:: ม.4/9 ::

 •  สอบครั้งที่ 1 น.คะแนนเต็ม 20
 • สอบครั้งที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ 30 คะแนน

 • สอบครั้งที่ 3 ศาสนาคริสต์ 46 คะแนน

 • สอบครั้งที่ 4 ศาสนาอิสลาม 58 คะแนน

 • สอบกลางภาค 20 คะแนน

  ที่

  ม.4/9

  น.1

  น.2

  น.2

  น.4

  น.5

  น.6

  1

  นายอดิเทพ สุวรรณมณี

  5.5

   11

   10

   18

  8

   

  2

  นายธนากร เลขะการณ์

  5

   6

   ขส

   17

  10

   25

  3

  น.ส.กาญจนศิริ บุญรัศมี

  14

   ขส

   12

   ขส

  17

   

  4

  นายปิติภัทร จันทร์แก้ว

  6.5

   11

   ขส

   23

  10

   35

  5

  นายเจษฏากร อุปมัย

  6.5

   ขส

   ขส

   ขส

  13

   

  6

  นายณัฏฐพร แก้วยอด

  6.5

   19

   14

   20

  11

   

  7

  น.ส.สุพัตรา  แก้วสุข

  8.5

   10

   14

   26

  10

   

  8

  นายศิรสิทธิ์  สิตตะหิรัญ

  10.5

   9

   ขส

   26

  14

   34

  9

  นายภาณุพงษ์  พุทธรักษา

  8

   10

   ขส

   21

  10

   

  10

  น.ส.จิตติมา แจ่มประภาส

  15

   22

   ขส

   ขส

  14

   

  11

  นายนนทิชิต เหล่าทอง

  15

   17

   ขส

   37

  13

   16

   

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s