:: วิชาธรรม ชั้นตรี ปี 44 ::

 1. คนที่ทำ พูด ผิดพลาดอยู่เสมอ เพราะขาดธรรมอะไร ?
  1.  ธรรมที่เป็นโลกบาล
  2. ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล
  3. ธรรมที่มีอุปการะมาก
  4. ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิด
 2. สติควรใช้เวลาไหน ?
  1. ขณะทำ ก่อนพูด ก่อนคิด
  2. ก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด
  3. ก่อนทำ ก่อนพูด ขณะคิด
  4. ก่อนทำ ก่อนพูด หลังจากคิดแล้ว
 3. จะใช้ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย ?
  1. สติ สัมปชัญญะ
  2. ขันติ โสรัจจะ
  3. บุพพการี กตัญญูกตเวที
  4. หิริ โอตตัปปะ
 4. ธรรมในข้อใด เรียกว่า เทวธรรม ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. บุพพการี กตัญญูกตเวที
  4. ขันติ โสรัจจะ
 5.  ข้อใด เป็นคุณธรรมทำให้งาม ?
  1. ขันติ โสรัจจะ
  2. หิริ โอตตัปปะ
  3. สติ สัมปชัญญะ
  4. ถูกทุกข้อ
 6. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?
  1. กตัญญู
  2. กตเวที
  3. กตัญญูกตเวที
  4. บุพพการี
 7. ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระไตรปิฎก
  3. โอวาทปาฏิโมกข์
  4. ไตรสิกขา
 8.  โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ?
  1. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำใจให้ผ่องใส
  2. ถือศีล ทานมังสวิรัติ ไม่ทำชั่ว
  3. ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส
  4. ไม่คบคนพาล คบแต่บัณฑิต
 9. ความสำรวมอินทรีย์ หมายถึงอะไร ?
  1. สำรวมกาย วาจา ใจ
  2. สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
  3. สำรวมในศีล
  4. สำรวมในพระปาฏิโมกข์
 10. สุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?
  1. ธรรมที่ควรประพฤติ
  2. ธรรมที่ควรละ
  3. ธรรมที่ควรกำหนดรู้
  4. ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง
 11. การว่าร้าย จองเวร การฆ่า เกิดจากอกุศลมูลข้อใด ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. ราคะ
  4. โมหะ
 12.  ผู้ค้ายาเสพย์ติด มีจิตประกอบด้วยอกุศลมูลข้อใด ?
  1. โลภะ โทสะ
  2. โลภะ โมหะ
  3. โทสะ โมหะ
  4. โลภะ โทสะ โมหะ
 13. เหตุใดถูกเพื่อนชวนให้เสพยาบ้า จึงเสพตามเขา ?
  1. อยากเสพ
  2. กลัวเพื่อนโกรธ
  3. หลงผิด
  4. รักษาน้ำใจ
 14. อะไรเป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี ?
  1. โลภะ โทสะ โมหะ
  2. ราคะ โทสะ โมหะ
  3. อโลภะ อโทสะ อโมหะ
  4. ศีล สมาธิ ปัญญา คำตอบ
 15.  เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ จัดเป็นการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
 16. ทาน ศีล ภาวนา ท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรเป็นตัวบุญ ?
  1. ความร่ำรวย
  2. ความสุขกาย สุขใจ
  3. ความมีเกียรติ
  4. การได้ไปสวรรค์
 17. เมื่อความโกรธเกิดขึ้น ควรทำอย่างไร ?
  1. ปลงอนิจจัง
  2. ออกกำลังกาย
  3. แผ่เมตตา
  4. ด่าระบายอารมณ์
 18. สังฆทาน ควรตั้งใจถวายอย่างไร ?
  1. ถวายเจาะจง
  2. ถวายไม่เจาะจง
  3. ถวายพระรัตนตรัย
  4. ถวายวัดที่ศรัทธา
 19. สามัญญลักษณะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  1. ไตรสิกขา
  2. ไตรสรณคมน์
  3. ไตรเพท
  4. ไตรลักษณ์
 20. โครงการจัดระเบียบสังคม ทำเพื่อประโยชน์ใด ?
  1. ให้คนมีศีลธรร
  2. ไม่ให้เที่ยวกลางคืน
  3. แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
  4. ป้องกันอาชญากรรม
 21. ประพฤติอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?
  1. อยู่ในถิ่นเหมาะสม
  2. คบคนดี
  3. เคยทำบุญไว้มาก
  4. ละชั่ว ประพฤติดี
 22. อยากเป็นคนเที่ยงธรรม ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
  1. มีพรหมวิหาร ๔
  2. ไม่มีอคติ ๔  
  3. มีจักร ๔
  4. ถูกทุกข้อ
 23. ” ค่าของคน อยู่ที่คนของใคร ”  เป็นลักษณะของข้อใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 24. ชีวิตก้าวหน้า เพราะรักษาตัวอย่างไร ?
  1.  คบสัตบุรุษ
  2. หยุดทำชั่ว
  3. วางตัวตามคำสอน
  4. ถูกทุกข้อ
 25. ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้ เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทำชื่อว่าขาดอิทธิบาทข้อใด ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 26. การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกับข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 27. เมื่อจิตเกิดกำหนัดยินดี ควรพิจารณาอย่างไร ?
