Daily Archives: 02/09/2017

:: กระทู้ธรรมชั้นตรี ปี 59 ::

tree

Advertisements

Leave a comment

02/09/2017 · 4:37 pm

:: วินัยชั้นตรี ปี 59 ::

 1. ข้อใด ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข ?
  1. ทาน
  2. ศีล 
  3. ภาวนา
  4. เมตตา
 2. ศีลที่แปลว่าปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?
  1. ศีล ๕
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 3. เจตนางดเว้นเมื่่อเผชิญกับเหตุที่จะทําให้ผิดศีล ตรงกับข้อใด ?
  1. สัมปัตตวิรัติ
  2. สมาทานวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ศีลข้อใด เป็นหลักประกันความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน ?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 5. การรักษาศีลมีประโยชน์แก่ใคร ?
  1. ตนเอง
  2. ครอบครัว
  3. สังคม
  4. ถูกทุกข้อ
 6. ผู้จะสมาทานศีล ๕ เบื้องต้นควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่สรณะ ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ
 7. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของการทําปาณาติบาต ?
  1. การฆ่า
  2. ทําร้ายร่างกาย
  3. ทรกรรม
  4. โจรกรรม
 8. คําว่า ทรกรรม ตามศีลข้อที่ ๑  หมายถึงทําแก่ใคร ?
  1. มนุษย์
  2. สัตว์
  3. นักโทษ
  4. โจร
 9. การทําสัตว์ให้ได้รับความลําบาก เรียกว่าอะไร ?
  1. ทรกรรม
  2. โจรกรรม
  3. พลีกรรม
  4. อโหสิกรรม
 10. ชนโค ชนไก่ กัดปลา จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
  1. กักขัง
  2. ผจญสัตว์
  3. เล่นสนุก
  4. ใช้การ
 11. ผู้ทําผิดศีลข้อที่ ๑ ย่อมได้รับวิบากกรรมเช่นไร ?
  1. อายุสั้น 
  2. ยากจน
  3. คนไม่นับถือ
  4. เสียสติ
 12. ศีลข้อที่ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?
  1. มีเมตตา
  2. มีสติ
  3. มีสัมมาชีพ
  4. มีสัจจะ
 13. การถือเอาสิ่งของในเวลาเจ้าของเผลอ ตรงกับข้อใด ?
  1. ลัก
  2. ฉก
  3. ตู่
  4. กรรโชก
 14. ตัวอย่างใด เรียกว่าสมโจร ?
  1. เล่นการพนัน
  2. หยิบฉวย
  3. เก็บส่วย
  4. รับซื้อของโจร
 15. นําของหนีภาษีเข้าประเทศ เรียกว่าอะไร ?
  1. หลอก
  2. ลวง
  3. ลักลอบ
  4. ยักยอก
 16. ใช้อํานาจหน้าที่ถือเอาทรัพย์ของส่วนรวมมาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?
  1. ลักลอบ
  2. ยักยอก
  3. รับสินบน
  4. สับเปลี่ยน
 17. ข้อใดเป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่  ๒ ?
  1. อายุยืน
  2. ปราศจากโจรภัย
  3. ปราศจากศัตรู
  4. คนยกย่อ
 18. ศีลข้อที่  ๓ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งหวังเรื่องใด ?
  1. เมตตาสงสาร
  2. การงานบริสุทธิ์
  3. พูดความจริง
  4. ไม่ทิเงคู่ครอง
 19. หญิงต้องห้าม ได้แก่หญิงประเภทใด ?
  1. บิดารักษา
  2. มารดารักษา
  3. หญิงมีสามี
  4. ถูกทุกข้อ
 20. มีศัตรูมากเป็นโทษของการผิดศีลข้อใด ?
  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓/
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 21. ศีลข้อที่ ๔ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งส่งเสริมเรื่องใด
  1. ขยัน
  2. ซื่อสัตย์
  3. ประหยัด
  4. อดทน
 22. ไม่เห็นบอกว่าเห็น รู้บอกว่ารู้ ตรงกับมุสาวาทข้อใด ?
  1. ปด
  2. ส่อเสียด
  3. หลอก
  4. สับปลับ
 23. เรื่องมากพูดให้น้อย เพื่อปิดบังความบกพร่อง ตรงกับข้อใด ?
  1. ปด
  2. อําความ
  3. หลอก
  4. สับปลับ
