:: พุทธานุพุทธประวัติ ปี 43 ::

 1. ประเทศอินเดีย อยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ?
  1. ทิศปัจฉิม
  2. ทิศพายัพ
  3. ทิศบูรพา
  4. ทิศทักษิณ
 2. ข้อใด กล่าวผิดเกี่ยวกับราชวงศ์ศากยะ ?
  1. วงศ์ศากยะ ปกครองสักกชนบท
  2. พระเจ้าชัยเสนะ เคยเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์นี้
  3. พระเจ้าสีหหนุ ไม่ได้อยู่ในราชวงศ์นี้
  4. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในราชวงศ์นี้
 3. ชนชาวชมพูทวีป นับถือศาสนาอะไรเป็นพื้น ?
  1. ศาสนาฮินดู
  2. ศาสนาเชน
  3. ศาสนาพุทธ
  4. ศาสนาพราหมณ์
 4. . บุคคลในข้อใด ที่ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ เป็นคนแรก ?
  1. อสิตดาบส
  2. อุทกดาบส
  3. กบิลดาบส
  4. อาฬารดาบส
 5. เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ?
  1. นันทกุมาร – ยโสธรากุมารี
  2.  นันทกุมาร – โรหิณีกุมารี
  3. นันทกุมาร – กัญจนากุมารี
  4. นันทกุมาร – รูปนันทากุมารี
 6. ทุกรกิริยาที่พระมหาโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญวาระที่ ๒ คืออะไร ?
  1. กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
  2. อดพระกระยาหาร
  3. กลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะ
  4. ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลม
 7. พวกพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ หนีพระมหาโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ไหน ?
  1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองราชคฤห์
  2. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองพาราณสี
  3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองไพสาลี
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองสาวัตถี
 8. วิชชา ๓ ที่พระมหาโพธิสัตว์บรรลุนั้น ข้อที่ ๓ คืออะไร ?
  1. ระลึกชาติของตนเองได้
  2. ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
  3. ระลึกชาติของสรรพสัตว์
  4. ได้ทิพยจักษุ
 9. บทพระพุทธคุณที่ว่า  “ อะระหัง ”  เป็นผู้ไกลนั้น หมายถึงอะไร ?
  1. ไกลจากทุกข์
  2. ไกลจากภพชาติ
  3. ไกลจากอาสวะกิเลส
  4. ไกลจากอุปาทาน
 10. อุทานว่า  “ ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ ”  ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. โพชฌงค์ ๗
  3. มรรคมีองค์ ๘
  4. อนุปุพพวิหารธรรม ๙
 11. อุบาสกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน ?
  1. ต้นอชปาลนิโครธ
  2. ต้นมุจลินท์
  3. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  4. ต้นราชายตนะ
 12. ข้อปฏิบัติทางกลางนั้น หมายถึงอะไร ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. โพชฌงค์ ๗
  3. มรรคมีองค์ ๘
  4. อนุปุพพวิหารธรรม ๙
 13. พระดำรัสที่ว่า  “ เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรม ”  ตรัสแก่ใคร ?
  1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  2. ยสกุลบุตร กับสหาย
  3. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
  4. พระราชาพิมพิสาร พร้อมทั้งบริวาร
 14. คำว่า  “ ผู้ได้ธรรมจักษุ ”  หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 15. ในอนัตตลักขณสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า  “ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา” ?
  1. ไตรลักษณ์
  2. ขันธ์ ๕
  3. สามัญญลักษณ์
  4. นิวรณ์ ๕
 16. พระพุทธเจ้าให้การอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระวาจาว่าอย่างไร ?
  1. เธอจงถึงไตรสรณคมน์
  2. พระวาจาที่ตั้งญัตติครบที่ ๔
  3. เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด
  4. ถูกทุกข้อ
 17. อนุปุพพีกถา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก ?
  1. การรักษาศีล
  2. การออกบวช
  3. การให้
  4. การเจริญภาวนา
 18. คำว่า  “ เตวาจิกอุปาสก ”  หมายถึงใคร ?
  1. บิดาของพระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. บิดาของพระสารีบุตร
  3. บิดาของพระยสะ
  4. บิดาของพระโมคคัลลาน
 19. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ในคราวแรกกี่องค์ ?
  1. ๕๐ องค์
  2. ๕๕ องค์
  3. ๖๐ องค์
  4. ๗๐ องค์
 20. พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นมคธ ทรงพระนามว่าอย่างไร ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าอัญชนะ
 21. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ?
  1. ป่าไผ่
  2. ไร่ฝ้าย
  3. สวนตาลหนุ่ม
  4. ไม่มีข้อถูก
 22. . วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีชื่อว่าอะไร ?
  1. วัดเชตวัน
  2. วัดเวฬุวัน
  3. วัดชีวกัมพวัน
  4. วัดบุพพาราม
 23. ใครนัดหมายกันไว้ว่า  “ ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ” ?
  1. ยสกุลบุตร กับสหาย
  2. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  4. อุปติสสะ กับโกลิตะ
 24. อุปติสสปริพาชกได้ฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. โกลิตะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 25. คำว่า  “ เราจักไม่ชูงวง ไปสู่ตระกูล ”  พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระมหาโมคคัลลานะ
 26. พระสารีบุตร สำเร็จพระอรหันต์ที่ไหน ?
