:: อนุพุทธประวัติ ::

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระอุรุเวลากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ
 5. พระมหากัสสปะ
 6. พระมหากัจจายนะ
 7. พระโมฆราช
 8. พระราธะ
 9. พระปุณณมันตานีบุตร
 10. พระกาฬุทายี
 11. พระนันทเถระ
 12. พระราหุล
 13. พระอุบาลี
 14. พระภัททิยะเถระ
 15. พระอนุรุทธะ
 16. พระอานนทเถระ
 17. พระโสณโกฬิวิสะ
 18. พระรัฐบาล
 19. พระปิณโฑลภารทวาช
 20. พระมหาปันถก
 21. พระจูฬปันถก
 22. พระโสณกุฎิกัณณ
 23. พระลกุณฎกภัททิยะ
 24. พระสุภูติ
 25. พระกังขาเรวตะ
 26. พระโกณฑธานเถระ
 27. พระวังคีสะ
 28. พระปิลินทวัจฉเถระ
 29. พระกุมารกัสสปะเถระ
 30. พระมหาโกฏฐิตเถระ
 31. พระโสภิตเถระ
 32. พระนันทกเถระ
 33. พระมหากัปปินเถระ
 34. พระสาคตเถระ
 35. พระอุปเสนเถระ
 36. พระขทิรวนิยเรวตเถระ
 37. พระสีวลีเถระ
 38. พระวักกลิเถระ
 39. พระพาหิยทารุจีริยเถระ
 40. พระพากุลเถระ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s