:: วินัยชั้นตรี ปี 59 ::

 1. ข้อใด ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข ?
  1. ทาน
  2. ศีล /
  3. ภาวนา
  4. เมตตา
 2. ศีลที่แปลว่าปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?
  1. ศีล ๕/
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 3. เจตนางดเว้นเมื่่อเผชิญกับเหตุที่จะทําให้ผิดศีล ตรงกับข้อใด ?
  1. สัมปัตตวิรัติ/
  2. สมาทานวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ศีลข้อใด เป็นหลักประกันความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน ?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒/
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 5. การรักษาศีลมีประโยชน์แก่ใคร ?
  1. ตนเอง
  2. ครอบครัว
  3. สังคม
  4. ถูกทุกข้อ/
 6. ผู้จะสมาทานศีล ๕ เบื้องต้นควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่สรณะ ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ/
 7. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของการทําปาณาติบาต ?
  1. การฆ่า
  2. ทําร้ายร่างกาย
  3. ทรกรรม
  4. โจรกรรม/
 8. คําว่า ทรกรรม ตามศีลข้อที่ ๑  หมายถึงทําแก่ใคร ?
  1. มนุษย์
  2. สัตว์/
  3. นักโทษ
  4. โจร
 9. การทําสัตว์ให้ได้รับความลําบาก เรียกว่าอะไร ?
  1. ทรกรรม/
  2. โจรกรรม
  3. พลีกรรม
  4. อโหสิกรรม
 10. ชนโค ชนไก่ กัดปลา จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
  1. กักขัง
  2. ผจญสัตว์/
  3. เล่นสนุก
  4. ใช้การ
 11. ผู้ทําผิดศีลข้อที่ ๑ ย่อมได้รับวิบากกรรมเช่นไร ?
  1. อายุสัน /
  2. ยากจน
  3. คนไม่นั บถือ
  4. เสียสติ
 12. ศีลข้อที่ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?
  1. มีเมตตา
  2. มีสติ
  3. มีสัมมาชีพ/
  4. มีสัจจะ
 13. การถือเอาสิ่งของในเวลาเจ้าของเผลอ ตรงกับข้อใด ?
  1. ลัก
  2. ฉก/
  3. ตู่
  4. กรรโชก
 14. ตัวอย่างใด เรียกว่าสมโจร ?
  1. เล่นการพนัน
  2. หยิบฉวย
  3. เก็บส่วย
  4. รับซื้อของโจร/
 15. นําของหนีภาษีเข้าประเทศ เรียกว่าอะไร ?
  1. หลอก
  2. ลวง
  3. ลักลอบ/
  4. ยักยอก
 16. ใช้อํานาจหน้าที่ถือเอาทรัพย์ของส่วนรวมมาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?
  1. ลักลอบ
  2. ยักยอก/
  3. รับสินบน
  4. สับเปลี่ยน
 17. ข้อใดเป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่  ๒ ?
  1. อายุยืน
  2. ปราศจากโจรภัย/
  3. ปราศจากศัตรู
  4. คนยกย่อ
 18. ศีลข้อที่  ๓ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งหวังเรื่องใด ?
  1. เมตตาสงสาร
  2. การงานบริสุทธิ์/
  3. พูดความจริง
  4. ไม่ทิเงคู่ครอง
 19. หญิงต้องห้าม ได้แก่หญิงประเภทใด ?
  1. บิดารักษา
  2. มารดารักษา
  3. หญิงมีสามี
  4. ถูกทุกข้อ/
 20. มีศัตรูมากเป็นโทษของการผิดศีลข้อใด ?
  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓/
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 21. ศีลข้อที่ ๔ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งส่งเสริมเรื่องใด
  1. ขยัน
  2. ซื่อสัตย์/
  3. ประหยัด
  4. อดทน
 22. ไม่เห็นบอกว่าเห็น รู้บอกว่ารู้ ตรงกับมุสาวาทข้อใด ?
  1. ปด/
  2. ส่อเสียด
  3. หลอก
  4. สับปลับ
 23. เรื่องมากพูดให้น้อย เพื่อปิดบังความบกพร่อง ตรงกับข้อใด ?
  1. ปด
  2. อําความ/
  3. หลอก
  4. สับปลับ
 24. การโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง จัดเข้าในข้อใด ?
  1. ส่อเสียด
  2. ทําเลศ
  3. อําความ
  4. เสริมความ/
 25. อวดอ้างความศักดิ์สิทธ์ที่ไม่เป็นจริงจัดเข้าในข้อใด?
