Daily Archives: 02/09/2017

:: กระทู้ธรรมชั้นตรี ปี 59 ::

tree

Advertisements

Leave a comment

02/09/2017 · 4:37 pm

:: วินัยชั้นตรี ปี 59 ::

 1. ข้อใด ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข ?
  1. ทาน
  2. ศีล /
  3. ภาวนา
  4. เมตตา
 2. ศีลที่แปลว่าปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?
  1. ศีล ๕/
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 3. เจตนางดเว้นเมื่่อเผชิญกับเหตุที่จะทําให้ผิดศีล ตรงกับข้อใด ?
  1. สัมปัตตวิรัติ/
  2. สมาทานวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ศีลข้อใด เป็นหลักประกันความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน ?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒/
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 5. การรักษาศีลมีประโยชน์แก่ใคร ?
  1. ตนเอง
  2. ครอบครัว
  3. สังคม
  4. ถูกทุกข้อ/
 6. ผู้จะสมาทานศีล ๕ เบื้องต้นควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่สรณะ ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ/
 7. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของการทําปาณาติบาต ?
  1. การฆ่า
  2. ทําร้ายร่างกาย
  3. ทรกรรม
  4. โจรกรรม/
 8. คําว่า ทรกรรม ตามศีลข้อที่ ๑  หมายถึงทําแก่ใคร ?
  1. มนุษย์
  2. สัตว์/
  3. นักโทษ
  4. โจร
 9. การทําสัตว์ให้ได้รับความลําบาก เรียกว่าอะไร ?
  1. ทรกรรม/
  2. โจรกรรม
  3. พลีกรรม
  4. อโหสิกรรม
 10. ชนโค ชนไก่ กัดปลา จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
  1. กักขัง
  2. ผจญสัตว์/
  3. เล่นสนุก
  4. ใช้การ
 11. ผู้ทําผิดศีลข้อที่ ๑ ย่อมได้รับวิบากกรรมเช่นไร ?
  1. อายุสัน /
  2. ยากจน
  3. คนไม่นั บถือ
  4. เสียสติ
 12. ศีลข้อที่ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?
  1. มีเมตตา
  2. มีสติ
  3. มีสัมมาชีพ/
  4. มีสัจจะ
 13. การถือเอาสิ่งของในเวลาเจ้าของเผลอ ตรงกับข้อใด ?
  1. ลัก
  2. ฉก/
  3. ตู่
  4. กรรโชก
 14. ตัวอย่างใด เรียกว่าสมโจร ?
  1. เล่นการพนัน
  2. หยิบฉวย
  3. เก็บส่วย
  4. รับซื้อของโจร/
 15. นําของหนีภาษีเข้าประเทศ เรียกว่าอะไร ?
  1. หลอก
  2. ลวง
  3. ลักลอบ/
  4. ยักยอก
 16. ใช้อํานาจหน้าที่ถือเอาทรัพย์ของส่วนรวมมาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?
  1. ลักลอบ
  2. ยักยอก/
  3. รับสินบน
  4. สับเปลี่ยน
 17. ข้อใดเป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่  ๒ ?
  1. อายุยืน
  2. ปราศจากโจรภัย/
  3. ปราศจากศัตรู
  4. คนยกย่อ
 18. ศีลข้อที่  ๓ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งหวังเรื่องใด ?
  1. เมตตาสงสาร
  2. การงานบริสุทธิ์/
  3. พูดความจริง
  4. ไม่ทิเงคู่ครอง
 19. หญิงต้องห้าม ได้แก่หญิงประเภทใด ?
  1. บิดารักษา
  2. มารดารักษา
  3. หญิงมีสามี
  4. ถูกทุกข้อ/
 20. มีศัตรูมากเป็นโทษของการผิดศีลข้อใด ?
  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓/
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 21. ศีลข้อที่ ๔ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งส่งเสริมเรื่องใด
  1. ขยัน
  2. ซื่อสัตย์/
  3. ประหยัด
  4. อดทน
 22. ไม่เห็นบอกว่าเห็น รู้บอกว่ารู้ ตรงกับมุสาวาทข้อใด ?
  1. ปด/
  2. ส่อเสียด
  3. หลอก
  4. สับปลับ
