Daily Archives: 03/09/2017

:: พระเวสสันดร ::

เวสสันดรชาดก ซึ่งเรียกว่าเป็น มหาชาติ เพราะ

 1. เป็นชาติที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า
 2. เป็นชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ โดยเฉพาะ บำเพ็ญทานบารมีคือ บริจาคบุตรและภรรยาอันเป็นอุดมคติสูงสุด ยากที่ปุถุชนทั่วไปจะกระทำได้
 3. เป็นชาติที่แสดงการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพุทธศาสนิกชนจึงเลื่อมใสศรัทธามากกว่าชาติอื่นๆ

การกลับชาติมาเกิด

 1. พระเวสสันดร > เจ้าชายสิทธัตถะ
 2. พระนางมัทรี > พระนางยโสธรา
 3. พระชาลี > พระราหุลชิโนรส
 4. พระกัณหา > นางอุบลวรรณาเถรี
 5. พระเจ้ากรุงสญชัย > พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา
 6. พระนางผุสดี > พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา
 7. ชูชก > พระเทวทัตยโสธรราชอนุชา
 8. อมิตตดา > นางจิญจมาณวิกา
 9. พรานเจตบุตร > พระฉันนะเถระ
 10. พระอัจจุตฤษี > พระสารีบุตร
 11. พระวิสสุกรรม > พระโมคคัลลานะ
 12. พระอินทร์ > พระอนุรุทธ์มหาเถระ
 13. อำมาตย์ผู้เป็นนายนักการนำข่าวไปทูลพระเวสสันดร > พระอานนท์เถระ

ปัญจมหาบริจาค คือ การบริจาคที่ยิ่งใหญ่ ๕ ประการ คือ

 1. ธนบริจาค(การสละทรัพย์สมบัติเป็นทาน)
 2. อังคบริจาค(การสละร่างกายเป็นทาน)
 3. ชีวิตบริจาค(การสละชีวิตให้เป็นทาน)
 4. บุตรบริจาค(การสละลูกให้เป็นทาน)
 5. ภริยาบริจาค(การสละภรรยาให้เป็นทาน)

พระเวสสันดรกำหนดค่าตัวสองกุมารไว้ดังนี้

 1. พระชาลี มีค่าตัว ๑,๐๐๐ ตำลึงทอง
 2. พระกัณหา มีค่าตัวสูงกว่า(เนื่องจากเป็นหญิง) คือ ๑,๐๐๐ ตำลึงทอง
  โคผู้ ๑๐๐ โคนม ๑๐๐ ช้าง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ ทาสชาย ๑๐๐ ทาสหญิง ๑๐๐ รถ ๑๐๐

ทศชาติชาดก

หัวใจ

ทศบารมี

ความหมาย

.เตมียชาดก

เต.

เนกขัมมบารมี

การออกบวช

.มหาชนกชาดก

.

วิริยบารมี

การมีความเพียร

.สุวรรณสามชาดก

สุ.

เมตตาบารมี

การมีความเมตตา

.เนมิราชชาดก

เน.

อธิษฐานบารมี

การมีความตั้งใจมั่น

.มโหสถชาดก

.

ปัญญาบารมี

การมีปัญญา

.ภูริทัตชาดก

ภู.

ศีลบารมี

การมีศีล

.จันทกุมารชาดก

.

ขันติบารมี

การมีความอดทน

.นารทชาดก

นา.

อุเบกขาบารมี

การรู้จักทำใจวางเฉย

.วิทูรชาดก

วิ.

สัจจบารมี

การมีสัจจะ

๑๐.มหาเวสสันดรชาดก

เว.

ทานบารมี

การให้,การเสียสละ

 

 

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::