ชุด 2

๑. พุทธประวัติไดแ้ ก่ประวัติของใคร ?
ก. พระพุทธเจา้ ข. พระสาวก
ค. พระสาวิกา ง. พุทธบริษัท
เฉลยข้อ ก.
๒. ชนชาติใด อาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน?
ก. สักกะ ข. มิลักขะ
ค. อริยกะ ง. โกลิยะ
เฉลยข้อ ข.
๓. ชมพูทวีปแบง่ ออกเป็น ๒ ส่วน เขตแดนชนั้ ในเรียกว่าอะไร ?
ก. ปัจจันตชนบท ข. สักกชนบท
ค. มัชฌิมชนบท ง. โกศลชนบท
เฉลยข้อ ค.
๔. ขอ้ ใด ไม่จัดเขา้ ใน ๑๖ แควน้ ของชมพูทวีป ?
ก. อังคะ ข. มคธะ
ค. วิเทหะ ง. วัชชี
เฉลยข้อ ค.
-๑๔๙-
๕. ขอ้ ใดไม่จัดเขา้ ในวรรณะ ๔ ?
ก. กษัตริย์ ข. พราหมณ์
ค. ศูทร ง. จัณฑาล
เฉลยข้อ ง.
๖. การศึกษาเรื่องยุทธวิธี กา หนดใหเ้ป็นหน้าที่ของวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์ ข. พราหมณ์
ค. แพศย์ ง. ศูทร
เฉลยข้อ ก.
๗. กษัตริย์ผูท้ รงเป็นตน้ วงศ์ศากยะ มีพระนามว่าอะไร ?
ก. สุทโธทนะ ข. โอกกากราช
ค. พิมพิสาร ง. ปเสนทิโกศล
เฉลยข้อ ข.
๘. พระโอรสพระธิดาของพระเจา้ โอกกากราช ทรงสรา้ งเมืองใหม่ชื่อว่าอะไร ?
ก. พาราณสี ข. กบิลพัสดุ์
ค. เทวทหะ ง. ราชคฤห์
เฉลยข้อ ข.
๙. พระโอรสที่ประสูติจากพระเจา้ สีหหนุกับพระนางกัญจนา มีพระนามว่าอะไร ?
ก. สุทโธทนะ ข. สุปปพุทธะ
ค. ทัณฑปาณิ ง. เทวทัต
เฉลยข้อ ก.
๑๐. วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี เกี่ยวขอ้ งกับพระพุทธเจา้ อย่างไร ?
ก. ประสูติ ข. ปรินิพพาน
ค. ถวายพระเพลิง ง. แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
เฉลยข้อ ก.
-๑๕๐-
๑๑. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอะไร ?
ก. มีรูปงาม ข. มีปัญญามาก
ค. มีความตอ้ งการสา เร็จ ง. มีกา ลังมาก
เฉลยข้อ ค.
๑๒. พระราชบิดาใหส้ รา้ งปราสาท ๓ ฤดูแก่พระกุมาร ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?
ก. ๗ ปี ข. ๑๖ ปี
ค. ๒๙ ปี ง. ๓๕ ปี
เฉลยข้อ ข.
๑๓. เจา้ ชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นอะไร จึงเสด็จออกผนวช ?
ก. เทวทูต ข. ธรรมทูต
ค. ราชทูต ง. ยมทูต
เฉลยข้อ ก.
๑๔. ขณะเจา้ ชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ ๒๙ ปี เกิดเหตุการณ์สา คัญอะไร ?
ก. อภิเษกสมรส ข. ราชาภิเษก
ค. ออกผนวช ง. ตรัสรู ้
เฉลยข้อ ค.
๑๕. ขอ้ ใด ไม่ใช่พระปัญจวัคคีย์ติดตามพระมหาบุรุษออกบวช ?
ก. โกณฑัญญะ ข. วัปปะ
ค. ยสะ ง. อัสสชิ
เฉลยข้อ ค.
๑๖. กดพระทนต์ดว้ ยพระทนต์เป็นการบา เพ็ญทุกรกิริยาในวาระใด ?
ก. วาระที่ ๑ ข. วาระที่ ๒
ค. วาระที่ ๓ ง. ถูกทกุ ขอ้
เฉลยข้อ ก.
-๑๕๑-
๑๗. พระมหาบุรุษทรงเลิกบา เพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
ก. ใชเ้วลามาก ข. ไม่ใช่ทางตรัสรู ้
ค. คลายความเพียร ง. ทอ้ พระทัย
เฉลยข้อ ข.