 23. เรื่องมากพูดให้น้อย เพื่อปิดบังความบกพร่อง ตรงกับข้อใด ?
  1. ปด
  2. อําความ/
  3. หลอก
  4. สับปลับ
 24. การโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง จัดเข้าในข้อใด ?
  1. ส่อเสียด
  2. ทําเลศ
  3. อําความ
  4. เสริมความ/
 25. อวดอ้างความศักดิ์สิทธ์ที่ไม่เป็นจริงจัดเข้าในข้อใด?
  1. ทนสาบาน
  2. ทําเล่ห์กระเท่ห์/
  3. ทําเลศ
  4. อําความ
 26. คําพูดที่ทําให้คนอื่นเกิดความเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ?
  1. เสียดแทง/
  2. สับปลับ
  3. กลับคํา
  4. ทนสาบาน
 27. ถ้อยคําใด ไม่จัดเป็นมุสาวาท ?
  1. โวหาร/
  2. คืนคํา
  3. กลับคํา
  4. ทนสาบาน
 28. มุสาวาท สําเร็จเพราะองค์ประกอบใด ?
  1. เรื่องไม่จริง
  2. จิตคิดจะพูด
  3. พยายามพูด
  4. ผู้ฟังเข้าใจตามนั้น/
 29. ศีลข้อที่ ๕ เป็นหลักประกันเรื่องใด ?
  1. สุขภาพ/
  2. คู่ครอง
  3. ทรัพย์สิน
  4. ความเชื่อถือ
 30. ข้อใด เป็นประโยชน์จากการรักษาศีลข้อที่  ๕ ?
  1. ลดอุบัติเหตุ
  2. ลดค่าใช้จ่าย
  3. ลดเหตุวิวาท
  4. ถูกทุกข้อ/
 31. การดื่มสุราเป็นเหตุก่อวิวาท ตรงกับตัวอย่างใด ?
  1. ยกพวกตีกัน/
  2. ความจํา เสื่อม
  3. เสียทรัพย์
  4. ขาดความละอาย
 32. งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕/
 33. ศีลข้อที่ ๑ ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. เมตตา/
 34. ความมีเมตตา ควรเริ่มต้นที่ใครก่อน ?
  1. ศัตรู
  2. ตนเอง/
  3. คนใกล้ชิด
  4. คนนับถือ
 35. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?
  1. หลับเป็นสุข
  2. ตื่นเป็นสุข
  3. ไม่ฝันร้าย
  4. ถูกทุกข้อ/
 36. ศีลข้อที่ ๒ ควรประพฤติคู่กับเบญจธรรมข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. สัมมาอาชีวะ/
  3. สัจจะ
  4. เมตตา
 37. ขายสินค้าเกินราคา ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ/
  4. ถูกทุกข้อ
 38. ไม่ทํางานตามหน้าที่ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ /
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 39. จ่ายค่าจ้างตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ
  2. บุคคล/
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 40. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนเบญจธรรมข้อใด ?
  1. เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ/
  3. สัจจะ
  4. สติสัมปชัญญะ
 41. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมสำหรับใคร
  1. สามี/
  2. ภรรยา
  3. เยาวชน
  4. นักเรียน
 42. การทำหน้าที่เป้นภรรยาที่ดี จัดเข้าในข้อใด
  1. ปติวัตร/
  2. สทารสันโดษ
  3. กิจวัตร
  4. จริยาวัตร
 43. คุณธรรมใด สนับสนุนการรักษาศีลข้อ ๓
  1. เมตตา
  2. กามสังวร
  3. สัจจะ
  4. สติสัมปชัญญะ
 44. ข้อใดไม่จัดเป็นเบญจธรรมข้อสัจจะ
  1. กตัญญู
  2. ซื่อตรง
  3. เที่ยงธรรม
  4. ไม่ประมาท/
 45. การทำหน้าที่โดยสุจริต จริงใจ ไม่หลอกลวงตรงกับข้อใด
  1. ซื่อตรง/
  2. เที่ยงธรรม
  3. สวามิภักดิ์
  4. กตัญญู
 46. บุตรธิดาตั้งใจปรนนิบัติบิดามารดา ชื่อว่าประพฤติคุณธรรมใด
  1. ซื่อตรง
  2. เที่ยงธรรม
  3. สวามิภักดิ์
  4. กตัญญู/
 47. บุคคลประพฤติเช่นไร ชื่อว่ามีความเที่ยงธรรม
  1. ไม่ประมาท
  2. ไม่มีอคติ/
  3. มีความซื่้อตรง
  4. มีความภักดี
 48. ความมีสติรอบคอบส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ?
   

