:: ม.4/4 ::

สอบครั้งที่ 1 น.1 คะแนนเต็ม 20
สอบครั้งที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ 30 คะแนน

ที่

ม.4/4

น.1

น.2

น.2

น.4

น.5

น.6

1

น.ส.ศศิพร ศิริวรวงศ์เจริญ

17.5

 19

2

น.ส.ณัฏฐณิชา อาจสุวรรณ

18

 19

3

น.ส.วรรณวลัย กาลวรรณ

15.5

 19

4

น.ส.สิริญาภร รักงาม

17

 18

5

นายกฤษฏิ์  เพชรสุวรรณ

10.5

 16

6

น.ส.กัญญภัส สุวรรณนึก

13.5

 17

7

น.ส.ชลทิชา หนูชูแก้ว

15.5

 22

8

น.ส.ชัญญานุช บัวชุม

18

 16

9

น.ส.ธนวรรณ ไฝสีดำ

19

 16

10

น.ส.เมธินุช ชูพิทักษ์สิน

18.5

 23

11

น.ส.วริษฏา จิตรวงศ์

15

 18

12

น.ส.สุภัสรา ศรีสุภาสิตานนท์

17

 15

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s