วันธรรมสวนะ

 1. งานฌาปนกิจศพจัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะจัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับงานมงคล
  1. นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนคู่
  2. งานมงคลสมรสนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนคู่
  3. ต้องย้ำเตือนพระสงฆ์ก่อนถึงวันงานอย่างน้อย 3 วัน
  4. ต้องนัดหมายเรื่องการกำหนดรับส่งพระสงฆ์ด้วย
 4. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา
  1. ต้องจุดเล่มซ้ายมือก่อน
  2. ในงานมงคลสมรส คู่บ่าวสาวจุดเทียนคนละเล่ม
  3. เป็นการจุดเพิ่มบูชาพระรัตนตรัย
  4. เจ้าภาพนิยมให้ผู้อื่นจุดแทน
 5. พระสงฆ์จะเริ่มเจริญบทมงคลสูตรในขั้นตอนใดในการทำบุญงานมงคล
  1. การกลา่วคำบูชาพระรัตนตรัย
  2. การสมาทานศีล
  3. การอาราธนาพระปริตร
  4. การจุดเทียนน้ำมนต์
 6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบโต๊ะหมู่บูชา
  1. พระพุทธรูป
  2. กระถางธูป
  3. เชิงเทียน
  4. คนโทกรวดน้ำ
 7. อาหารในข้อใดสามารถถวายเป็นภัตตาหารแด่พระสงฆ์ได้
  1. ต้มยำลูกม้า
  2. เสือร้องไห้
  3. สุนัขผัดพริกอ่อน
  4. งูทอดกระเทียม
 8. วันจาตุรงคสันติบาต ตรงกับวันสำคัญวันใด
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อาสาฬหบูชา
  4. อัฏฐมีบูชา
 9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปีอธิกมาส
  1. วันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
  2. วันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
  3. ปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหน
  4. ปีนั้นจะไม่มีเดือน 9 
 10. วันสำคัญวันใดได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 11. ข้อใดคือความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา
  1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
  2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงฟื้นคืนชีพจากปรินิพพาน
  3. เป็นวันถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธเจ้า
  4. เป็นวันออกผนวชของพระพุทธเจ้า
 12. พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาแก่ใครในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
  3. พระเจ้าอโศกมหาราช
  4. พระนางสิริมหามายา
 13. ข้อใดคือไม่ใช่เหตุผลหลักในการจัดตั้งวันเข้าพรรษา
  1. การเดินทางของพระสงฆ์ในฤดูฝนเป็นไปอย่างยากลำบาก
  2. พระภิกษุมักเหยียบย่ำพืชผลไร่นาเสียหาย
  3. ต้องการให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง
  4. เพื่อสร้างความสะดวกแก่ชาวบ้านในการทำบุญ
 14. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในผ้าไตรจีวร
  1. ผ้าสังฆาฏิ
  2. ผ้าอาบน้ำฝน
  3. ผ้าอุตราสงค์
  4. ผ้าอันตราวาสก
 15. พิธีปวารณาเกี่ยวข้องกับวันสำคัญวันใดมากที่สุด
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันออกพรรษา
  3. วันเทโวโรหณะ
  4. วันธรรมสวนะ
 16. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ
  1. ตอนเช้าทำบุญด้วยการตักบาตร
  2. ตอนกลางวันหาโอกาสฟังธรรม
  3. ตอนเย็นหาโอกาสสวดมนต์ นั่งสมาธิ
  4. ตอนค่ำหาโอกาสพบปะเจรจากับพระสงฆ์ที่กุฏิ
 17. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฟังธรรม
  1. ได้ฟังในเรื่องที่ไม่เคยฟัง
  2. จิตใจผ่องใส
  3. เพิ่มเรื่องราวน่าสงสัย ชวนหาคำตอบให้ตนเอง
  4. ทำความคิดเห็นของตนเองให้ถูกต้อง
 18. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งที่นิยมถวายในวันเข้าพรรษา
  1. รองเท้า
  2. เทียนพรรษา
  3. ผ้าอาบน้ำฝน
  4. เครื่องไทยธรรม
 19. พระสงฆ์จะกล่าวคำว่า ยะถา วาริวะหา.. ในขั้นตอนใดในการทำบุญ
  1. การสมาทานศีล
  2. การถวายไทยธรรม
  3. การประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  4. การกรวดน้ำ
 20. เมธาวี สามารถดำเนินพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้อย่างถูกต้องทุกประการ แสดงว่าเมธาวีมีความรู้ด้านใดเป็นอย่างดี
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s