:: o-net พุทธ ปี 55 ::

 1. พรหมจารีตามหลักอาศรมสี่ ของศาสนาฮินดูหมายถึงวัยในข้อใด
  1. วัยเริ่มถือกำเนิดในครรภ์
  2. วัยศึกษาเล่าเรียน
  3. วัยทำงานสร้างครอบครัว
  4. วัยออกบวชปฏิบัติธรรมในป่า
 2. พิธีกรรมใดที่มีความมุ่งหมายให้เลือดเนื้อของชาวคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซู
  1. พิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป
  3. พิธีศีลกำลัง
  4. พิธีศีลบวช
 3. ซะกาต หมายความว่าอย่างไร
  1. การถือศีลอด
  2. การปฏิญาณตนต่อพระเจ้า
  3. การไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ
  4. การบริจาคทรัพย์ตามศาสนาบัญญัติ
 4. เสาอโศก อันเป็นเครื่องแสดงสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองใด ประเทศใด
  1. กุสินารา เนปาล
  2. ลุมพินี เนปาล
  3. พุทธคยา อินเดีย
  4. สารนาถ อินเดีย
 5. ครอบครัวของผู้ใดใช้หลักฆราวาสธรรม
  1. ชัชชัยและชมดาว :สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
  2. พิเศษ และเพ็ญพร :ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
  3. วิรุฒน์และวิชชุดา : ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  4. กฤช และกิ่งแก้ว : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
 6. วจีทุจริต มีความหมายตรงกับบุคคลในข้อใด
  1. น้ำจิต เล่นการพนันเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว
  2. น้ำค้าง นำเสื้อผ้าที่มีตำหนิขายปะปนกับเสื้อผ้าที่ดี
  3. น้ำพุ บอกแม่ว่าจะไปทำรายงานที่โรงเรียนแต่หนีไปเที่ยว
  4. น้ำฝน ชอบเลี้ยงแมวแต่ไม่ดูแลปล่อยให้อดอยาก
 7. การปฏิบัติของชาวพุทธในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ส้มแก้วยกถาดอาหารขึ้นเหนือศีรษะ ถอดรองเท้า ก่อนตักบาตร
  2. สาลีไหว้พ่อ แม่ก่อนออกจากบ้านทุกวัน แม้ไม่ได้ไปโรงเรียน
  3. ปุยฝ้าย ตั้งใจรับอุโบสถศีลก่อน แล้วจึงไปกินเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนในตอนเย็น
  4. เม็ดขนุน กรวดน้ำด้วยตนเอง หลังจากถวายสังฆทานที่สำนักสงฆ์
 8. ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจำวันมีหลายประการ ข้อใดมีส่วนน้อยที่สุด
  1. ช่วยให้หายจากโรคภัยทั้งปวง
  2. ช่วยให้มีสติไม่หลงลืมง่าย
  3. ช่วยมิให้วิตกถึงอดีต
  4. ช่วยมิให้กังวลต่ออนาคต
 9. องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันสำคัญทางศาสนาวันใดเป็นวันสำคัญสากล
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันมาฆบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฐมีบูชา
 10. ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน เกี่ยวข้องกับพุทธสาวกพรือพุทธสาวิกาท่านใด
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าอชาติศัตรู
  3. พระนางปชาบดี
  4. นางวิสาขา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s