วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปริพพาน หลักธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา มีดังนี้

1. การรำลึกถึงพุทธคุณ หรือความกตัญญู จุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา ก็เพื่อรำลึกถึงพุทธคุณ คือ พระวิสุทธิคุณ
พระปัญญาคุณ และพระกรุณาคุณ ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์

2. หลักอริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ (ความทุกข์,ปัญหา) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์,ปัญหา) นิโรธ (หนทางดับทุกข์,ปัญหา) และมรรค (ทางหรือวิธีการแก้ทุกข์,ปัญหา)

3. หลักความไม่ประมาท คือ การมีสติทั้งขณะที่ทำ ขณะพูดและขณะคิด

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.2 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s