:: พุทธประวัติ ชั้นตรี ปี 59 ::

 1. ในปัจจุบัน ประเทศใดจัดอยู่ในชมพูทวีป ?
  1. อิหร่าน
  2. อินเดีย
  3. เมียนมา
  4. ศรีลังกา
 2. ชาวนาและพ่อค้า จัดอยู่ในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3.  แพศย์
  4. ศูทร
 3. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. จัณฑาล
  4. ศูทร
 4.  สักกชนบท ตั้งอยู่ทิศใดของชมพูทวีป ?
  1.  เหนือ
  2.  ใต้
  3. ออก
  4. ตก
 5. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ?
  1. โกลิยะ
  2. มัลละ
  3. ลิจฉวี
  4. โกศล
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ใด ?
  1. ลุมพินีวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. สาลวัน
 7.  ใครเป็นผู้ทํานายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?
  1.  อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อสิตดาบส
  4. โกณฑัญญะ
 8. พระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงขนานพระนาม ?
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๙ วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ปฐมฌานครั้งแรกในพิธีใด ?
  1.  ขนานพระนาม
  2.  แรกนาขวัญ
  3. ทํานายลักษณะ
  4. อภิเษกสมรส
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นเทวทูต ๔ เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?
  1. ๙ ปี
  2. ๑๙ ปี
  3. ๒๙ ปี
  4.  ๓๙ ปี
 11. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. อธิษฐานเพศ
  3. ไตรสรณคมน์
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 13. หลังจากบรรพชาแล้ว ทรงเริ่มศึกษาในสํานักใครก่อน ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3.  อุทกดาบส
  4. วิศวามิตร
 14. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?
  1. นางสุชาดา
  2. นางวิสาขา
  3. พระนางปชาบดี
  4. พระนางอมิตา
 15. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ?
  1. ตปุสสะ
  2.  ภัลลิกะ
  3.  อุปกะ
  4. โสตถิยะ
 16. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันมาฆะ
  2. วันวิสาขะ
  3. วันอัฏฐมี
  4. วันอาสาฬหะ
 17. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ?
  1.  ตปุสสะ ภัลลิกะ
  2. โสตถิยะ
  3.  อนาถปิ ณฑิกะ
  4. บิดาพระยสะ
 18. พระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรม ทรงคิดถึงใครก่อน ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. อาฬารดาบส อุทกดาบส
  3.  กบิลดาบส
  4. อสิตดาบส
 19. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ที่เมืองใด ?
  ก. ราชคฤห์
  ข. กุสิน ารา
  ค. พาราณสี
  ง. สาวัตถี
  พระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี�วัน ?
  ก. ๗ วัน
  . ๑๕ วัน
  ค. ๒๕ วัน
  ง. ๓๕ วัน
  กษัตริย์พระองค์ใด นับถือพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก ?
  ก. พระเจ้าพิมพิสาร
  ข. พระเจ้าอโศก
  ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
  ง. พระเจ้าอุเทน
  พระพุทธเจ้าทรงแสดโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที�ใด ?
  ก. เชตะวัน
  ข. เวฬุวัน
  ค. อัมพวัน
  ง. ลัฏฐิวัน
  . ใครเป็นอุปัชฌาย์ของพระราธะ ?
  ก. พระอัสสชิ
  ข. พระอานนท์
  ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  ง. พระสารีบุตร
  ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สําเร็จ ?
  ก. กาฬุทายีอํามาตย์
  ข. ฉันนอํามาตย์
  ค. พระอานนท์
  ง. สันตติอํามาตย์
  . พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ในท่ามกลางพระประยูรญาติ ?
  ก. มหาชนกชาดก
  ข. เวสสันดรชาดก
  ค. สุวรรณสามชาดก
  ง. เตมิยชาดก
  . พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื�องอะไร โปรดพระนางพิมพา ?
  .กินนรีชาดก
  ข. ภูริทัตตชาดก
  ค. มโหสถชาดก
  ง. เตมิยชาดก
  . ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  ก. ศาสนปฏิบัติ
  ข. ศา สนพิธี
  ค. ศาสนธรรม
  ง. ศาสนศึกษา
  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นใด ?
  ก. กราบครบองค์ ๕
  ข. กราบ ๓ ครั�ง
  ค. กราบ ๕ ครั�ง
  ง. กราบครบองค์ ๘
  กิริยาเช่นไร เรียกว่าอภิวาท ?
  ก. การไหว้
  ข. การกราบ
  ค. การประนมมือ
  ง. การน้อมศีรษะ
  . มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  ก. ศีล ๕
  ข. ธรรม
  ค. พระปริตร
  ง. เทศน์
  วิปัตติปะฏิพาหายะ ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  ก. ศีล
  ข. ธรรม
  ค. พระปริตร
  ง. เทศน์

  ๔๖. อะไรควรประเคนในยามวิกาล ?
  ก. อาหาร
  ข. นํ

  าปานะ
  ค. ผลไม้
  ง. ขนม

  ๔๗. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  ก. วันมาฆบูชา
  ข. วันวิสาขบูชา
  ค. วันอัฏฐมีบูชา
  ง. วันอาสาฬหบูชา
  . องค์กรใดกําหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  ก. สหประชาชาติ
  ง. สหภาพยุโรป
  ค. พุทธสมาคม
  ง. สภากาชาด
  การกรวดนํ�ามุ่งประโยชน์อะไร ?
  ก. อุทิศส่วนบุญ
  ข. แสดงความเคารพ
  ค. ตั�งจิตอธิษฐาน
  ง. ให้เทวดารับรู้
  สิ�งใดเป็นเครื�องประกอบพิธีทําบุญวันเกิด ?
  ก. เครื�องทองน้อย
  ข. ขันนํามนต์
  ค. ผ้าภูษาโยง
  ง. ผ้าบังสุกุล

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s