  1. ถ้ำสุกรขาตา
  2. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
  3. วัดเวฬุวัน
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทาย
 27. ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร ?
  1. ดุจดวงตะวันส่องโลก
  2. บริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์
  3. ดุจบุคคลหงายของที่คว่ำ
  4. ดุจธรรมโอสถ
 28. พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ?
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2.  พระอานนท์
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุบาลี
 29. หัวหน้ามาณพ ๑๖ คนที่ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ คือใคร ?
  1. ปิงคิยมาณพ
  2. ติสสเมตเตยยมาณพ
  3. โมฆราชมาณพ
  4. อชิตมาณพ
 30. โมฆราชมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ?
  1. พาวรีพราหมณ์
  2. วังคันตพราหมณ์
  3. สัญชัยปริพาชก
  4.  อสิตดาบส
 31. มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ?
  1. โมฆราช
  2. ปิงคิยะ
  3. อุทยะ
  4.  โปสาละ
 32. พระอุปัชฌาย์รูปแรกที่ให้กุลบุตรบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม คือใคร ?
  1. พระมหาโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอานนท์
  4.  พระพุทธเจ้า
 33. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระราธะว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ?
  1. เทศนา
  2. มีปัญญามาก
  3. ธุดงค์
  4. มีปฏิภาณ
 34. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงส่งใครไปเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามายังกรุงกบิลพัสดุ์ ?
  1. กาฬุทายีอำมาตย์
  2. พระอานนท์
  3. นายฉันนะ
  4. พระอุบาลี
 35. ใครที่ออกบวช โดยไม่คิดจะบวชมาก่อน ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. พระสารีบุต
  3. พระนันทะ
  4. ปิปผลิมาณพ
 36. พระศาสดาทรงรับสั่งพระสาวกรูปใด ให้บวชพระราหุลกุมาร ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระปุณณมันตานีบุตร
  4. พระมหากัจจายนะ
 37. พระศาสดาทรงยกย่องพระราหุลว่า เลิศทางไหน ?
  1. ปรารภความเพียร
  2. ธรรมกถึก
  3. ใคร่ต่อการศึกษา
  4. ทิพยจักษุ
 38. ใครสอนการงานของผู้อยู่ครองเรือนให้อนุรุทธศากยกุมาร ?
  1. อมิโตทนศากยะ
  2. โธโตทนศากยะ
  3. มหานามศากยะ
  4. สุกโกทนศากยะ
 39. ผู้ที่ออกบวชพร้อมพระอนุรุทธะ มีทั้งหมดกี่คน ?
  1. ๕ คน
  2. ๗ คน
  3. ๙ คน
  4. ๑๑ คน
 40. เหตุใด เจ้าศากยะจึงให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน ?
  1. เพื่อกราบไหว้บูชา
  2. เพื่อลุกขึ้นต้อนรับ
  3. เพื่อละการถือตัวว่าเป็นเจ้าศากยะ
  4. เพื่อประนมมือไหว้
 41. พระอานนทเถระบรรลุโสดาบัน เพราะฟังโอวาทจากใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระสารีบุตร
  3. พระปุณณมันตานีบุตร
  4. พระอัสสชิ
 42. พระเถระรูปใด มักเปล่งอุทานว่า  “ สุขหนอ สุขหนอ ” ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระภัททิยะ
 43. พระเถระรูปใด ชอบตรึกถึงธรรมที่พระมหาบุรุษตรึก ?
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระปุณณมันตานีบุตร
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระสารีบุตร
 44. พระเถระรูปใดเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ?
  1. พระโสณโกฬิวิสะ
  2. พระรัฐบาล
  3. พระโสณกุฏิกัณณะ
  4. พระมหากัจจายนะ
 45.  พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจต้องให้บวช ?
  1. พระรัฐบาล
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระยสะ
  4. พระอานนท์
 46. ธรรมุทเทศ ๔ ข้อ  ใครแสดงแก่ใคร ?
  1. พระสารีบุตร – พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระอานนท์ – พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. พระรัฐบาล – พระเจ้าโกรัพยะ
  4. พระมหากัจจายนะ – พระเจ้าจัณฑปัชโชต
 47. พระนางปชาบดีโคตมี ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีต่อพระพุทธเจ้าที่ไหน ?
  1. นิโครธาราม
  2. เวฬุวัน
  3. เชตวัน
  4. เมืองเวสาลี
 48. การสังคายนา คืออะไร ?
  1. ทำการร้อยกรองพระวินัย
  2. การตรวจสอบพระธรรม
  3. ประชุมชำระพระธรรมวินัย
  4. ถูกทุกข้อ
 49. อะไรเป็นเหตุ แห่งการทำตติยสังคายนา ?
  1. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
  2. การทะเลาะวิวาทกัน
  3. การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
  4.  เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล
 50. ข้อใด ไม่เป็นปัญจมหาวิโลกนะ ?
  1. สกุล
  2. ประเทศ
  3. มารดา
  4. สัปปายะ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s