อนุพุทธประวัติ

 1. อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระอรหันต์
  3. พระสาวกของพระพุทธเจ้า
  4. ถูกทุกข้อ
 2. ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เลิศในทางนัั้นๆ เรียกชื่อว่าอะไร
  1. อริยบุคคล
  2. พระสาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูต
 3. พระอนุพุทธะรุปใด เคยทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 4. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับยกย่องในด้านใด
  1. ตรัสรู้เร็ว
  2. รัตตัญญู
  3. มีปัญญามาก
  4. มีฤทธิ์มาก
 5. ผุ้ได้รับการยกย่องว่ามีบริวารคือใคร
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 6. ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่แคว้นมคธ
  1. นิครนถ์นาฏบุตร
  2. สัญชัยปริพาชก
  3. อุปกาชีวก
  4. ปูรณกัสสปะ
 7. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชบำเพ็ญพรตด้วยการบูชาไฟ
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 8. อุปติสสะและโกลิตะ เคยบวชในสำนักใครมาก่อน
  1. นิครนถ์นาฏบุตร
  2. สัญชัยปริพาชก
  3. อุปกาชีวก
  4. ปูรณกัสสปะ
 9. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระสาวกรูปใด

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s