:: ม.4/3 ::

สอบครั้งที่ 1 น.1 คะแนนเต็ม 20
สอบครั้งที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ 30 คะแนน

ที่

ม.4/3

น.1

น.2

น.2

น.4

น.5

น.6

1

นายพงศธร อุปชิตกุล

10.5

 12

2

น.ส นภัส บุญสนอง

15.5

 23

3

น.ส.นารีรัตน์ เจะแล

6.5

 17

4

นายสุรวิช  หิรัญวิญญู

6.5

 ขส

5

น.ส.กัลยรัตน์  เสถียรมงคล

15.5

 23

6

น.ส.นันท์นภัส  พงศ์อมรฯ

4.5

 17

7

น.ส.ศศิธร ขุนทอง

18

 22

8

น.ส.ไอลดา ผ่องแก้ว

7

 20

9

นายภวัค ทาละลัย

12.5

 ขส

10

นายเสฐวุฒิ เพชรจำนงค์

8

 19

11

น.ส.ญาณาธป  อ่อนแก้ว

4.5

 18

12

น.ส.ณัฐพร   ศรีน้อย

*14

 4

13

น.ส.สุธิดา สัมพันธ์

11

 17

14

น.ส.นรา ภัทธิยประเสริฐ

9.5

 20

15

น.ส.บัณฑิตา   นกยูงทอง

10.5

 9

16

นายไรวินท์  สุทธิปัญญาฯ

7

 13

17

นายสืบวงศ์ ชุมคง

8

 ขส

 

Advertisements

2 Comments

Filed under :: ม.4 ::

2 responses to “:: ม.4/3 ::

  1. ณัฐพร ศรีน้อย

    ครูขาข้อ4หนูถูกค้ะแต่ครูตรวจค้ะ😊😊😊

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s