พุทธประวัติ

 1. ข้อใดคือกามสุขัลลิกานุโยค
  1. แนวทางการปฏิบัติทีสร้างความบีบคั้น
  2. การปฏิบัติสุดโต่ง
  3. ติดในความหรูหรา
  4. กดดันตัวเอง
 2. การที่พระพุทธเจ้าทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นระห่างกลางแห่งพระมหาโพธิ์กับอนิมิสเจดีย์ เสด็จจงกรมตลอด 7 วัน ที่นั่นเรียกว่าอะไร
  1. อนิมิสเจดีย์
  2. รัตนจงกรมเจดีย์
  3. รัตนฆรเจดีย์
  4. รามายณเจดีย์
 3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. สัมมาทิฏฐิ = เห็นชอบ
  2. สัมมาสังกัปปะ = ดำริชอบ
  3. สัมมากัมมันตะ = การงานชอบ
  4. สัมมาวายามะ = เจรจาชอบ
 4. ในกลุ่มปัญจวัคคีย์ใครได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก
  1. โกณทัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ภัททิยะ
  4. อัสสชิ
 5. วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันใด
  1. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
  2. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
  3. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
  4. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
 6. ข้อใดไม่ใช่ใจความของโอวาทปาฏิโมกข์
  1. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
  2. การทำความดีให้ถึงพร้อม
  3. การทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ
  4. การรักเพื่อนมนุษย์
 7. พระพุทธรูปประทับนั่งในท่าสมาธิโดยพระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา นิ้วพระหัตถชี้ลงพื้นดิน พระหัตถ์ซ้ายหงาย ฝ่าพระหัตถ์วางไว้บนพระเพลา คือพระพุทธรูปปางใด
  1. พระพุทธรุปปางถวายเนตร
  2. พระพุทธรูปปางไสยาสน์
  3. พระพุทธรูปปางมารวิชัย
  4. พระพุทธรุปปางป่าเลย์
 8. อนิมิสเจดีย์ เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปปางใด
  1. ปางถวายเนตร
  2. ปางห้ามญาติ
  3. ปางไสยาสน์
  4. ปางอุ้มบาตร
 9. พระพุทธรุปประจำวันพุธ (กลางคืน) คือข้อใด
  1. ปางสมาธิ
  2. ปางรำพึง
  3. ปางไสยาสน์
  4. ปางปาลิไลยก์
 10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1. สิ่งทีเ่ป็นตัวแทนของพระพุทธองค์คือพระธรรมวินัย
  2. พระพุทธรูปคือรูปเหมือนหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า
  3. การสร้างพระพุทธรูปเป็นคตินิยมความเชื่อของชาวพุทธแต่ละประเทส จึงมีความแตกต่างกัน
  4. พระพุทธเจ้าไม่มีบุคคลหรือสิ่งใดเปรียบได้ (อัปปฏิโม)
 11. ใครเป็นผู้ทำนายอย่างหนักแน่นว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์นี้จะเสด็จออกผนวช และจักได้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอน
  1. โกณฑัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ภัททิยะ
  4. อัสสชิ
 12. ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s