:: ม.4/7 ::

  • สอบครั้งที่  เรื่องศาสนาสากล คะแนนเต็ม 20 
  • สอบครั้งที่ เรื่องศาสนาพราหมณ์ 30 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 3 เรื่องศาสนาคริสต์ 46 คะแนน
  • สอบกลางภาค 20 คะแนน

ที่

ม.4/7

20

30

46

20

1

นายนัฐวัฒน์  วิธีชนะ

8

20

16

10

2

น.ส.ณิตศา รัตนะ

6

13

15

12

3

น.ส.พัทธ์ธีรา รัตนประพันธ์

9.5

12

13

12

4

นายณัฐนน แก้วเทวดา

12

12

18

15

5

น.ส.จิรัชยา เต็มพร้อม

0

9

12

10

 

 

6

น.ส.ธูปทอง จิตตะเสน

6.5

14

ขส

10

7

น.ส.จุฬาลักษณ์ สุขประเสริฐ

11.5

ขส

18

11

8

น.ส.ชนากานต์ บุญศรี

15.5

ขส

22

16

9

น.ส.จิรภัทร์  สุขเมตตา

12.5

12

ขส

15

10

น.ส.จุฑาภรณ์ บัวเย็น

ขส

ขส

ขส

13

11

น.ส.พรพิมล  พูลเพิ่ม

15

21

15

15

12

น.ส.สุรางคณา กูลณรงค์

4.5

13

16

11

13

น.ส.ศุภาวรรณ ถิ่นนา

7

16

ขส

13

14

น.ส.ชุติมา  จุลนันท์

16

20

29

17

 

 

15

น.ส.นันทิชา มลสุขราช

2.5

14

22

13

 

 

16

น.ส.พิชชา ยินดีจิตต์

ขส

ขส

ขส

10

17

น.ส.รุจิดา สารศิริ

7

8

13

10

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s