:: ศาสนา ปี 60 ::

 1. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระสิทธัตถะ กระทำไปเพื่อความมุ่งหมายในข้อใด
  1. เพื่อสร้างกำลังใจให้มั่นคง
  2. เพื่อปีกพระองค์ไปพำนักในป่า
  3. เพื่อเปรียบเทียบการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆ
  4. เพื่อความหลุดพ้นตามความเชื่อของนักบวชในยุคนั้น
 2. นักบวชกลุ่มแรกที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า คือกลุ่มใด
  1. อัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย
  2. พระยสะและสหาย
  3. ชฏิล 3 พี่น้อง
  4. ปัญจวัคคีย์
 3. การทนอยู่ได้ยาก ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ หมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์
  2. ขันติ
  3. นิโรธ
  4. อุเบกขา
 4. ศีล เกี่ยวข้องกับเรื่องใดโดยตรง
  1. การฝึกใจให้มีสมาธิ
  2. การฝึกกาย วาจาให้มีวินัย
  3. การรู้เท่าทันความจริงของชีวิต
  4. การสร้างปัญญาให้เฉลี่ยวฉลาด
 5. การกระทำใดไม่เหมาะสมในการไปร่วมพิธีกรรมของศาสนาอื่น
  1. ให้ความเคารพสถานที่และกิจกรรม
  2. พูดจาซักถามข้อสงสัยขณะร่วมพิธี
  3. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อน
  4. สำรวมระหว่างเข้าร่วมพิธี
 6. การปฏิบัติของพระสงฆ์ข้อใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากที่สุด
  1. ปฏิบัติตามอริยมรรค
  2. ปฏิบัติธรรมตามลำพัง
  3. จำพรรษาในเขตชนบท
  4. ศึกษาพระไตรปิฏกจนแตกฉาน
 7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับความเพียรชอบ
  1. เพียรรักษาความดี
  2. เพียรกระทำตามที่ตนเชื่อ
  3. เพียรหลีกเลี่ยงจากความเสื่อม
  4. เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
 8. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากฐิน
  1. เพื่อใช้ในการธุดงค์
  2. ภิกษุจะได้เปลี่ยนจีวรที่เก่าขาด
  3. เป็นโอกาสที่ภิกษุจะได้แสดงธรรม
  4. เพื่อสร้างความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน
 9. การตักบาตรทำให้เกิดผลดี่ต่อตัวเรามากที่สุดในข้อใด
  1. เพื่อลดความตระหนี่
  2. เพื่อขอพรให้เกิดความสำเร็จ
  3. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  4. เพื่อให้เกิดกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s