:: พุทธประวัติชั้นตรี ปี 44 ::

 1.  ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป?
  1. อินเดีย
  2. ปากีสถาน
  3. ไทย    
  4. เนปาล
 2. พวกพลเรือนที่มีอาชีพทำนาค้าขายจัดอยู่ในวรรณะใด?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์ 
  4. ศูทร   
 3. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด?
  1. ศาสนาพุทธ
  2. ศาสนาพราหมณ์
  3. ศาสนาเชน
  4. ศาสนาซิกซ์
 4. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2.  พระเจ้าอโศกมหาราช
  3. พระเจ้าชัยเสนะ
  4. พระเจ้าสีหหนุ
 5. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระอัยกา(ปู่) ของพระพุทธเจ้า?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าอัญชนะ
  3. พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าชัยเสนะ
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติณ ที่ไหน ?
  1. สวนเวฬุวัน
  2. สวนลุมพินีวัน
  3. สวนอัมพวัน
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 7. ลักษณะของพระมหาบุรุษใครเป็นผู้ทำนายคนแรก?
  1. อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. โกณฑัญญพราหมณ์
  4. อสิตดาบส
 8. พระนางสิริมหามายาทิวงคตเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน?
  1. ๓วัน
  2. ๕วัน
  3. ๗ วัน 
  4. ๑๕วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน?
  1. ใต้ต้นโพธิพฤกษ์   ใ
  2. ใต้ต้นไทร
  3. ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
  4. ใต้ต้นจิก
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาณ สถานที่ใด ?
  1. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา     
  2. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
  3. ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา
  4. ริมฝั่งแม่น้ำสินธู
 11. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชาใครนำบาตรและจีวรมาถวาย?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. ท้าวสักกเทวราช
  3. ท้าวจาตุมหาราช
  4. ฆฏิการพรหม
 12. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ใจยังยินดีอยู่ในกามเปรียบได้กับอะไร?
  1. ไม้สดแช่อยู่ในน้ำ
  2. ไม้สดที่อยู่บนบก
  3. ไม้แห้งที่อยู่บนบก
  4. ถูกทุกข้อ
 13. พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อพระชนมายุเท่าไร?
  1. ๒๙พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๓๖พรรษา
  4. ๔๕พรรษา
 14. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามารณ สถานที่ใด ?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนจงกรมเจดีย์
  3. ต้นอชปาลนิโครธ       
  4. ต้นราชายตนะ
 15. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร?
  1. ตปุสสะและภัลลิกะ     
  2. โสตถิยพราหมณ์
  3.  อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. บิดาของยสกุลบุตร
 16. ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร?
  1. พกาพรหม
  2. ฆฏิการพรหม
  3.  มหาพรหม
  4. สหัมบดีพรหม
 17. “ที่สุด ๒อย่างและทางสายกลาง”  อยู่ในพระสูตรไหน?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 18. พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเมื่อไร?
  1. วันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๓
  2. วันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน๖
  3. วันขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๘
  4.  วันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน๙
 19. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. ปุพพาราม
  4. เวฬุวัน
 20. “ใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใคร” ใครกล่าว ?
  1. อุปติสสปริพาชก        
  2. โกลิตปริพาชก
  3. ปิปผลิมาณพ
  4. ทีฆนขปริพาชก
 21. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร?
  1. ทีฆนขปริพาชก          
  2. สุภัททปริพาชก
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหาโมคคัลลานะ
 22. พระมหาโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน?
  1. ถ้ำสุกรขาตา
  2. ถ้ำสัตตบรรณคูหา
  3. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
  4. บ้านนาลันทา
 23. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. อชิตมาณพ
  4.  ปิปผลิมาณพ
 24. ผู้ทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วคนแรกคือใคร ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. นางวิสาขามหาอุบาสิกา
 25. ไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล”  หมายความว่าอย่างไร?
  1. ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล
  2. ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล
  3. ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล
  4. ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูล
 26. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เองคือวิธีใด ?  
  1. ติสรณคมนูปสัมปทา
  2. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  3. ญัตติจตุตถกรรม
  4. ถูกทุกข้อ
 27.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ณ สถานที่ใด ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. เวฬุวัน
  4. อัมพวัน
 28. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ?
  1. กาฬุทายีอำมาตย์      
  2. ฉันนอำมาตย์
  3. สันตติอำมาตย์
  4. พระอานนท์
 29. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้ายณ สถานที่ใด ?
  1. นาลันทา
  2. เวฬุวคาม
  3. เวฬุวัน
  4. กุสินารา
 30. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารณ สถานที่ใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. อนิมมิสเจดีย์
  3. รัตนฆรเจดีย์
  4. ปาวาลเจดีย์
 31. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. นายจุนทะ
  3. นางวิสาขา
  4. นางสุชาดา
 32. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
  4. สุภัททปริพาชก
 33. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองกุสินารา 
  4. เมืองสาวัตถี
 34. สถานที่ใดไม่ใช่สังเวชนียสถาน๔ ตำบล ?
  1. ที่ประสูติ
  2. ที่ตรัสรู้

  3. ที่ปรินิพพาน

  4. ทึ่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

 35. สถานที่ใดเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ?

  1. มกุฏพันธนเจดีย์         

  2. ปาสาณเจดีย์
  3. อนิมมิสเจดีย์
  4. รัตนฆรเจดีย์
 36. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ?
  1. มัลลกษัตริย์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. โทณพราหมณ์           
  4. พระอานนท์
 37. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี
  4. พระธรรมวินัย
 38. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้ายว่าด้วยเรื่องอะไร?
  1. ความสันโดษ
  2. ความไม่ประมาท
  3. ความกตัญญู
  4.  ถูกทุกข้อ
 39.   พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. ธรรมเจดีย์
  3. บริโภคเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 40. อะไรคือมูลเหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ?
  1. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา
  2. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
  3. ผู้ละเมิดพระธรรมวินัย

  4. ถูกทุกข้อ

 41. คำว่า” อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ?

  1. การจำศีล       

  2. การรักษาศีล

  3. การถือศีล       

  4. การเข้าจำ
 42. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน ?
  1. ๓วัน
  2. ๔ วัน
  3. ๕วัน
  4.    วัน
 43. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด?
  1. กุศลพิธี          
  2. ทานพิธี
  3. บุญพิธี
  4.  ปกิณกพิธี
 44. วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันอะไร?
  1. วันแสดงปฐมเทศนา
  2. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  3. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ   
  4. ปรินิพพาน
 45. การถวายทานในข้อใดจัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน?
  1. สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด
  2. หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า
  3. มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ        
  4. ตะวันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้าน
 46. วันเทโวโรหณะคือวันอะไร ?
  1. วันพระเจ้าเปิดโลก     
  2. วันแสดงปฐมเทศนา
  3. วันประสูติ
  4. วันปรินิพพาน
 47. ข้อใดไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล?
  1. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  2.  งานบวช
  3. งานทำบุญอายุ
  4. งานทำบุญอัฐิ
 48. “สวดพระพุทธมนต์” ใช้สำหรับงานประเภทใด?
  1. งานมงคล
  2. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. งานอวมงคล   
  4. งานทำบุญอายุ
 49. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์หมายถึงการกราบเช่นไร?
  1. กราบครบองค์                                           
  2. กราบ๓ ครั้ง
  3. กราบ๕ ครั้ง
  4. ก และ ข ถูก
 50. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร?
  1. อุทิศส่วนบุญ  
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตั้งจิตอธิษฐาน
  4.  เพื่อให้เทวดารับรู้
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s