ม.2/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

กฤตภาส    นวลแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ไกรแสน    สิงห์วันคำ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ดนุสรณ์    หนูทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ธนธรณ์    แซ่ก๊วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

เธียรธัญญ์   พรหมศรีลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

นันทวัฒน์    ลัภบุญ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

7

เพชรรินทร์    สะยุคงทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ภานุพงศ์    บุญสม

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ภูรินท์    ประภัสสร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

รัชชานนท์    อินทร์ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

อิงคยุทธ    วงศ์สนิท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ซูไลลา    พันธ์ฉายา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

พรธิดา    แสงสุวรรณ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

14

กัลยากร    ราชมณี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ณัฐธิดา    ตันธิวุฒิ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ธิดารัตน์    ชูช่วย

10

 

 

 

 

 

 

 

 

17

นันท์นภัส    หนูหมั่น

10

 

 

 

 

 

 

 

 

18

สุภาพร    มรีโรจน์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

อุบลวรรณ    จันทร์กล่ำ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s