 24. การโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง จัดเข้าในข้อใด ?
  1. ส่อเสียด
  2. ทําเลศ
  3. อําความ
  4. เสริมความ/
 25. อวดอ้างความศักดิ์สิทธ์ที่ไม่เป็นจริงจัดเข้าในข้อใด?
  1. ทนสาบาน
  2. ทําเล่ห์กระเท่ห์
  3. ทําเลศ
  4. อําความ
 26. คําพูดที่ทําให้คนอื่นเกิดความเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ?
  1. เสียดแทง
  2. สับปลับ
  3. กลับคํา
  4. ทนสาบาน
 27. ถ้อยคําใด ไม่จัดเป็นมุสาวาท ?
  1. โวหาร
  2. คืนคํา
  3. กลับคํา
  4. ทนสาบาน
 28. มุสาวาท สําเร็จเพราะองค์ประกอบใด ?
  1. เรื่องไม่จริง
  2. จิตคิดจะพูด
  3. พยายามพูด
  4. ผู้ฟังเข้าใจตามนั้น
 29. ศีลข้อที่ ๕ เป็นหลักประกันเรื่องใด ?
  1. สุขภาพ
  2. คู่ครอง
  3. ทรัพย์สิน
  4. ความเชื่อถือ
 30. ข้อใด เป็นประโยชน์จากการรักษาศีลข้อที่  ๕ ?
  1. ลดอุบัติเหตุ
  2. ลดค่าใช้จ่าย
  3. ลดเหตุวิวาท
  4. ถูกทุกข้อ
 31. การดื่มสุราเป็นเหตุก่อวิวาท ตรงกับตัวอย่างใด ?
  1. ยกพวกตีกัน
  2. ความจํา เสื่อม
  3. เสียทรัพย์
  4. ขาดความละอาย
 32. งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 33. ศีลข้อที่ ๑ ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. เมตตา/
 34. ความมีเมตตา ควรเริ่มต้นที่ใครก่อน ?
  1. ศัตรู
  2. ตนเอง
  3. คนใกล้ชิด
  4. คนนับถือ
 35. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?
  1. หลับเป็นสุข
  2. ตื่นเป็นสุข
  3. ไม่ฝันร้าย
  4. ถูกทุกข้อ
 36. ศีลข้อที่ ๒ ควรประพฤติคู่กับเบญจธรรมข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. เมตตา
 37. ขายสินค้าเกินราคา ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 38. ไม่ทํางานตามหน้าที่ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ 
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 39. จ่ายค่าจ้างตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 40. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนเบญจธรรมข้อใด ?
  1. เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. สติสัมปชัญญะ
 41. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมสำหรับใคร
  1. สามี
  2. ภรรยา
  3. เยาวชน
  4. นักเรียน
 42. การทำหน้าที่เป้นภรรยาที่ดี จัดเข้าในข้อใด
  1. ปติวัตร
  2. สทารสันโดษ
  3. กิจวัตร
  4. จริยาวัตร
 43. คุณธรรมใด สนับสนุนการรักษาศีลข้อ ๓
  1. เมตตา
  2. กามสังวร
  3. สัจจะ
  4. สติสัมปชัญญะ
 44. ข้อใดไม่จัดเป็นเบญจธรรมข้อสัจจะ
  1. กตัญญู
  2. ซื่อตรง
  3. เที่ยงธรรม
  4. ไม่ประมาท
 45. การทำหน้าที่โดยสุจริต จริงใจ ไม่หลอกลวงตรงกับข้อใด
  1. ซื่อตรง
  2. เที่ยงธรรม
  3. สวามิภักดิ์
  4. กตัญญู
 46. บุตรธิดาตั้งใจปรนนิบัติบิดามารดา ชื่อว่าประพฤติคุณธรรมใด
  1. ซื่อตรง
  2. เที่ยงธรรม
  3. สวามิภักดิ์
  4. กตัญญู
 47. บุคคลประพฤติเช่นไร ชื่อว่ามีความเที่ยงธรรม
  1. ไม่ประมาท
  2. ไม่มีอคติ
  3. มีความซื่้อตรง
  4. มีความภักดี
 48. ความมีสติรอบคอบส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ?
  1. ข้อ ๒
  2. ข้อ ๓
  3.  ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 49. ความมีสติรอบคอบ มีประโยชน์อย่างไร ?
  1. ทําไม่ผิดพลาด
  2. พูดไม่ผิดพลาด
  3. คิดไม่ผิดพลาด
  4.  ถูกทุกข้อ
 50. เบญจศีลเบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ?
  1. ตนเอง
  2. ครอบครัว
  3. ประเทศชาติ
  4. ถูกทุกข้อ

