:: วิชาธรรมชั้นตรี 59 ::

 1. บุคคลทําอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?
  1. หิริ -โอตตัปปะ
  2. สติปัฏฐาน
  3. สติ –สัมปชัญญ
  4. อริยสัจ
 2. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
  1. ทําให้ฉลาด
  2. ทําให้รอบคอบ
  3. ทําให้ขยัน
  4. ทําให้กตัญญ
 3. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทําผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?
  1. สติ
  2. สัมปชัญญะ
  3.  หิริ
  4.  โอตตัปปะ
 4. อดทนต่อความลําบากตรากตรํา ตรงกับคุณธรรมใด ?
  1. สติ
  2. หิริ
  3. ขันติ
  4. โสรัจจะ
 5. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ?
  1. มองโลกในแง่ดี
  2.  เข้มแข็งอดทน
  3.  มีจิตเมตตา
  4.  ถูกทุกข้อ
 6. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการีชน ?
  1. ทําอุปการะก่อน
  2. รู้อุปการคุณ
  3. ทดแทนคุณ
  4. สนองคุณ
 7. ชาวพุทธมีอะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระอิศวร
  3. พระพรหม
  4. พระพิฆเนศ
 8. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2.  พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ
 9. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
  1. ละชั่ว
  2. ทําดี
  3. ทําใจให้ผ่องใส
  4. ถูกทุกข้อ
 10. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติตามพุทธโอวาทคืออะไร ?
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. สวรรค์
  4. พระนิพพาน
 11. การฉ้อโกง รับสินบน จัดเป็นทุจริตประเภทใด ?
  1. กายทุจริต
  2. วจีทุจริต
  3. มโนทุจริต
  4. ถูกทุกข้อ
 12. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ?
  1. ไม่พูดเท็จ
  2. ไม่พูดคําหยาบ
  3. ไม่พูดส่อเสียด
  4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 13. ข้อใด เป็นลักษณะของคนประพฤติมโนสุจริต ?
  1. ไม่ ฆ่าสัตว์
  2. ไม่ลักขโมย
  3.  ไม่โกหก
  4. ไม่พยาบาทปองร้าย
 14. การทําร้ายคนอื่น เกิดจากอกุศลมูลใด ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ถูกทุกข้อ
 15. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?
  1. อยากทําบุญ
  2. อยากฟังธรรม
  3. อยากทุจริต
  4. อยากปรองดอง
 16. อกุศลมูลใด เป็นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4.  ถูกทุกข้อ
 17. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?
  1.  การบวงสรวง
  2. การทําบุญ
  3. การชําระบาป
  4. การบูชาไฟ
 18. สัตบุรุษ คือคนเช่นไร ?
  1. คนทําดี
  2. คนพูดดี
  3.  คนคิดดี
  4. ถูกทุกข้อ
 19. ตํารวจเห็นคนทําผิดไม่จับกุม เพราะกลัวอิทธิพล จัดว่ามีอคติใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4.  ภยาคติ
 20. พยายามรักษาความดีไม่ให้เสื่อมถอย ตรงกับข้อใด ?
  1. สังวรปธาน
  2. ปหานปธาน
  3. ภาวนาปธาน
  4. อนุรักขนาปธาน
 21. ใช้ปัญญารักษาสัจจะ เพิ่มพูนจาคะ ศึกษาสันติ ตรงกับธรรมหมวดใด ?
  1. ธิษฐานธรรม
  2. อิทธิบาท
  3. พรหมวิหาร
  4. ปธาน
 22. เพียรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบความสําเร็จ ตรงกับข้อใด ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 23. เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 24. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น จัดเป็นอริยสัจใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4.  มรรค
 25. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
  1. อกุศลกรรม
  2. อนันตริยกรรม
  3.  อาสันนกรรม
  4. อโหสิกรรม
 26.  ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อการดลบันดาล เป็นเวสารัชชกรณธรรมใด ?
  1. สัทธา
  2.  ศีล
  3. พาหุสัจจะ
  4. โอตตัปปะ
 27. ทําความเห็นให้ถูกต้อง เป็นอานิสงส์ของผู้ประพฤติอะไร ?
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. สมาธิ
  4. ฟังธรรม
 28. พลธรรมข้อใด ทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ?
  1. วิริยะ
  2. สติ
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 29. ในขันธ์ ๕ อะไรจัดเป็นรูปธรรม?
  1. รูป
  2. เวทนา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 30. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน ตรงกับข้อใด ?
  1. สัปปุริสธรรม
  2. พลธรรม
  3. สาราณิยธรรม
  4. คารวธรรม
 31. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิสามัญญตา ?
  1. เห็นตรงกัน
  2. มีศีลเสมอกัน
  3. คิดดีต่อกัน
  4. พูดดีต่อกัน
 32. รู้ว่าสิ่งใดควรทําก่อน สิ่งใดควรทําทีหลัง จัดเป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. มัตตัญญุตา
  4. กาลัญญุตา
 33. ไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ถือว่าขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา
  4. ปริสัญญุตา
 34. โลกธรรมใด จัดเป็นอิฏฐารมณ์ ?
  1. นินทา
  2. ทุกข์
  3. มีลาภ
  4. เสื่อมลาภ
 35.  เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นชอบ ?
  1. เห็นตามเพื่อน
  2. เห็นตามสังคม
  3. เห็นตามตํารา
  4. เห็นด้วยปัญญา
 36. การกระทําที่เป็นเหตุให้ผู้ทําเศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?
  1. กิเลสกาม
  2. กรรมกิเลส
  3. กรรมวัฏฏ์
  4. กรรมบถ
 37. ข้อใด ไม่นับเข้าในกรรมกิเลส ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 38. ผู้ต้องการงดเว้นจากปาณาติบาต ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 39. ผู้ต้องการงดเว้นจากอทินนาทาน ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1.  เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 40. ผู้ต้องการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 41. ผู้ต้องการงดเว้นจากมุสาวาท ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 42. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 43. การทําประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?
  1. ทาน
  2. ปิยวาจา
  3. อัตถจริยา
  4. สมานัตตตา
 44. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 45. ปากปราศรัย นํ้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 46. การค้าขายชนิดใด เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกา ?
  1. ขายเสื้อผ้า
  2. ขายน้ำเมา
  3. ขายอาหาร
  4. ขายเครื่องสําอาง
 47. ข้อใด เป็นสมบัติของอุบาสก ?
  1. ศรัทธา
  2. ทรัพย์
  3. ยศ
  4.  ตําแหน่ง
 48.  ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 49. แนะนําดี เป็นหน้าที่ของใคร ?
  1. มารดาบิดา
  2. ครูอาจารย์
  3. สมณพราหมณ์
  4. ถูกทุกข้อ
 50. จริงใจ ฝึกฝน อดทน ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3.  อธิษฐานธรรม
  4. พรหมวิหาร
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s