:: ม.3/9 ::

สอบครั้งที่ 1 พระพุทธรุปปางต่างๆ 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 พระอัญญาโกณฑัญญะ 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 3 พระนางปชาบดี 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 4 มรรคมีองค์ 8  10 คะแนน

 ที่  ชื่อ  20

20 

 20

 

 

1

ไกรแสน

สิงห์วันคำ

9

17 

16 

 

 

3

ดนุสรณ์

หนูทอง

12

11.5 

 

 

 

4

เธียรธัญญ์

พรหมศรีลาย

3

13 

 

 

 

5

นันทวัฒน์

ลัภบุญ

4

15 

15

 

 

7

ภานุพงศ์

บุญสม

 13

 16

 

 

8

ภูรินท์

ประภัสสร

7

11.5 

 

 

 

9

รัชชานนท์

อินทร์ช่วย

 13.5

 

 

 

11

อิงคยุทธ

วงศ์สนิท

9

 

 16

 

 

16

พรธิดา

แสงสุวรรณ

8

16.5 

15

 

 

18

กัลยากร

ราชมณี

10

 10

17 

 

 

19

ณัฐธิดา

ตันธิวุฒิ

14

18 

 17

 

 

20

ธิดารัตน์

ชูช่วย

6

14.5 

 17

 

 

21

นันท์นภัส

หนูหมั่น

17

16 

 17

 

 

22

สุภาพร

มรีโรจน์

10

12 

 17

 

 

23

อุบลวรรณ

จันทร์กล่ำ

 14.5

 16

 

 

24

ภาณุมาส

กุลบุตร

13

 

17 

 

 

25

ปรัศมน

สอดส่อง

12

 

19 

 

 

27

นฤเบศ

สุวรรณากร

15

 

 20

 10

 

28

เรณุกา

แก้วบังเกิด

7

8.5 

17 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s