๑๘. พระพุทธเจา้ ตรัสรูอ้ ะไร ?
ก. อริยสัจ ๔ ข. มรรค ๔
ค. ผล ๔ ง. อิทธิบาท ๔
เฉลยข้อ ก.
๑๙. สถานที่เสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้ากล่าวไวกี้่แห่ง ?
ก. ๓ แห่ง ข. ๔ แห่ง
ค. ๗ แห่ง ง. ๘ แห่ง
เฉลยข้อ ค.
๒๐. พระพุทธเจา้ เสวยวิมุตติสุขที่ตน้ อชปาลนิโครธ ทรงพิจารณาหลักธรรมอะไร ?
ก. ปฏิจจสมุปบาท ข. สุตตันตปิฎก
ค. อภิธรรมปิฎก ง. วินัยปิฎก
เฉลยข้อ ก.
๒๑. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจา้ ใหแ้ สดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
ก. ฆฏิการพรหม ข. สหัมบดีพรหม
ค. พระอินทร์ ง. ทา้ วจตุโลกบาล
เฉลยข้อ ข.
๒๒. กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคทรงแสดงแก่ใครเป็นครงั้ แรก ?
ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง ง. สหายพระยสะ
เฉลยข้อ ก.
-๑๕๒-
๒๓. ใครตงั้ ความปรารถนาว่า ขอใหพ้ ระอรหันต์มายังแว่นแควน้ ของตน ?
ก. พระเจา้ สีหหนุ ข. พระเจา้ สุทโธทนะ
ค. พระเจา้ พิมพิสาร ง. เจา้ มัลละ
เฉลยข้อ ค.
๒๔. อุบาสกยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคนแรกคือใคร ?
ก. ตปุสสะ ข. ภัลลิกะ
ค. พระเจา้ พิมพิสาร ง. บิดาของพระยสะ
เฉลยข้อ ง.
๒๕. ใครเคยนับถือลัทธิการบูชาไฟก่อนมาบวชในพระพุทธศาสนา ?
ก. ชฎิล ๓ พี่น้อง ข. อุปติสสะ
ค. โกลิตะ ง. สัญชัย
เฉลยข้อ ก.
๒๖. อุปติสสปริพาชกไดด้ วงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก. พระพุทธเจา้ ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอัสสชิ ง. พระมหากัสสปะ
เฉลยข้อ ค.
๒๗. เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเขา้ ไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?
ก. พระสารีบุตร ข. ระอานนท์
ค. พระยสะ ง. พระโมคคัลลานะ
เฉลยข้อ ง.
๒๘. ความง่วงเป็นอุปสรรคในการบา เพ็ญเพียรของใคร ?
ก. พระโกณฑัญญะ ข. พระยสะ
ค. พระโมคคัลลานะ ง. พระสารีบุตร
เฉลยข้อ ค.
-๑๕๓-
๒๙. ขอ้ ใด กล่าวถึงโอวาทปาติโมกข์ไดถู้กตอ้ ง ?
ก. ปฐมเทศนา ข. หัวใจพระพุทธศาสนา
ค. พระปาติโมกข์ ง. ปัจฉิมโอวาท
เฉลยข้อ ข.
๓๐. ใครเป็นกา ลังสา คัญสนับสนุนการประกาศพระศาสนาในแควน้ มคธ ?
ก. พระเจา้ พิมพิสาร ข. พระเจา้ อชาตศัตรู
ค. อนาถปิณฑิกะ ง. นางวิสาขา
เฉลยข้อ ก.
๓๑. เมืองหลวงของแควน้ มคธที่ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครงั้ แรก ชื่อว่าอะไร ?
ก. พาราณสี ข. สาวัตถี
ค. เวสาลี ง. ราชคฤห์
เฉลยข้อ ง.
๓๒. ใครไม่ไดรั้บการอุปสมบทในการบา เพ็ญพุทธกิจ ณ แควน้ มคธ ?
ก. พระสารีบุตร ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ ง. พระอานนท์
เฉลยข้อง.
๓๓. พระพุทธเจา้ ทรงแสดงวิธีทา ปุพพเปตพลีครงั้ แรกแก่ใคร ?
ก. พระเจา้ สุทโธทนะ ข. พระเจา้ พิมพิสาร
ค. นางวิสาขา ง. สิงคาลมาณพ
เฉลยข้อ ข.
๓๔. ใครเป็นทูตทูลเชิญพระพุทธเจา้ เสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เป็นผลสา เร็จ ?
