อบายมุข

 1. ข้อใด คืออบายมุข “เหตุเครื่องฉิบหาย” ?
  1. ดื่มน้ำเมา เสพสิ่งเสพติด
  2. เที่ยวเตร่ ไม่ทำงาน
  3. เล่นการพนัน คบคนชั่ว
  4. ถูกทุกข้อ
 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดำยทรัพย์ เป็นโทษของอบำยมุขข้อใด ?
  1. ดื่มน้ำเมำ
  2. เที่ยวกลำงคืน
  3.  เที่ยวดูกำรละเล่น
  4. เล่นกำรพนัน
 3.  เกิดโรค ไม่รู้จักอำย ทอนกำลังสติปัญญำ ตรงกับข้อใด ?
  1. ดื่มน้ำเมำ
  2. เที่ยวกลำงคืน
  3. เที่ยวดูกำรละเล่น
  4.  เล่นพนัน
 4. ต่อหน้ำสรรเสริญ ลับหลังนินทำ เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนดีแต่พูด
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 5. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนหัวประจบ
  3. คนดีแต่พูด
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 6. ห้ำมชั่ว แนะดี ชี้ทำงสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรมีอุปกำระ
  2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  3.  มิตรแนะประโยชน์
  4. มิตรมีควำมรักใคร่
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s