  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓
  3.  ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕/
 49. ความมีสติรอบคอบ มีประโยชน์อย่างไร ?
  1. ทําไม่ผิดพลาด
  2. พูดไม่ผิดพลาด
  3. คิดไม่ผิดพลาด
  4.  ถูกทุกข้อ/
 50. เบญจศีลเบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ?
  1. ตนเอง
  2. ครอบครัว
  3. ประเทศชาติ
  4. ถูกทุกข้อ/

 

 

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ ชั้นตรี ปี 59 ::

 1. ในปัจจุบัน ประเทศใดจัดอยู่ในชมพูทวีป ?
  1. อิหร่าน
  2. อินเดีย
  3. เมียนมา
  4. ศรีลังกา
 2. ชาวนาและพ่อค้า จัดอยู่ในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3.  แพศย์
  4. ศูทร
 3. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. จัณฑาล
  4. ศูทร
 4.  สักกชนบท ตั้งอยู่ทิศใดของชมพูทวีป ?
  1.  เหนือ
  2.  ใต้
  3. ออก
  4. ตก
 5. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ?
  1. โกลิยะ
  2. มัลละ
  3. ลิจฉวี
  4. โกศล
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ใด ?
  1. ลุมพินีวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. สาลวัน
 7.  ใครเป็นผู้ทํานายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?
  1.  อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อสิตดาบส
  4. โกณฑัญญะ
 8. พระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงขนานพระนาม ?
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๙ วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ปฐมฌานครั้งแรกในพิธีใด ?
  1.  ขนานพระนาม
  2.  แรกนาขวัญ
  3. ทํานายลักษณะ
  4. อภิเษกสมรส
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นเทวทูต ๔ เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?
  1. ๙ ปี
  2. ๑๙ ปี
  3. ๒๙ ปี
  4.  ๓๙ ปี
 11. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. อธิษฐานเพศ
  3. ไตรสรณคมน์
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 13. หลังจากบรรพชาแล้ว ทรงเริ่มศึกษาในสํานักใครก่อน ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3.  อุทกดาบส
  4. วิศวามิตร
 14. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?
  1. นางสุชาดา
  2. นางวิสาขา
  3. พระนางปชาบดี
  4. พระนางอมิตา
 15. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ?
  1. ตปุสสะ
  2.  ภัลลิกะ
  3.  อุปกะ
  4. โสตถิยะ
 16. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันมาฆะ
  2. วันวิสาขะ
  3. วันอัฏฐมี
  4. วันอาสาฬหะ
 17. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ?
  1.  ตปุสสะ ภัลลิกะ
  2. โสตถิยะ
  3.  อนาถปิ ณฑิกะ
  4. บิดาพระยสะ
 18. พระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรม ทรงคิดถึงใครก่อน ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. อาฬารดาบส อุทกดาบส
  3.  กบิลดาบส
  4. อสิตดาบส
 19. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ที่เมืองใด ?
  ก. ราชคฤห์
  ข. กุสิน ารา
  ค. พาราณสี
  ง. สาวัตถี
  พระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี�วัน ?
  ก. ๗ วัน
  . ๑๕ วัน
  ค. ๒๕ วัน
  ง. ๓๕ วัน
  กษัตริย์พระองค์ใด นับถือพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก ?
  ก. พระเจ้าพิมพิสาร
  ข. พระเจ้าอโศก
  ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
  ง. พระเจ้าอุเทน
  พระพุทธเจ้าทรงแสดโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที�ใด ?
  ก. เชตะวัน
  ข. เวฬุวัน
  ค. อัมพวัน
  ง. ลัฏฐิวัน
  . ใครเป็นอุปัชฌาย์ของพระราธะ ?
  ก. พระอัสสชิ
  ข. พระอานนท์
  ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  ง. พระสารีบุตร
  ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สําเร็จ ?
  ก. กาฬุทายีอํามาตย์
  ข. ฉันนอํามาตย์
  ค. พระอานนท์
  ง. สันตติอํามาตย์
  . พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ในท่ามกลางพระประยูรญาติ ?
  ก. มหาชนกชาดก
  ข. เวสสันดรชาดก
  ค. สุวรรณสามชาดก
  ง. เตมิยชาดก
  . พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื�องอะไร โปรดพระนางพิมพา ?
  .กินนรีชาดก
  ข. ภูริทัตตชาดก
  ค. มโหสถชาดก
  ง. เตมิยชาดก
  . ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  ก. ศาสนปฏิบัติ
  ข. ศา สนพิธี
  ค. ศาสนธรรม
  ง. ศาสนศึกษา
  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นใด ?
  ก. กราบครบองค์ ๕
  ข. กราบ ๓ ครั�ง
  ค. กราบ ๕ ครั�ง
  ง. กราบครบองค์ ๘
  กิริยาเช่นไร เรียกว่าอภิวาท ?
  ก. การไหว้
  ข. การกราบ
  ค. การประนมมือ
  ง. การน้อมศีรษะ
  . มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  ก. ศีล ๕
  ข. ธรรม
  ค. พระปริตร
  ง. เทศน์
  วิปัตติปะฏิพาหายะ ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  ก. ศีล
  ข. ธรรม
  ค. พระปริตร
  ง. เทศน์

