ทิศ 6

 1. ต่อหน้ำสรรเสริญ ลับหลังนินทำ เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนดีแต่พูด
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 2. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนหัวประจบ
  3. คนดีแต่พูด
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 3. ห้ำมชั่ว แนะดี ชี้ทำงสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรมีอุปกำระ
  2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  3.  มิตรแนะประโยชน์
  4. มิตรมีควำมรักใคร่
 4.  มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมด้ำน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรมีอุปกำระ
  2. มิตรแนะประโยชน์
  3. มิตรปฏิรูป
  4. มิตรมีความรักใคร่
 5.  เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่ำงไร ?
  1. ตายแทนได้
  2. ตามใจทุกอย่ำง
  3. คอยเตือนสติ
  4. ไม่มีความลับต่อกัน
 6.  นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้ำชู้นอกใจ เป็นหน้ำที่ของใคร ?
  1. สามี
  2. ภรรยา
  3. นาย
  4. ครูอาจารย์
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s