:: ม.3/4 ::

สอบครั้ังที่ 1 เรื่องปางพระพุทธรูป 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ 20 คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล

1

2

 

20

20

20 

 

1

กฤตภาส

เทพจันทร์

11

 

19 

 

2

จิรกิตติ์

กู้เมือง

0

 17

19 

 

3

ธรรมรัตน์

โปติ้น

0

18

19 

 

4

ปิยเชษฐ์

ลอยทอง

0

 18

18 

 

5

พงษ์เรศวร์

ไชยเชษฐ์

0

16

 

 

6

มกรธวัช

อาชาวงศ์

0

13.5

17 

 

7

วิทยากร

คงช่วย

*

 

18 

 

8

ศุภกร

แสนพิทักษ์

11

 

18 

 

9

สุขุมพงศ์

เทพขุน

0

19

19 

 

10

กัญญณัช

นครมณี

18

 20

18 

 

11

เกวรินทร์

คงระมัด

16

18

 

 

12

ชญาดา

นวลแก้ว

15

19

19 

 

13

น้ำทิพย์

แก้วทอง

17

15

 17

 

14

ปฐมาวดี

อินทร์จันทร์

13

18

18 

 

15

ปณิดา

จันสีสุก

18

 18

18 

 

16

ปุณยภา

พรหมโลก

12

 15

19 

 

17

พรรษชล

ขวัญแดง

15

17

 

 

18

พัฑฒิดา

ศิลาพัฒน์

13

18

19 

 

19

พิชญธิดา

ทองรักษ์

12

 19

19 

 

20

ภัคจิรา

รัตนน้อย

9

 

 

 

21

ยุพาภรณ์

ภาภักดี

9

13

 

 

22

รัตนาวรรณ์

ดำนิล

17

 19

19 

 

23

ศศิกานต์

ขุนแสง

15

 18

19 

 

24

ศิรภัสสร

กัลยาภิรักษ์

14

 16.5

19 

 

25

อพินญา

คงคาเพชร

16

 19

19 

 

26

อรุณี

ละอองจิตร

18

16.5

19 

 

27

อัญมณี

นิลมณี

20

 20

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s