  1. ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
  2. กรรมเก่าตามให้ผล
  3. เป็นเรื่องธรรมชาติ
  4. แท้จริงไม่งาม น่าเกลียด
 28. โครงการ ๓๐ บาท รักษาได้ทุกโรค ตรงกับธรรมข้อใด ?
  1. ทาน
  2. จาคะ
  3. เมตตา
  4. กรุณา
 29. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุ ?
  1. ความโกรธ
  2. ตัณหา
  3. พยาบาท
  4. ความรัก
 30. ข้อใด เป็นอาการของคนถูกถีนมิทธนิวรณ์ครอบงำ ?
  1. ฟุ้งซ่าน
  2. ฉุนเฉียว
  3. ง่วงนอน
  4. ลังเลใจ
 31. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?
  1. อยากข้าว อยากน้ำ
  2. อยากมีคู่ครองใหม่
  3. อยากตาย
  4. ไม่อยากเป็นอะไรเลย
 32. ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง จัดเป็นทุกข์หรือสมุทัย ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. เป็นทั้ง ๒ อย่าง
  4. ไม่เป็นทั้ง ๒ อย่าง
 33. ข้อใด คนทำแล้วเป็นบาปหนักที่สุด ?
  1. ฆ่าพ่อ
  2. ฆ่าแม่
  3. ฆ่าพระอรหันต์
  4. ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน
 34. อโทสะ ตรงกับข้อใด ?
  1. รู้เขา รู้เรา รบชนะ
  2. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย      
  3. ปัญญาประดุจดังอาวุธ
  4. ช้าเสียกาล นานเสียกิจ
 35. มรรคมีองค์ ๘ ย่อลงให้เหลือ ๓ ข้อใดถูกต้อง ?
  1. ศีล สมาธิ ปัญญา
  2. กุศล อกุศล อัพยากฤต
  3. สุข ทุกข์ อุเบกขา
  4. กาย วาจา ใจ
 36. ” ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ”  ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. รู้จักตน
  2. รู้จักคน
  3. รู้จักประมาณ
  4. รู้จักกาล
 37. ” เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ”  ตรงกับข้อใด ?
  1. รู้จักตน
  2. รู้จักเลือกคน
  3.  รู้จักประมาณ
  4. รู้จักชุมชน
 38. การทุจริตไม่ดีอย่างไร จึงต้องป้องกันและปราบปราม ?
  1. ทำให้ตนเองเดือดร้อน
  2. ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
  3. มีผลเป็นความทุกข์
  4. ถูกทุกข้อ
 39. เมื่อถูกคนอื่นนินทา ควรปฏิบัติอย่างไร ?
  1. ควรโต้ตอบ
  2. ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
  3. หนีไปที่อื่นเสีย
  4. อย่ายินดียินร้าย 
 40. คนดีมีความรู้ ภายหลังตกอับกลับเป็นคนเลว เพราะเหตุใด ?
  1. ไร้ทรัพย์
  2. อับปัญญา
  3. ไม่รู้ค่าเวลา
  4. แสวงหาทางเสื่อม
 41. เศรษฐกิจพอเพียง ควรใช้นาถกรณธรรมข้อใดเป็นเครื่องนำ ?
  1. มีความรู้มาก
  2. ขยันทำงาน
  3. ยินดีตามมีตามได้
  4. รู้ทันเหตุการณ์
 42. ผู้หมกมุ่นอยู่ในอบายมุข ย่อมเสียหายอย่างไร ?
  1. การงานย่อหย่อน
  2. รายได้ลดน้อยถอยลง
  3. ไม่นานต้องล่มจม
  4. ถูกทุกข้อ
 43. หัวใจเศรษฐี ในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือข้อใด ?
  1. อุ อา กะ สะ
  2.  จิ เจ รุ นิ
  3. ทุ สะ นะ โส
  4. สุ จิ ปุ ลิ
 44. ” ขุนพลพลอยพยัก ”  เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรปอกลอก
  2. มิตรดีแต่พูด
  3. มิตรหัวประจบ
  4. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
 45. เพื่อนรักชวนกันไปเที่ยวแหล่งมั่วสุม จัดเป็นมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  2. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
  3. มิตรชักชวนกันมั่วสุม
  4. มิตรรักใคร่
 46. บ้านเมืองไม่สะอาด ขาดระเบียบ ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญ ?
  1. ไม่รู้กฎหมาย
  2. ไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร
  3. ไม่บำเพ็ญประโยชน์
  4. ประชาชนด้อยโอกาส
 47. จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน  ตรงกับธรรมหมวดใด ?
  1. ฆราวาสธรรม ๔
  2. อธิษฐานธรรม ๔
  3. จักร ๔
  4. สังคหวัตถุ ๔
 48. ราชพลี ประชาชนทุกคนต้องทำ ไม่ควรหลบเลี่ยง ตรงกับข้อใด ?
  1. พลีชีพเพื่อพระราชา
  2. เกณฑ์ทหาร
  3. ทำบัตรประชาชน
  4. เสียภาษีอากร
 49. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ   คือหน้าที่ของใคร ?
  1. สามี
  2. ภรรยา
  3. บ่าว
  4. มิตร
 50. ศรัทธา ความเชื่อที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร ?
  1. ศรัทธานำหน้า ปัญญาตามหลัง
  2. ปัญญานำหน้า ศรัทธาตามหลัง
  3. ศรัทธาปัญญาของพระสาวก
  4. ศรัทธาความดีของพระอริยสงฆ์
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s