:: ม.4/11 ::

  • สอบครั้งที่1 ศาสนาสากล 20 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ 30 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 3 ศาสนาคริสต์ 46 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 4 ศาสนาอิสลาม 40 คะแนน
  • สอบกลางภาค 20 คะแนน
  • การสังคายนา 66 คะแนน

ที่

ม.4/11

น.1

น.2

น.3

น.4

น.5

น.6

1

นายมนชิต   บุญรัตน์

15

 22

 28

 33  15  38

2

น.ส.ณัฐธิดา สังข์สุวรรณ

15.5

 17

 31

 33  10  45

3

น.ส.โชติกา ปัญญาพงษ์

15

 18

 ขส  18  16  37

4

นายสุรชัย ไชยเชษฐ์

 5

 ขส  ขส  ขส  ขส

5

น.ส.โสภิตา  แสวงบุญ

 ขส

ขส

 ขส

 21

 ขส

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s