  ๔๖. อะไรควรประเคนในยามวิกาล ?
  ก. อาหาร
  ข. นํ

  าปานะ
  ค. ผลไม้
  ง. ขนม

  ๔๗. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  ก. วันมาฆบูชา
  ข. วันวิสาขบูชา
  ค. วันอัฏฐมีบูชา
  ง. วันอาสาฬหบูชา
  . องค์กรใดกําหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  ก. สหประชาชาติ
  ง. สหภาพยุโรป
  ค. พุทธสมาคม
  ง. สภากาชาด
  การกรวดนํ�ามุ่งประโยชน์อะไร ?
  ก. อุทิศส่วนบุญ
  ข. แสดงความเคารพ
  ค. ตั�งจิตอธิษฐาน
  ง. ให้เทวดารับรู้
  สิ�งใดเป็นเครื�องประกอบพิธีทําบุญวันเกิด ?
  ก. เครื�องทองน้อย
  ข. ขันนํามนต์
  ค. ผ้าภูษาโยง
  ง. ผ้าบังสุกุล

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 59 ::

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: วิชาธรรมชั้นตรี 59 ::

 1. บุคคลทําอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?
  1. หิริ -โอตตัปปะ
  2. สติปัฏฐาน
  3. สติ –สัมปชัญญ
  4. อริยสัจ
 2. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
  1. ทําให้ฉลาด
  2. ทําให้รอบคอบ
  3. ทําให้ขยัน
  4. ทําให้กตัญญ
 3. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทําผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?
  1. สติ
  2. สัมปชัญญะ
  3.  หิริ
  4.  โอตตัปปะ
 4. อดทนต่อความลําบากตรากตรํา ตรงกับคุณธรรมใด ?
  1. สติ
  2. หิริ
  3. ขันติ
  4. โสรัจจะ
 5. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ?
  1. มองโลกในแง่ดี
  2.  เข้มแข็งอดทน
  3.  มีจิตเมตตา
  4.  ถูกทุกข้อ
 6. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการีชน ?
  1. ทําอุปการะก่อน
  2. รู้อุปการคุณ
  3. ทดแทนคุณ
  4. สนองคุณ
 7. ชาวพุทธมีอะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระอิศวร
  3. พระพรหม
  4. พระพิฆเนศ
 8. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2.  พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ
 9. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
  1. ละชั่ว
  2. ทําดี
  3. ทําใจให้ผ่องใส
  4. ถูกทุกข้อ
 10. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติตามพุทธโอวาทคืออะไร ?
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. สวรรค์
  4. พระนิพพาน
 11. การฉ้อโกง รับสินบน จัดเป็นทุจริตประเภทใด ?
  1. กายทุจริต
  2. วจีทุจริต
  3. มโนทุจริต
  4. ถูกทุกข้อ
 12. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ?
  1. ไม่พูดเท็จ
  2. ไม่พูดคําหยาบ
  3. ไม่พูดส่อเสียด
  4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 13. ข้อใด เป็นลักษณะของคนประพฤติมโนสุจริต ?
  1. ไม่ ฆ่าสัตว์
  2. ไม่ลักขโมย
  3.  ไม่โกหก
  4. ไม่พยาบาทปองร้าย
 14. การทําร้ายคนอื่น เกิดจากอกุศลมูลใด ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ถูกทุกข้อ
 15. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?
  1. อยากทําบุญ
  2. อยากฟังธรรม
  3. อยากทุจริต
  4. อยากปรองดอง
 16. อกุศลมูลใด เป็นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4.  ถูกทุกข้อ
 17. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?
  1.  การบวงสรวง
  2. การทําบุญ
  3. การชําระบาป
  4. การบูชาไฟ
 18. สัตบุรุษ คือคนเช่นไร ?
  1. คนทําดี
  2. คนพูดดี
  3.  คนคิดดี
  4. ถูกทุกข้อ
 19. ตํารวจเห็นคนทําผิดไม่จับกุม เพราะกลัวอิทธิพล จัดว่ามีอคติใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4.  ภยาคติ
 20. พยายามรักษาความดีไม่ให้เสื่อมถอย ตรงกับข้อใด ?
  1. สังวรปธาน
  2. ปหานปธาน
  3. ภาวนาปธาน
  4. อนุรักขนาปธาน
 21. ใช้ปัญญารักษาสัจจะ เพิ่มพูนจาคะ ศึกษาสันติ ตรงกับธรรมหมวดใด ?
  1. ธิษฐานธรรม
  2. อิทธิบาท
  3. พรหมวิหาร