  1. ทนสาบาน
  2. ทําเล่ห์กระเท่ห์/
  3. ทําเลศ
  4. อําความ
 26. คําพูดที่ทําให้คนอื่นเกิดความเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ?
  1. เสียดแทง/
  2. สับปลับ
  3. กลับคํา
  4. ทนสาบาน
 27. ถ้อยคําใด ไม่จัดเป็นมุสาวาท ?
  1. โวหาร/
  2. คืนคํา
  3. กลับคํา
  4. ทนสาบาน
 28. มุสาวาท สําเร็จเพราะองค์ประกอบใด ?
  1. เรื่องไม่จริง
  2. จิตคิดจะพูด
  3. พยายามพูด
  4. ผู้ฟังเข้าใจตามนั้น/
 29. ศีลข้อที่ ๕ เป็นหลักประกันเรื่องใด ?
  1. สุขภาพ/
  2. คู่ครอง
  3. ทรัพย์สิน
  4. ความเชื่อถือ
 30. ข้อใด เป็นประโยชน์จากการรักษาศีลข้อที่  ๕ ?
  1. ลดอุบัติเหตุ
  2. ลดค่าใช้จ่าย
  3. ลดเหตุวิวาท
  4. ถูกทุกข้อ/
 31. การดื่มสุราเป็นเหตุก่อวิวาท ตรงกับตัวอย่างใด ?
  1. ยกพวกตีกัน/
  2. ความจํา เสื่อม
  3. เสียทรัพย์
  4. ขาดความละอาย
 32. งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕/
 33. ศีลข้อที่ ๑ ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. เมตตา/
 34. ความมีเมตตา ควรเริ่มต้นที่ใครก่อน ?
  1. ศัตรู
  2. ตนเอง/
  3. คนใกล้ชิด
  4. คนนับถือ
 35. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?
  1. หลับเป็นสุข
  2. ตื่นเป็นสุข
  3. ไม่ฝันร้าย
  4. ถูกทุกข้อ/
 36. ศีลข้อที่ ๒ ควรประพฤติคู่กับเบญจธรรมข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. สัมมาอาชีวะ/
  3. สัจจะ
  4. เมตตา
 37. ขายสินค้าเกินราคา ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ/
  4. ถูกทุกข้อ
 38. ไม่ทํางานตามหน้าที่ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ /
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 39. จ่ายค่าจ้างตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ
  2. บุคคล/
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 40. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนเบญจธรรมข้อใด ?
  1. เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ/
  3. สัจจะ
  4. สติสัมปชัญญะ
 41. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมสำหรับใคร
  1. สามี/
  2. ภรรยา
  3. เยาวชน
  4. นักเรียน
 42. การทำหน้าที่เป้นภรรยาที่ดี จัดเข้าในข้อใด
  1. ปติวัตร/
  2. สทารสันโดษ
  3. กิจวัตร
  4. จริยาวัตร
 43. คุณธรรมใด สนับสนุนการรักษาศีลข้อ ๓
  1. เมตตา
  2. กามสังวร
  3. สัจจะ
  4. สติสัมปชัญญะ
 44. ข้อใดไม่จัดเป็นเบญจธรรมข้อสัจจะ
  1. กตัญญู
  2. ซื่อตรง
  3. เที่ยงธรรม
  4. ไม่ประมาท/
 45. การทำหน้าที่โดยสุจริต จริงใจ ไม่หลอกลวงตรงกับข้อใด
  1. ซื่อตรง/
  2. เที่ยงธรรม
  3. สวามิภักดิ์
  4. กตัญญู
 46. บุตรธิดาตั้งใจปรนนิบัติบิดามารดา ชื่อว่าประพฤติคุณธรรมใด
  1. ซื่อตรง
  2. เที่ยงธรรม
  3. สวามิภักดิ์
  4. กตัญญู/
 47. บุคคลประพฤติเช่นไร ชื่อว่ามีความเที่ยงธรรม
  1. ไม่ประมาท
  2. ไม่มีอคติ/
  3. มีความซื่้อตรง
  4. มีความภักดี
 48. ความมีสติรอบคอบส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ?
   

  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓
  3.  ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕/
 49. ความมีสติรอบคอบ มีประโยชน์อย่างไร ?
  1. ทําไม่ผิดพลาด
  2. พูดไม่ผิดพลาด
  3. คิดไม่ผิดพลาด
  4.  ถูกทุกข้อ/
 50. เบญจศีลเบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ?
  1. ตนเอง
  2. ครอบครัว
  3. ประเทศชาติ
  4. ถูกทุกข้อ/

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s