วิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การบริหารจิตก่อให้เกิดปัญญา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้เจริญขึ้น จนสูงสุดคือนิพพาน หรือความหลุดพ้นเป็นอิสระจากโลกนี้ การบริหารจิตและเจริญปัญญาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ยกตัวอย่างเช่น การนำเอาการปฏิบัติอานาปานสติไปใช้ในชีวิตประจำวัน (เสนาะ ผดุงฉัตร,2539:6) จะทำให้การปฏิบัติง่ายและสะดวก ทั้งนี้ เพราะ

1. บุคคลสามารถจะกระทำให้ทุกสถานที่และทุกเวลา เพราะทุกคนมีลมหายใจอยู่ทุกอิริยาบท

2. บุคคลผู้ปฏิบัติสม่ำเสมอ ย่อมจะมีสุขภาพกายและใจดีเพราะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติด้วยการนั่งเพียงอย่างเดียวแต่อาจปฏิบัติโดยวิธีเดินจงกรมเป็นการผลัดเปลี่ยนอิริยาบทแก่ผู้ปฏิบัติ

3. บุคคลผู้ปฏิบัติอานาปานสติ ย่อมรู้ความจริงได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มปฏิบัติขั้นต้นๆ คือจะมองเห็นความไม่เที่ยงไม่คงที่ และความเสื่อมสลาย ความทุกข์ คือภาวะที่บีบคั้น กดดัน หรือขัดแย้ง ความบกพร่อง และความไม่มีตัวตน ไม่อาจบังคับให้อยู่ในอำนาจได้

4. เป็นการปฏิบัติที่ประหยัดเวลามากที่สุด สามารถปรับได้ตามความสมารถของแต่ละบุคคล

5. เมื่อปฏิบัติเป็นประจำจิตย่อมประณีต โดยลำดับขั้น หมดความทุกข์ตั้งแต่ขั้นหยาบ จนกระทั่งขั้นละเอียดดังนั้นบุคคลสามารถนำเอาการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ทั้งในที่ทำงาน ในขณะที่เรียนหนังสือและการทำกิจกรรมทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่มีจำกัด และจะก่อให้เกิดความสุขในที่สุด

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.2 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s