 30. สุขวรรค คือ หมวดสุข
 31. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
 32. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา
 33. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
 34. หมวด คน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s