 

 

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ ชั้นตรี ปี 59 ::

 1. ในปัจจุบัน ประเทศใดจัดอยู่ในชมพูทวีป ?
  1. อิหร่าน
  2. อินเดีย
  3. เมียนมา
  4. ศรีลังกา
 2. ชาวนาและพ่อค้า จัดอยู่ในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3.  แพศย์
  4. ศูทร
 3. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. จัณฑาล
  4. ศูทร
 4.  สักกชนบท ตั้งอยู่ทิศใดของชมพูทวีป ?
  1.  เหนือ
  2.  ใต้
  3. ออก
  4. ตก
 5. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ?
  1. โกลิยะ
  2. มัลละ
  3. ลิจฉวี
  4. โกศล
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ใด ?
  1. ลุมพินีวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. สาลวัน
 7.  ใครเป็นผู้ทํานายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?
  1.  อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อสิตดาบส
  4. โกณฑัญญะ
 8. พระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงขนานพระนาม ?
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๙ วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ปฐมฌานครั้งแรกในพิธีใด ?
  1.  ขนานพระนาม
  2.  แรกนาขวัญ
  3. ทํานายลักษณะ
  4. อภิเษกสมรส
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นเทวทูต ๔ เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?
  1. ๙ ปี
  2. ๑๙ ปี
  3. ๒๙ ปี
  4.  ๓๙ ปี
 11. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. อธิษฐานเพศ
  3. ไตรสรณคมน์
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 13. หลังจากบรรพชาแล้ว ทรงเริ่มศึกษาในสํานักใครก่อน ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3.  อุทกดาบส
  4. วิศวามิตร
 14. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?
  1. นางสุชาดา
  2. นางวิสาขา
  3. พระนางปชาบดี
  4. พระนางอมิตา
 15. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ?
  1. ตปุสสะ
  2.  ภัลลิกะ
  3.  อุปกะ
  4. โสตถิยะ
 16. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันมาฆะ
  2. วันวิสาขะ
  3. วันอัฏฐมี
  4. วันอาสาฬหะ
 17. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ?
  1.  ตปุสสะ ภัลลิกะ
  2. โสตถิยะ
  3.  อนาถปิณฑิกะ
  4. บิดาพระยสะ
 18. พระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรม ทรงคิดถึงใครก่อน ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. อาฬารดาบส อุทกดาบส
  3.  กบิลดาบส
  4. อสิตดาบส
 19. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ที่เมืองใด ?
  1. ราชคฤห์
  2. กุสินารา
  3. พาราณสี
  4. สาวัตถี
 20. ปฐมสาวกในพระพุทธศาสนา คือใคร
  1. พระมหานามะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระโกณฑัญญะ
  4. พระอัสสชิ
 21. พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกที่ใด
  1. เวฬุวัน
  2. เชตวัน
  3. อิสิปตนมฤคทายวัน
  4. อัมพวัน
 22. อุบาสถคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัยคือใคร
  1. ตปุสสะ
  2. ภัลลิกะ
  3. บิดาของพระยสะ
  4. อุปกาชีวก
 23. พระสาวกที่ออกไปประกาศพรระศาสนาครั้งแรกมีกี่องค์
  1. ๑๐
  2. ๖๐
  3. ๖๑