  4. ปธาน
 22. เพียรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบความสําเร็จ ตรงกับข้อใด ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 23. เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 24. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น จัดเป็นอริยสัจใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4.  มรรค
 25. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
  1. อกุศลกรรม
  2. อนันตริยกรรม
  3.  อาสันนกรรม
  4. อโหสิกรรม
 26.  ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อการดลบันดาล เป็นเวสารัชชกรณธรรมใด ?
  1. สัทธา
  2.  ศีล
  3. พาหุสัจจะ
  4. โอตตัปปะ
 27. ทําความเห็นให้ถูกต้อง เป็นอานิสงส์ของผู้ประพฤติอะไร ?
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. สมาธิ
  4. ฟังธรรม
 28. พลธรรมข้อใด ทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ?
  1. วิริยะ
  2. สติ
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 29. ในขันธ์ ๕ อะไรจัดเป็นรูปธรรม?
  1. รูป
  2. เวทนา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 30. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน ตรงกับข้อใด ?
  1. สัปปุริสธรรม
  2. พลธรรม
  3. สาราณิยธรรม
  4. คารวธรรม
 31. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิสามัญญตา ?
  1. เห็นตรงกัน
  2. มีศีลเสมอกัน
  3. คิดดีต่อกัน
  4. พูดดีต่อกัน
 32. รู้ว่าสิ่งใดควรทําก่อน สิ่งใดควรทําทีหลัง จัดเป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. มัตตัญญุตา
  4. กาลัญญุตา
 33. ไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ถือว่าขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา
  4. ปริสัญญุตา
 34. โลกธรรมใด จัดเป็นอิฏฐารมณ์ ?
  1. นินทา
  2. ทุกข์
  3. มีลาภ
  4. เสื่อมลาภ
 35.  เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นชอบ ?
  1. เห็นตามเพื่อน
  2. เห็นตามสังคม
  3. เห็นตามตํารา
  4. เห็นด้วยปัญญา
 36. การกระทําที่เป็นเหตุให้ผู้ทําเศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?
  1. กิเลสกาม
  2. กรรมกิเลส
  3. กรรมวัฏฏ์
  4. กรรมบถ
 37. ข้อใด ไม่นับเข้าในกรรมกิเลส ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 38. ผู้ต้องการงดเว้นจากปาณาติบาต ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 39. ผู้ต้องการงดเว้นจากอทินนาทาน ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1.  เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 40. ผู้ต้องการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 41. ผู้ต้องการงดเว้นจากมุสาวาท ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 42. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 43. การทําประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?
  1. ทาน
  2. ปิยวาจา
  3. อัตถจริยา
  4. สมานัตตตา
 44. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 45. ปากปราศรัย นํ้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 46. การค้าขายชนิดใด เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกา ?
  1. ขายเสื้อผ้า
  2. ขายน้ำเมา
  3. ขายอาหาร
  4. ขายเครื่องสําอาง
 47. ข้อใด เป็นสมบัติของอุบาสก ?
  1. ศรัทธา
  2. ทรัพย์
  3. ยศ
  4.  ตําแหน่ง
 48.  ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 49. แนะนําดี เป็นหน้าที่ของใคร ?
  1. มารดาบิดา
  2. ครูอาจารย์
  3. สมณพราหมณ์
  4. ถูกทุกข้อ
 50. จริงใจ ฝึกฝน อดทน ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3.  อธิษฐานธรรม
  4. พรหมวิหาร

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::