วันออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันครบ 3 เดือน หลังจากที่พระภิกษุอธิษฐานตั้งใจจำพรรษาไม่จาริกไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในวันเข้าพรรษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา ที่เรียกเช่นนี้เป็นเพราะเป็นวันที่ภิกษุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกัน ๓ เดือนตลอดพรรษา ได้ปวารณาตนต่อกัน คือ เปิดโอกาสให้ภิกษุอื่นเตือนเกี่ยวกับความประพฤติเสื่อมเสียใด ๆ ไม่ว่าจะโดยการได้เห็นได้ยินมาด้วยตนเองหรือโดยการระแวงสงสัยก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ภิกษุผู้อยู่ร่วมกันนาน ๆ ย่อมจะเห็นข้อบกพร่องของกันและกันจึงควรมีการว่ากล่าวตักเตือนกันขึ้น เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความสามัคคีขึ้นในภายหมู่สงฆ์ ก่อนที่แต่ละรูปจะจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป
ระเบียบพิธี

ปวารณากรรม หรือการออกพรรษา มีระเบียบพิธีที่ภิกษุจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ในวันเพ็ญเดือน 11 นั้น ต้องทำบุพกรณ์และบุพกิจเหมือนการทำสังฆอุโบสถ เว้นแต่ในส่วนบุพกิจไม่นำปาริสุทธิ เปลี่ยนเป็นนำปวารณาของภิกษุไข้มา เมื่อถึงกำหนดเวลาที่พระสงฆ์เคยลงทำอุโบสถกรรมสวดพระปาติโมกข์ตามปกติ ตีระฆังสัญญาณให้ภิกษุทั้งวัดลงประชุมพร้อมกันในโรงอุโบสถ นั่งบนอาสน์สงฆ์ตามลำดับพรรษาแก่อ่อนจากขวามาซ้ายเรียงแถว ๆ ไป หันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปประธาน กล่าวคำบูชา
พระรัตนตรัย

2. เจ้าอาวาสหรือพระสังฆเถระผู้ฉลาดในสังฆกรรม ขึ้นนั่งเตียงปาติโมกข์ ประกาศชี้แจงเรื่องทำปวารณากรรมให้เข้าใจทั้วกันก่อนแล้วเริ่มบอกบุพกรณ์บุพกิจของปวารณากรรม เสร็จแล้วตั้งญัตติปวารณากรรม ต่อนั้นพระสงฆ์พึงปวารณากัน ตามแบบโดยลำดับอาวุโส ถ้ามีจำนวนภิกษุจำพรรษามากเป็นร้อยๆ รูป จะให้ผู้มีพรรษาเท่ากันปวารณาพร้อมกันก็ได้ ทั้งนี้ต้องบอกแจ้งในญัตติว่าจะใช้เอกวาจิกาสมานวัสสิกาปวารณาก่อน

3. ระเบียบปวารณาที่นิยมกัน ให้พระสงฆ์ทั้งหมดนั่งพับเพียบเรียงแถวไม่ละหัตถบาสตามลำดับอาวุโส ทุกรูปหันเข้าหาพระพุทธรูปประธาน ผู้แก่อาวุโสปวารณาก่อน ถึงลำดับตนแล้วพึงคุกเข่าว่าคำปวารณา จบแล้วนั่งราบพับเพียบตามเดิม โดยนัยนี้จนได้ปวารณาทั่วกันครบทุกรูป

4. เมื่อปวารณาเสร็จแล้วใหญ่จะมีสวดมนต์ต่อท้าย

5. ภิกษุทุกรูปเมื่อปวารณาแล้วในวันปวารณานั้นจำต้องรักษาราตรีอยู่

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.2 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s