 24. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ฉัพพัคคีย์
  4. ชฏิลสามพี่น้อง
 25. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร
  1. วัดเวฬุวัน
  2. วันเชตวัน
  3. วัดบุพพาราม
  4. วัดอัมพวัน
 26. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคในเรื่องใด
  1. ความหิว
  2. ความร้อน
  3. ความเหนื่อย
  4. ความง่วง
 27. พระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
  1. ๗ วัน
  2. ๑๕ วัน
  3. ๒๕ วัน
  4. ๓๕ วัน
 28. กษัตริย์พระองค์ใด นับถือพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าอโศก
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าอุเทน
 29. พระพุทธเจ้าทรงแสดโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
  1. เชตะวัน
  2. เวฬุวัน
  3. อัมพวัน
  4. ลัฏฐิวัน
 30. ใครเป็นอุปัชฌาย์ของพระราธะ ?
  1. พระอัสสชิ
  2. พระอานนท์
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. พระสารีบุตร
 31. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สําเร็จ ?
  1. กาฬุทายีอํามาตย์
  2. ฉันนอํามาตย์
  3. พระอานนท์
  4. สันตติอํามาตย์
 32. พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ในท่ามกลางพระประยูรญาติ ?
  1.  มหาชนกชาดก
  2. เวสสันดรชาดก
  3. สุวรรณสามชาดก
  4. เตมิยชาดก
 33. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องอะไร โปรดพระนางพิมพา ?
  1. กินนรีชาดก
  2. ภูริทัตตชาดก
  3. มโหสถชาดก
  4. เตมิยชาดก
 34. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
  1. สังกิจจสามเณร
  2. บัณฑิตสามเณร
  3. สุขสามเณร
  4. ราหุลสามเณร
 35. แคว้นโกศลมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร
  1. พาราณสี
  2. สาวัตถี
  3. ราชคฤห์
  4. โกสัมพี
 36. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน
  1. ราชคฤห์
  2. สาวัตถี
  3. พาราณาสี
  4. โกสัมพี
 37. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใช้อะไรปูพื้นเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดเชตวัน
  1. ทองคำ
  2. เงิน
  3. เพชร
  4. กหาปณะ
 38. ปลงอายุสงขาร หมายถึงอะไร
  1. ออกบวช
  2. ปรินิพพาน
  3. อาพาธ
  4. กำหนดวันปรินิพพาน
 39. ใครเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตครั้งสุดท้าย
  1. นางสุชาดา
  2. นางวิสาขา
  3. อนาถบิณฑิกะ
  4. นายจุนทะ
 40. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระไตรปิฏก
  4. พระธรรมวินัย
 41. ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  1. ศาสนปฏิบัติ
  2. ศาสนพิธี
  3. ศาสนธรรม
  4. ศาสนศึกษา
 42. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นใด ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้ง
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. กราบครบองค์ ๘
 43. กิริยาเช่นไร เรียกว่าอภิวาท ?
  1. การไหว้
  2.  การกราบ
  3.  การประนมมือ
  4. การน้อมศีรษะ
 44. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  1. ศีล ๕
  2. ธรรม
  3. พระปริตร
  4. เทศน์
 45. วิปัตติปะฏิพาหายะ ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  1. ศีล
  2. ธรรม
  3. พระปริตร
  4.  เทศน์
 46.  อะไรควรประเคนในยามวิกาล ?