ก. พระอานนท์ ข. พระอนุรุทธะ
ค. ฉันนอา มาตย์ ง. กาฬุทายีอา มาตย์
เฉลยข้อ ง.
-๑๕๔-
๓๕. ในคราวเสด็จนครกบิลพัสดุ์ทรงโปรดพระประยูรญาติดว้ ยชาดกอะไร ?
ก. เวสสันดร ข. มหาชนก
ค. สุวรรณสาม ง. มโหสถ
เฉลยข้อ ก.
๓๖. พระพุทธเจา้ ตรัสกะมารถึงวันปรินิพพานล่วงหน้า ๓ เดือน เรียกว่าอะไร ?
ก. ปลงบริขาร ข. ปลงอายุสังขาร
ค. ปลงธรรมสังเวช ง. ปัจฉิมโอวาท
เฉลยข้อ ข.
๓๗. ปัจฉิมบิณฑบาตที่พระพุทธเจา้ ทรงรับเป็นครงั้ สุดทา้ ย คืออะไร ?
ก. ขา้ วมธุปายาส ข. ขา้ วยาคู
ค. สัตตุกอ้ นสัตตุผง ง. สุกรมัทวะ
เฉลยข้อ ง.
๓๘. พระอานนท์ถามใครว่าพระพุทธเจา้ เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว้ หรือ ?
ก. พระอุปวาณะ ข. พระอุบาลี
ค. พระมหากัสสปะ ง. พระอนุรุทธะ
เฉลยข้อ ง.
๓๙. พระพุทธเจา้ ทรงบา เพ็ญพุทธกิจกี่พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน ?
ก. ๒๙ พรรษา ข. ๓๕ พรรษา
ค. ๔๕ พรรษา ง. ๘๐ พรรษา
เฉลยข้อ ค.
๔๐. สถานที่ใดไม่จัดเขา้ ในสังเวชนียสถาน ๔ ตา บล ?
ก. ประสูติ ข. ตรัสรู ้
ค. แสดงปฐมเทศนา ง. ปลงอายุสังขาร
เฉลยข้อ ง.
-๑๕๕-
ศาสนพิธี
๔๑. ขอ้ ใด เป็นเหตุเกิดพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ?
ก. การออ้ นวอน ข. การบวงสรวง
ค. การเซ่นไหว ้ ง. การทา บุญ
เฉลยข้อ ง.
๔๒. ขอ้ ใด จัดเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ?
ก. พิธีบูชายัญ ข. พิธีถือศีลอุโบสถ
ค. พิธีลา้ งบาป ง. พิธีเซ่นไหว้
เฉลยข้อ ข.
๔๓. การบา เพ็ญกุศลศพ จัดเขา้ ในพิธีใด ?
ก. กุศลพิธี ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี ง. ปกิณณกพิธี
เฉลยข้อ ข.
๔๔. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสา คัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน ?
ก. ๓ วัน ข. ๔ วัน
ค. ๕ วัน ง. ๖ วัน
เฉลยข้อ ข.
๔๕. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันใด ?
ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา ง. วันอัฎฐมีบูชา
เฉลยข้อ ง.
๔๖. มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะปัญจะสีลานิ ยาจามะ เป็นคา กล่าวอะไร ?
ก. อาราธนาศีล ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร ง. ถูกทกุ ขอ้
เฉลยข้อ ก.
-๑๕๖-
๔๗. โต๊ะหมู่บูชา ตามหลักศาสนพิธีใหต้ งั้ อยู่ดา้ นใดของพระสงฆ์ ?
ก. ดา้ นหน้า ข. ดา้ นหลัง
ค. ดา้ นขวามือ ง. ดา้ นซา้ ยมือ
เฉลยข้อ ค.
๔๘. เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง … เจา้ ภาพจุดเทียนอะไร ?
ก. เทียนชนวน ข. เทียนบูชาพระ
ค. เทียนชัย ง. เทียนน้า มนต์
เฉลยข้อ ง.
๔๙. กฐินที่พระมหากษัตริย์เสด็จไปถวายพระอารามหลวงเป็นกฐินประเภทใด ?
ก. กฐินหลวง ข. กฐินพระราชทาน
ค. กฐินตน้ ง. กฐินสามัคคี
เฉลยข้อ ก.
๕๐. การอุทิศส่วนบุญใหแ้ ก่บรรพชนหรือสรรพสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
ก. การอนุโมทนาบุญ ข. การแผ่เมตตา
ค. การบังสุกุล ง. การกรวดน้า
เฉลยข้อ ง.

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s