:: ม.4/3 ::

  • สอบครั้งที่ 1 น.1 คะแนนเต็ม 20
  • สอบครั้งที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ 30 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 3 ศาสนาคริสต์ 46 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 4 ศาสนาอิสลาม 58 คะแนน
  • สอบกลางภาค 20 คะแนน
  • การสังคายนา 66 คะแนน

ที่

ม.4/3

น.1

น.2

น.3

น.4

ลภ

น.6

1

นายพงศธร อุปชิตกุล

10.5

12

24

35

15

 34

2

น.ส นภัส บุญสนอง

15.5

23

30

44

18

 47

3

น.ส.นารีรัตน์ เจะแล

6.5

17

21

33

13

 30

4

นายสุรวิช  หิรัญวิญญู

6.5

ขส

19

36

11

 ขส

5

น.ส.กัลยรัตน์  เสถียรมงคล

15.5

23

33

45

18

 51

6

น.ส.นันท์นภัส  พงศ์อมรฯ

4.5

17

26

44

16

 35

7

น.ส.ศศิธร ขุนทอง

18

22

31

46

17

 43

8

น.ส.ไอลดา ผ่องแก้ว

7

20

30

39

13

 40

9

นายภวัค ทาละลัย

12.5

ขส

25

27

16

 36

10

นายเสฐวุฒิ เพชรจำนงค์

8

19

22

30

10

 45

11

น.ส.ญาณาธป  อ่อนแก้ว

4.5

18

22

40

14

 40

12

น.ส.ณัฐพร   ศรีน้อย

*14

4

20

32

11

 23

13

น.ส.สุธิดา สัมพันธ์

11

17

ขส

40

10

 42

14

น.ส.นรา ภัทธิยประเสริฐ

9.5

20

27

42

17

 47

15

น.ส.บัณฑิตา   นกยูงทอง

10.5

9

17

47

15

 36

16

นายไรวินท์  สุทธิปัญญาฯ

7

13

21

27

13

 20

17

นายสืบวงศ์ ชุมคง

7

ขส

19

27

10

 37

 

Advertisements

2 Comments

Filed under :: ม.4 ::

2 responses to “:: ม.4/3 ::

  1. ณัฐพร ศรีน้อย

    ครูขาข้อ4หนูถูกค้ะแต่ครูตรวจค้ะ😊😊😊

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s