  1. อาหาร

  2. น้ำปานะ

  3. ผลไม้

  4.  ขนม

 47. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  1. วันมาฆบูชา 
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 48. องค์กรใดกําหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  1. สหประชาชาติ
  2. สหภาพยุโรป
  3. พุทธสมาคม
  4. สภากาชาด
 49. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ?
  1. อุทิศส่วนบุญ
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตัองจิตอธิษฐาน
  4. ให้เทวดารับรู้
 50. สิ่งใดเป็นเครื่องประกอบพิธีทําบุญวันเกิด ?
  1. เครื่องทองน้อย
  2.  ขันนํ้ำมนต์
  3. ผ้าภูษาโยง
  4. ผ้าบังสุกุล

 

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 59 ::

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: วิชาธรรมชั้นตรี 59 ::

 1. บุคคลทําอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?
  1. หิริ -โอตตัปปะ
  2. สติปัฏฐาน
  3. สติ –สัมปชัญญ
  4. อริยสัจ
 2. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
  1. ทําให้ฉลาด
  2. ทําให้รอบคอบ
  3. ทําให้ขยัน
  4. ทําให้กตัญญ
 3. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทําผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?
  1. สติ
  2. สัมปชัญญะ
  3.  หิริ
  4.  โอตตัปปะ
 4. อดทนต่อความลําบากตรากตรํา ตรงกับคุณธรรมใด ?
  1. สติ
  2. หิริ
  3. ขันติ
  4. โสรัจจะ
 5. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ?
  1. มองโลกในแง่ดี
  2.  เข้มแข็งอดทน
  3.  มีจิตเมตตา
  4.  ถูกทุกข้อ
 6. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการีชน ?
  1. ทําอุปการะก่อน
  2. รู้อุปการคุณ
  3. ทดแทนคุณ
  4. สนองคุณ
 7. ชาวพุทธมีอะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระอิศวร
  3. พระพรหม
  4. พระพิฆเนศ
 8. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2.  พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ
 9. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
  1. ละชั่ว
  2. ทําดี
  3. ทําใจให้ผ่องใส
  4. ถูกทุกข้อ
 10. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติตามพุทธโอวาทคืออะไร ?
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. สวรรค์
  4. พระนิพพาน
 11. การฉ้อโกง รับสินบน จัดเป็นทุจริตประเภทใด ?
  1. กายทุจริต
  2. วจีทุจริต
  3. มโนทุจริต
  4. ถูกทุกข้อ
 12. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ?
  1. ไม่พูดเท็จ
  2. ไม่พูดคําหยาบ
  3. ไม่พูดส่อเสียด
  4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 13. ข้อใด เป็นลักษณะของคนประพฤติมโนสุจริต ?
  1. ไม่ ฆ่าสัตว์
  2. ไม่ลักขโมย
  3.  ไม่โกหก
  4. ไม่พยาบาทปองร้าย
 14. การทําร้ายคนอื่น เกิดจากอกุศลมูลใด ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ถูกทุกข้อ
 15. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?
  1. อยากทําบุญ
  2. อยากฟังธรรม
  3. อยากทุจริต
  4. อยากปรองดอง
 16. อกุศลมูลใด เป็นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4.  ถูกทุกข้อ
 17. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?
  1.  การบวงสรวง
  2. การทําบุญ
  3. การชําระบาป
  4. การบูชาไฟ
 18. สัตบุรุษ คือคนเช่นไร ?
  1. คนทําดี
  2. คนพูดดี
  3.  คนคิดดี
  4. ถูกทุกข้อ
 19. ตํารวจเห็นคนทําผิดไม่จับกุม เพราะกลัวอิทธิพล จัดว่ามีอคติใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4.  ภยาคติ
 20. พยายามรักษาความดีไม่ให้เสื่อมถอย ตรงกับข้อใด ?
  1. สังวรปธาน
  2. ปหานปธาน
  3. ภาวนาปธาน
  4. อนุรักขนาปธาน
 21. ใช้ปัญญารักษาสัจจะ เพิ่มพูนจาคะ ศึกษาสันติ ตรงกับธรรมหมวดใด ?
  1. ธิษฐานธรรม
  2. อิทธิบาท
  3. พรหมวิหาร
  4. ปธาน
