:: ม.2/6 ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

กันตพิชญ์    คงราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ธิษณ์    ชาตะรัตน์

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

3

นันทยศ    มุณี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4

พีรพันธ์    ไชยกาญจน์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ยศกร    แก้วคำ

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ราชภัฏ    ยอดสุวรรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

วรเมธ    ทับทิมทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

8

วริทธิ์ธร    นิลกายพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

วุฒินันท์    นราพงศ์

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ศตนันท์    แก้วแกมทอง

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

สิรภพ    ทองเกลี้ยง

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

12

กนกกาญจน์    สุขทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

13

จุฑามาศ    ทิมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ชนิกานต์    สุดมาศ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ชนิตา    ใสเกื้อ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ชุติมา    คงคากุล

10

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ณัชชา    สารวัน

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ณัฐณิชา    แก้วสุวรรณ์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ณัฐนันท์    สุพรรณพายัพ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ปริยาภรณ์    ไชยรัตน์ทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

21

พัชรพร    กินรี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

22

พัตราภรณ์    สุดมาส

10

 

 

 

 

 

 

 

 

23

พิชญาภา    ขวัญศรีเมือง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ภัคจิรา    มาสินธ์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

25

มุกดาวรรณ    ทองหนู

10

 

 

 

 

 

 

 

 

26

รัตนาวดี    วงศ์หยกสุริยา

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ลลิตา    พรหมเกตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

สุลัดดา    แดงแป้น

10

 

 

 

 

 

 

 

 

29

สุวธิดา    ยอดไกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

หัทยา    ทองปล้องโต

10

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ภัทราพร    คูหามุกข์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

One response to “:: ม.2/6 ::

  1. Pingback: :: ผลการเรียน :: | :: ธรรมบูชา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s