 22. เพียรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบความสําเร็จ ตรงกับข้อใด ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 23. เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 24. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น จัดเป็นอริยสัจใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4.  มรรค
 25. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
  1. อกุศลกรรม
  2. อนันตริยกรรม
  3.  อาสันนกรรม
  4. อโหสิกรรม
 26.  ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อการดลบันดาล เป็นเวสารัชชกรณธรรมใด ?
  1. สัทธา
  2.  ศีล
  3. พาหุสัจจะ
  4. โอตตัปปะ
 27. ทําความเห็นให้ถูกต้อง เป็นอานิสงส์ของผู้ประพฤติอะไร ?
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. สมาธิ
  4. ฟังธรรม
 28. พลธรรมข้อใด ทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ?
  1. วิริยะ
  2. สติ
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 29. ในขันธ์ ๕ อะไรจัดเป็นรูปธรรม?
  1. รูป
  2. เวทนา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 30. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน ตรงกับข้อใด ?
  1. สัปปุริสธรรม
  2. พลธรรม
  3. สาราณิยธรรม
  4. คารวธรรม
 31. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิสามัญญตา ?
  1. เห็นตรงกัน
  2. มีศีลเสมอกัน
  3. คิดดีต่อกัน
  4. พูดดีต่อกัน
 32. รู้ว่าสิ่งใดควรทําก่อน สิ่งใดควรทําทีหลัง จัดเป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. มัตตัญญุตา
  4. กาลัญญุตา
 33. ไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ถือว่าขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา
  4. ปริสัญญุตา
 34. โลกธรรมใด จัดเป็นอิฏฐารมณ์ ?
  1. นินทา
  2. ทุกข์
  3. มีลาภ
  4. เสื่อมลาภ
 35.  เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นชอบ ?
  1. เห็นตามเพื่อน
  2. เห็นตามสังคม
  3. เห็นตามตํารา
  4. เห็นด้วยปัญญา
 36. การกระทําที่เป็นเหตุให้ผู้ทําเศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?
  1. กิเลสกาม
  2. กรรมกิเลส
  3. กรรมวัฏฏ์
  4. กรรมบถ
 37. ข้อใด ไม่นับเข้าในกรรมกิเลส ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 38. ผู้ต้องการงดเว้นจากปาณาติบาต ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 39. ผู้ต้องการงดเว้นจากอทินนาทาน ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1.  เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 40. ผู้ต้องการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 41. ผู้ต้องการงดเว้นจากมุสาวาท ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. กามสังวร
  4. สัจจะ
 42. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 43. การทําประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?
  1. ทาน
  2. ปิยวาจา
  3. อัตถจริยา
  4. สมานัตตตา
 44. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 45. ปากปราศรัย นํ้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 46. การค้าขายชนิดใด เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกา ?
  1. ขายเสื้อผ้า
  2. ขายน้ำเมา
  3. ขายอาหาร
  4. ขายเครื่องสําอาง
 47. ข้อใด เป็นสมบัติของอุบาสก ?
  1. ศรัทธา
  2. ทรัพย์
  3. ยศ
  4.  ตําแหน่ง
 48.  ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 49. แนะนําดี เป็นหน้าที่ของใคร ?
  1. มารดาบิดา
  2. ครูอาจารย์
  3. สมณพราหมณ์
  4. ถูกทุกข้อ
 50. จริงใจ ฝึกฝน อดทน ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?
  1. สังคหวัตถุ
  2. ฆราวาสธรรม
  3.  อธิษฐานธรรม
  4. พรหมวิหาร

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::